Wist U dat aanvullingsfonds Dc. Vro-da- oio es&rola, n moa/t JjLKx '"t/ de, vT^a-ola. cLcl, \y Al die dagen zit ik thans in mijn duur pension. En 't nt nog. Tegen het raam spetteren grote druppels en ik kijk de laan in, de mooie laan, overkoepeld door 't dichte beukenloof en daarnaast de wuivende dennen. De bomen druipen en het nat vormt plassen, vult de schil derachtige karresporen Ik kijk mijn vrouw aan en zucht. Zij zucht terug. En, terwijl de grijze, natte schemering het vertrek vult, be kruipt me een heimwee naar huis, naar.de Gusto, naar mijn werk Vacantie 1948 Art. 1. Het fonds stelt zich ten doel: aan de leden, die ziekengeld genieten uit de ziekenkas der Werf Gusto, 80% van hun verdienste uit te betalen over de eerste en tweede carenz dag (z.g. wachtdagen). Art. 2. Lidmaatschap. Leden van het fonds zijn alle werklieden van de fabriek, die onder de ziektewet vallen en zich bij het aanvullings fonds als lid hebben opgegeven. Door het beëindigen van de dienstbetrekking bij de Werf Gusto, eindigt tevens het lidmaatschap van het fonds. Terugbetaling van gestorte gelden is niet mogelijk. Art. 3. Controlerend geneesheer. Als controlerend geneesheer van het fonds, treedt de fa- brieksarts of diens plaatsvervanger op. Art. 4. Inkomsten van het fonds. De inkomsten van het fonds bestaan uit a. een contributie van de leden ten bedrage van 10'cents per week; b. hetgeen uit andere hoofde in de kas van het fonds vloeit. Wanneer na enige tijd de inkomsten niet voldoende blij ken te zijn om daaruit de uitgaven te bestrijden, zullen de bijdragen onder a) genoemd, worden verhoogd, dan wel de uitkeringen verlaagd. Verandering van de hoogte der bedragen, dan wel ver laging der uitkeringen geschiedt krachtens besluit van het bestuur van het fonds in overleg met de fabriekskern. Zij, die trekken uit ziekenkas of ongevallenwet zijn vrij gesteld van contributie. Art. 5. Vergoeding carenzdagen (wachtdagen). Na afwezigheid van 6 werkdagen wegens ziekte volgt uit kering over 1 carenzdag. Na afwezigheid van 12 werkdagen wegens ziekte volgt uitkering van nog 1 carenzdag. Men moet echter 4 maanden lid zijn van het fonds om voor deze uitkering in aanmerking te komen. Art. 6. Het fonds wordt beheerd door een bestuur, bestaande uit 5 leden (voorzitter, secretaris en 3 commissarissen). De voorzitter en 1 lid zijn uit de fabriekskern Schiedam, een ander lid uit de fabriekskern Slikkerveer, aangevuld met twee andere werknemers, die lid zijn van het fonds. Uit de 5 bestuursleden wordt een secretaris aangewezen. De zittingsduur is twee jaar. Elk jaar treedt een gedeelte van het bestuur volgens rooster af: 1 voorzitter en 1 com missaris, daarna 1 secretaris en 2 commissarissen. Alle bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Art. 7. Bezittingen van het fonds. De bezittingen van het fonds worden beheerd door de loonafdeling. Art. 8. Vergadering van het bestuur. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht, of zulks door tenminste 3 bestuursleden wordt gewenst. Art. 9. Verslag toestand van het fonds. Zo spoedig mogelijk na afloop van elk jaar zal door pu blicatie een financieel verslag betreffende het fonds over het afgelopen jaar aan de leden worden bekend gemaakt. Art. 10. Liquidatie. Bij opheffing van de fabriek of bij verandering der wet telijke voorschriften wordt het fonds automatisch opge heven. De aanwezige bezittingen zullen in de eerste plaats aan gewend worden tot het verzekeren van de lopende uit keringen. Art. 11. Wijziging reglement. Wijzigingen in het reglement treden niet in werking, al vorens het bestuur van dit fonds overleg heeft gepleegd met de fabriekskern. Art. 12. Bekendmaking van het reglement. Het bestuur zorgt dat een volledig exemplaar van dit reglement in het Zeskant wordt opgenomen. Hetzelfde geldt voor wijzigingen in het reglement. Art. 13. In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Art. 14. Dit reglement treedt in werking op 25 Juni 1948. De Fabriekskern de Nederlandse steenkolenlagen zowel kwantitatief als kwalitatief ongunstig afsteken bij die van de omringende landen? De Nederlandse kolenlagen zijn dun en vaak verontrei nigd, zodat de onginningskosten naar verhouding zeer hoog zijn. door een Amerikaanse firma een nieuw soort potlood in de handel is gebracht, dat slechts eens in de vier jaar geslepen behoeft te worden? de eerste steen werd gelegd in Deventer voor een nieuwe fabriek van pijpdraadfittings (verbindingsstukken voor gas- en waterleidingbuizen) en rijwielfittings (verbin-, dingsstukken tussen buizen van rijwielframe)? Deze fabriek is de eerste in Nederland. Rotterdam Antwerpen heeft overvleugeld? De Nieuwe Gids schrijft, dat Antwerpen Rotterdam niet langer naar de kroon zal kunnen steken. In de periode van 1 Januari tot 30 April boekte Rotterdam een aanwinst van 1106 zee schepen ten opzichte van 1947, waartegenover Antwerpen slechts een stijging van 579 zeeschepen boekte. Ook wat de Marshallhulp en van het weer over de Westelijke ha vens leiden van het Duitse transito-verkeer betreft, zal Rot terdam de meest begunstigde zijn. een Amerikaanse firma patent heeft aangevraagd voor een nieuw procédé, waarbij roestvrij staal met natrium nitraat en kalium-nitraat kan worden gebeitst? De kleur van de laag varieert bij de toepassing van het procédé gebruikte temperatuur, van stroogeel tot blauwzwart. (Ec. Voorl. No. 127)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1948 | | pagina 7