BUYUKADA DE TEWATERLATING VAN HET PASSAGIERSCHIP Het buitenland houdt ons de spiegel voor! 82 De goede wens geuit door Verschure Co., in het Juni- 1948-nummer van het ..Zeskant" bij de tewaterlating van het eerste der zes passagiersschepen in aanbouw voor de Turkse Staatsrederij is op 17 Augustus j.l. in vervulling gegaan door de zeer geslaagde tewaterlating van boven genoemd schip van een der hellingen van J. K. Smit's Scheepswerven N.V. te Kinderdijk. Des namiddags ca. 4 uur hadden verschillende genodig den zich op de werf verzameld, waaronder we opmerkten de nieuwe Turkse gezant, Zijne Excellentie Nedini Veysel Elkin en zijn echtgenote, de Consul Generaal van Turkije en echtgenote, de Voorzitter en Penningmeester van de Nederlandse Turkse Vereniging, de Directies van enige der samenwerkende werven en hun dames en vele an deren. Nadat de doopplechtigheid was verricht door Mevr. Ilkin. die zich hiertoe gaarne had bereid verklaard, gleed het schip, dat getooid was met de nationale kleuren van Turkije en Nederland, met een sierlijke gang in zijn element, teneinde zijn nadere voltooiing tegemoet te gaan. De hoofdafmetingen van het schip zijn: lengte over'alles 51.50 meter breedte 8.24 holte 3.30 Het schip kan 1150 passagiers vervoeren. De verdere gegevens mogen voldoende bekend worden verondersteld uit vorige Zeskant-artikelen. Het volmaakte is niet van deze aarde. Ook de mens heeft, naast zijn goede eigenschappen, zijn fouten. Zelf ziet hij die meestal niet, maar anderen des te beter. Hij heefteen' gezin. Vader, moeder en de kinderen hebben hun kleine of grote gebreken, die zij wel van elkaar opmerken, ter wijl er daarnaast onvolkomenheden zijn, die de ouders en de kinderen met elkaar gemeen hebben, waardoor deze niet door hen opgemerkt worden. Door anderen wèl. U moet de bifren maar eens over dat gezin horen! Wat geldt voor een gezin, geldt eveneens voor een volk. Het heeft zijn nationale deugden, zijn nationale gebreken. Men merkt die van het eigen volk pas op, wanneer men een poos in het buitenland vertoeft en de gedragingen van de mensen daar met die van zijn eigen landgenoten ver gelijkt. Soms zijn het bezoekers* uit het buitenland, die ons de spiegel voorhouden. Vreemdelingen van internationale bekendheid, die ons land vlak na de oorlog bezochten en er nu weer een kijkje komen nemen, spreken vol bewondering over het geen in enkele jaren hier is hersteld. De Nederlanders zijn een hardwerkend, stoer volk, zeggen zij. Een volk met zulke eigenschappen schept zich een goede toekomst. In Nederland kan men vertrouwen hebben. Men leest een dergelijke uitspraak van bezoekers uit het buitenland zó dikwijls, dat men genejgd is aan een be leefdheidsbetuiging te denken. Als film- en andere ster- ren ons zoiets vertellen, glimlachen we maar wanneer staatslieden en andere officiële personen hetzelfde be weren, óók als ze in hun eigen land terugkomen, dan heeft dit wel degelijk betekenis. Want dit heeft ertoe geleid, dat het buitenland ons op vele wijzen hielp bij de wederopbouw, het aanknopen van handelsbetrekkingen en op velerlei ander gebied. Naast onze arbeidslust prijst men gastvrijheid, de gulle hartelijkheid, waarmee Nederland altijd weer bereid is, 1 noodlijdenden in andere landen te helpen! Daarnaast heeft men ook wel iets op ons aan te merken. De bekende Engelse schrijver John B. Priestley, die voor en na de oorlog ons land bezocht, vindt het Nederlandse volk te parochiaal: veel Nederlanders doen, zei hij, of ze aan een stil binnenweggetje wonen, of hun land buiten de sfeer van de wereldpolitiek ligt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1948 | | pagina 2