Wandelclub GUSTO" Bezoek aan Hr. Ms. KAREL DOORMAN „BEATI" Op 5 Juli 1948 werd door een groep van plm. 65 jeugdige werklieden van de Werf Gusto een bezoek gebracht aan het vliegtuigmoederschip, Hr. Ms. „Karei Doorman" dat gemeerd lag aan de steiger van Miiller Co. in de Merwedehaven. De bezoekers werden in vier groepen verdeeld en iedere groep ging onder geleide van een door de commandant aangewezen matroos het schip rond. Vooraf gold de waar schuwing „niet roken", want het schip is een drijvend vliegveld, met vliegtuigen, startbaan, hangars en benzine. Tijdens de1 rondgang hebben we ons afgevraagd, hoeveel kilometers electrische geleiding wel in dit schip zijn aan gebracht; op sommige punten waren de wanden vrijwel geheel met die leidingen bedekt. Voorts trokken de af metingen van de ankerkettingen de aandacht. Zoals een van de jongens opmerkte: Veel te zwaar voor een hor loge Daarna kwamen we op het „vliegveld" en kregen we te horen, hoe de vliegtuigen met een katapult kunnen wor den afgeschoten. Bij normale weersomstandigheden is echter de startbaan van het schip lang genoeg om de vliegtuigen op eigen kracht te laten opstijgen. Dan wordt onze groep verzameld op een platform midden op het dek; er begint ergens een bel te rinkelen en tege lijkertijd zakt het platform naar beneden en we staan in de hangar, of beter gezegd: in een van de hangars, want er zijn er meer. Er stonden zes vliegtuigen, niet opge klapte vleugels, opgesteld, maar het schip kan er 36 mee nemen! Aan de aanwezigheid van een der vliegofficieren hadden wij' het te danken, dat we de vliegtuigen van dichtbij konden bekijken. Het was natuurlijk niet moge lijk in het korte tijdsbestek van alle details kennis te nemen, maar we hoorden en zagen toch heel wat bijzon derheden. V Dan nog een korte wandeling en we waren op het punt van uitgang terug. Gaarne hadden we nog meer willen zien. De belangstelling van velen ging uit naar de ma chinekamers. Maar, zo deelde de commandant mede, daarop hangt voor een ieder, die niet tot de bemanning behoort, een bordje „Verboden toegang". En voor de ver blijven van de bemanning geldt hetzelfde. Een woord van hartelijke dank aan de Commandant van Hr. Ms. Karei Doorman, die ons in de gelegenheid stelde dit imposante oorlogsschip te bezichtigen. SCHILDERSCLUB Zoals in het vorig Zeskant werd aangekondigd, vond op 16, 17 en 18 Juli de jaarlijkse tentoonstelling van de schildersclub plaats. Op 16 Juli, na werktijd, kon de voor zitter de 3de tentoonstelling van het bloeiende „Beati" weer openen. Onder hartelijk applaus bood hij de be schermheer, de heer F. Smulders, een door de heer Spet ter geschilderd portret van zijn echtgenote aan, waarvoor deze de leden hartelijk dank zegde. Nadat de heer F. Smulders met enkele goedgekozen woor den „Beati" nog vele jaren van bloei had toegewenst, kon hij overgaan tot het uitreiken der prijzen, welke door de Directie en de club beschikbaar waren gesteld. De le prijs werd toegekend aan Bs. Mulders met "Dui ker", de 2e aan C. Kruze met „Zigeunerin met pruimen", de 3e aan L. de Ruiter met „M.O.P. 224 C in zeel", de 4e aan W. Ascherniann met „Ketel, gemberpot en toma ten", de 5e aan H. Domselaar met „Achterplaatsje boer derij", en de 6e aan K. Vraudeunt met „Schilderattribu ten". Bovendien kregen een eervolle vermelding: 1. W. v. d. Wilt „Margrieten", 2. F. Ascherniann „Geranium" en 3. C. Vester „Campanua". De jury bestond uit de heren Dr. Sala, Wiegeman, Para dies, de Raath en als adviseur de heer Spetter. Vervolgens sprak de heer Robberegt woorden van waar dering en bood namens de Personeelsvereniging een bloemstuk aan. Hierna begon de rondgang. De 135 ingezonden werken oogstten veel bewondering vooral bij hen, die de amateurs- werken konden beoordelen en weten hoeveel moed en volharding nodig is geweest om het zover te brengen in de edele schilderskunst. De speciale afdeling, ingericht voor de werken van de leraar der club, de heer Spetter, trok bijzondere aan dacht. Deze kunstenaar komt dan ook ver boven het mid delmatige uit. Zondagavond sloot de voorzitter in intieme kring de ten toonstelling en kon met recht gewagen van een succes en de groeiende belangstelling voor „Beati". Het bezoekers aantal. n.l. 3500, was meer dan het dubbele van. vorig jaar." En hierdoor aangemoedigd zet „Beati" een nieuw jaar in. Het was inderdaad Gusto op zijn best. In het vorige nummer van het Zeskant, waar ik de oprich ting vermeldde van onze wandelclub, heb ik beloofd U iets te vertellen over de gelopen avondvierdaagse. Deze is gehouden op 16, 17, 18 en 19 Juni, 3 avonden en een Zaterdagmiddag. Hoewel de weersgesteldheid niet van dien aard was, dat we konden spreken over zomerse avonden, hebben we toch niet te klagen gehad. Er is goed gelopen en er heerste een prettige stemming onder de deelnemers in onze club. Be houdens enkele blaren hebben we verder geen narigheid ondervonden. Voor deze mars ontvingen we ieder persoonlijk eet) me daille en de club een groepsprijs, welke we echter nog niet ontvangen hebben. Beter georganiseerd was de mars die we gelopen hebben op Zaterdag 10 Juli jl. welke was uitgeschreven door de politie sport vereen. „Hermandad" ten bate van het mis deelde kind. Hoewel het gedurende de gehele week had geregend, had den we 's Zaterdags een heerlijk zonnetje. We hebben fijn gewandeld. Het was echter wel te zien, dat gezien de groepen, die allen eender gekleed gaan, zoals bijv. de Oranje Garde en clubs die langer bestaan, dat er voor ons nog niet veel kans bestaat, voor een prijs in aanmer king te komen. We hopen een volgend jaar beter voor de dag te kunnen komen. En nu gaan wij met frisse moed verder. Zijn er nog, die graag met ons mee willen lopen? Geeft U dan op voor de marsen van 14 en 18 Aug. a.s. te Vlaardingen en Rot terdam. Hoe groter de groep, hoe gezelliger de sfeer. En werkelijk, hoe meer leden hoe liever, want tijdens de mars let je niet op de afstand en de tijd en ben je terug voordat je er erg in hebt. Afgesproken? Tot de volgende kggj.* A. Been, Sech 194 Haag, Holland. Overneming van artikelen slechts na chrifteiijke toestemming geoorloofd. Druk en erp Holdert N.V.,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1948 | | pagina 8