Hoe zou een soortgelijke timmerman, gehuwd en vader van 2 kinderen, tegenwoordig zijn geld verdelen. Ook dat leert ons de huishoudrekening, samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De tegenwoordige timmerman heeft een uurloon van 94 et. De wekelijkse werkduur bedraagt 48 uur. Het weekinkomen is dus 94 x 48 cent 45.12 Premie (accoordsysteem) of dergelijke 15% 6.76 Kinderbijslag (2 kinderen) 2 x ƒ2.40 51.88 4.80 Bruto weekinkomen 56.68 Hoe verdeelt hij dit inkomen? Woning (huishuur, water, onderhoud, huisraad verwarming en verlichting, reiniging) Kleding en schoeisel 12.70 6.37 1898 1948 13.62% 56.68 55 3.71 29% 12.70 22% 55 1.66 13% 6.73 11% 55 0.91 7% 8.73 16% 55 5.84% 46% 19.91 35% 55 0.56% 4% 5.42 9% 55 0.00 0% 3.13 6% 55 0.11% 1%- 0.42 1% cijfer bereikte een ongekende laagte en de lengte der recruten een record hoogte (gemiddeld 174 cm tegenover 168 cm in 1898). Of het nu ook zoveel leuker en gezelliger in de wereld is? De mensen van 1898 hadden nog nooit van vliegtuigen of atoombommen gehoord, er was geen „koude" oorlog om Berlijn, men maakte geen ruzie op vredesconferenties en had niet het gevoel op een vulkaan te leven. Materiële vooruitgang alleen is ook niet alles, dat is even eens een les van de afgelopen 50 jaar. (Gedeeltelijk overgenomen uit het V.D.H.-tje). Huishoudelijk budget van een timmerman met twee kin deren (interessant zijn de percentages) Inkomen per week Woning, brandstof, etc. Kleding, schoeisel Nut en genoegen Voeding Verzekering Belastingen Diversen Het blijkt, dat het voedsel in 1898 relatief duurder was dan nu (46% tegenover 35%). Ook de huur eiste een groter deel van het inkomen op. Voor kleding en schoei sel werden vrijwel dezelfde percentages uitgegeven, het geen echter niet zeggen wil dat de kleerkasten van toen en nu gelijk voorzien waren. Belastingen betaalde men in 1898 niet, er waren echter ook geen sociale verzekeringen. De koopkracht van de gulden was in 1898 aanzienlijk ho ger dan in 1948. Het was de tijd van de borrels van enkele centen en de sigaren van drie voor een dubbeltje. De cij fers leren ons echter, dat men toen een ongeveer even groot percentage verrookte als nu, nL 1.69 tegen 2.21%. Sigaretten en shag waren onbekende dingen. Distributie bonnen eveneens. Al met al zien wij wel, dat de soberheid van toen niet te vergelijken is met de gedwongen soberheid van tegen woordig. Ondanks de nadelige gevolgen van de oorlog, de verarming en de distributie, is de algemene welstand nu aanzienlijk hoger dan in 1898, toen men geen oorlog ach ter de rug had en in een volkomen normale tijd leefde. De bevolking van ons land steeg van 5 tot 10 millioen in woners, de gemiddelde levensduur tot 65 jaar, het sterfte- Als wij over deze onderwerpen een stukje voor het Zes kant schrijven, doen we dit omdat wij in de gelegenheid waren de techniek en de kunst van dichtbij te aanschou wen. Op Vrijdag 9 Juli jl. waren wij, voorzitter en secretaris van de Fabriekskern, uitgenodigd een kijkje te komen nemen bij het opvijzelen van een laadbrug in Dordrecht. De uitnodiging hiertoe was uitgegaan van de Burgemees ter van Dordrecht en onze Directie stelde ons in de gele genheid deze prestatie bij te wonen. Geachte lezer, laten wij U verzekeren, dat daar een groots werk wordt verricht. Wij besparen U technische details en geven U geen ge wichten op, maar hetgeen wij daar mochten aanschouwen is wonderlijk. Een laadbrug, een bonk ijzer van je welste, werd geheel op de grond gereedgemaakt en daarna door middel van vijzels op zijn plaats gebracht. Een woord van hulde aan de arbeiders, het toezichthou dend en technisch personeel en aan de montageleider, de heer v. d. Es, van „Gusto" is hier zeker op zijn plaats. We danken de Burgemeester van Dordrecht en onze Direc tie, die ons in de gelegenheid stelde een kijkje op deze montage te nemen. Precies een week later waren we te gast bij de Schilder club „Beati". De gehele kern was uitgenodigd tot het bijwonen van de opening der tentoonstelling van werken, welke door de Schilderclub voor de derde maal werd gehouden. Bijna de gehele kern had aan de uitnodiging gevolg gegeven en was dus aanwezig. Ook nu besparen wij U de verschillende details en willen alleen maar een woord van lof richten aan het adres van het bestuur en de leden van „Beati" voor de wijze, waarop zij hun vrije tijd besteden. Mensen uit verschillende lagen der bevolking hebben hier elkaar gevonden en ijveren naarstig naar het doel: hoe kunnen wij onze sluimerende talenten ontwikkelen en naar buiten laten treden? Hoe dit doel benaderd werd, hebben honderden bezoekers kunnen beoordelen. Ook hier wordt mooi werk verricht. Niet alleen dat aan het bestuur en leden de gelegenheid wordt geboden hun ideaal na te streven en uit te leven, zij brengen dit ook naar buiten en laten honderden van hun werk genieten," daarmede een brok cultuurwerk verrichtend, dat, hoewel niet direct zichtbaar, toch niet zal nalaten uiteindelijk zijn stempel te drukken op de gehele werkgemeenschap. Bestuur en leden van de Schilderclub „Beati", wij spreken de hoop uit, dat het jullie gegeven moge zijn nog lang op de ingeslagen weg voort te gaan en dat wij nog dikwijls zullen mogen genieten van hetgeen door jullie naar buiten wordt gebracht. Voorzitter Fabriekskern. DE PSYCHOLOGIE VAN HET VARKEN Trek hem aan zijn staart en hij gaat vooruit. In een bedrijf, waarin tal van electrische lassers werkten, kon men het niet van deze werknemers gedaan krijgen, dat ze behoorlijk de schermen aanbrachten om de plaat sen waar zij werkten. Mondelinge waarschuwingen en veiligheidsplaten hadden geen effect. Toen is men op de gedachte gekomen in de werkplaatsen spandoeken op te hangen, waarop stond: „Weg met de lasschermen, de oogarts moet ook leven!" En zie, dit bracht het gewenste resultaat Wanneer ik zo over de Werf rondloop en zie hoe de men sen met hun materiaal omspringen, b.v. dat flessen, waarin gas onder hoge druk zit, zomaar in de ketting van de kranen hangen, inplaats van in de korf, of hoe de leerjon gens gevaarlijk op een stelling, boot of kraan aan het spe-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1948 | | pagina 7