DRIE MAANDEN TINBAGGEREN, SLIBZUIGEN EN MET STOKJES ETEN II 90 foto 1: Jigs tinmolens Co 16 Van Malakka ging de reis via Singapore naar Sinkep en werd gemaakt met het m.s. „van den Broek", aan de Gusto-I.H C.ers wel bekend. Het schip voldeed goed en zag er keurig uit. Helaas Was de „air-conditio- ning" defect, zodat het in de slaaphutten knap warm was. Toen wij het eiland Singkep naderden, zagen wij reeds van verre twee zee-tinmolens liggen, n.l. de „Singkep" en de „Mandanau". Het was een prachtig gezicht deze twee kolossen ca. 400 en 800 M. uit de kust te zien werken. De hoofdplaats is „Dabo", waar de kantoren en werk plaatsen van de Maatschappij zijn gelegen. Het terrein bij Dabo is heuvelachtig, waarop vele villa's van de staf zijn gebouwd en waarvandaan men een prachtig uitzicht heeft op zee en op het binnenland. De beide nieuwe molens waren in vol bedrijf, geassis teerd door de sleepboten, tanklichters, waterboten, enz., welke eveneens door de I.H.C. geleverd werden! Photo 1 laat U de jigs zien van de tinmolens 16, waarover U nu de grond ziet stromen. Overigens zoudt U net zo goed kunnen denken, dat de foto in Amster dam, Schiedam, Haarlem of Kinderdijk was genomen, zo netjes ziet alles er uit. Vanzelfsprekend waren èr wel enige kinderziekten te constateren, maar over 't algemeen was men zeer tevre den. Trouwens, voor het aanhoren van opmerkingen wa ren wij gekomen, om daaruit lering te trekken voor volgende ontwerpen. Dat de omstandigheden, waaronder gewerkt wordt, wel eens anders zijn, dan sommigen zich voorstellen, laten .U de foto s 2, 3 en 4 zien. De leirollen, leirollenlagers, enz. komen geheel onder de klei, boomstronken en hout to zitten. De grootste stukken worden door koelies uit de emmers verwijderd en op het dek gegooid, daar deze anders verstoppingen veroorzaken in de stortbak en zeef- trommel. Op foto 5 ligt een molen vlak tegen het bos aan en al dit hout wordt met het bovenlagen baggeren door de emmers successievelijk verwerkt. In Batavia is er twee maal per week een geregelde vlieg- dienst naar de eilanden Billiton, Banka, Singkep en Singapore, zodat men binnen enkele uren van het ene eiland naar het andere kan vliegen. Het tinbedrijf op Banka was tot voor kort een Staatsbedrijf, doch in 1947 heeft de regering voor de duur van 5 jaar de N.V. Billi ton Maatschappij de explotatie in handen gegeven. Het gevolg hiervan was, dat er vier nieuwe tinmolens op Banka kwamen, n.l. twee Amerikaanse tinmolens: „de „Roosevelt" en de „Stuyvesant" en de ons wel bekende molens „Maras" en „Menoembing".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1948 | | pagina 2