Wist U dat Punt 5 van de controlevoorschriften bevat nog enkele andere verplichtingen. Zo, de verplichting van de pa tiënt, de met de controle belaste personen, dat zijn dus de controlerend-geneesheer en lekencontroleur (deze laatste wordt in de wandeling „ziekenbezoeker" ge noemd), in zijn woning bij zich toe te laten en zich aan een onderzoek door een controlerend geneesheer te on derwerpen. Dit zijn logische voorschriften, want als de patiënt zou kunnen zeggen: „De dokter kan zoveel komen als hij wil, maar ik laat hem er niet in", dan zou er van de controle niet veel terecht komen. Nu gebeurt het nog wel eens, dat de contrólekaarten van de dokter en van de lekencontroleur terugkomen niet de aantekening „Geen gehoor". En als dan later aan de zieke gevraagd wordt, hoe dat zit, dan is meestal het antwoord: „Ik lag op bed en m'n vrouw was even naar de kruidenier, melkboer, bakker of slager." Niet temin is de man formeel in overtreding, want de con trole is onmogelijk gemaakt, 't Is een lastig geval. De huisvrouw zal goed doen met de boodschappen te wach ten, tot de dokter en de lekencontroleur geweest zijn. Is dat niet mogelijk, dan zal de medewerking van buren moeten worden ingeroepen, om de dokter binnen te laten. En dan dient de dokter wegwijs gemaakt te wor den door een briefje bij de bel: gelieve bij de buren te bellen, of iets dergelijks. Ten slotte is volgens punt 5 de patiënt nog verplicht zich voor onderzoek in een ziekenhuis te laten opnemen, indien de dokter dat nodig acht. De patiënt is niet verplicht zich te laten opereren; daarover behoudt hij zelf de uiteindelijke beslissing. Maar acht de contro lerend geneesheer ziekenhuisopname voor een onderzoek nodig, dan moet de zieke zich laten opnemen. Punt 6 van de controlevoorschriften bevat tal van ver bodsbepalingen. De zieke mag behoudens uitdrukke lijke toestemming van de controlerend geneesheer geen café's of openbare vermakelijkheden bezoeken, niet fiet sen, niet schaatsenrijden, niet dansen, niet deelnemen aan wedstrijden, geen sport beoefenen en in het alge meen zich niet zodanig gedragen of zodanig handelen, dat zijn genezing wordt belemmerd. Wat wordt nu onder dit laatste verstaan? Een enkel voorbeeld! Iemand met een infectie aan zijn voet, zal, indien hij gaat lopen, hetzij op straat, hetzij in huis, daardoor de genezing belemmeren en ovêrtreedt dus door dat lopen de controlevoorschriften. Verder verbiedt punt 6 de patiënt het verlaten van de plaats van inwoning. Een arbeider, die in Schiedam in een kosthuis is en ziek wordt, mag dus zonder verlof van de controlerende arts niet naar zijn ouders in Utrecht gaan om zich daar te laten verplegen. Ten slotte mag een zieke geen arbeid verrichten. De voorschriften geven aan, wat in dit verband onder het verrichten van arbeid wordt verstaan. Dat is: arbeid, waarvoor loon ontvangen wordt en arbeid in eigen be drijf. De zieke mag dus niet voor derden gaan werken en evenmin mag hij, als zijn vrouw b.v. een sigaren winkel of een andere winkelzaak drijft, in zulk een winkel helpen. Voorts wordt onder het verrichten van arbeid verstaan: het verrichten van huishoudelijke ar beid (dat is: was doen, vloeren schrobben; huishoude lijke reparaties verrichten) en in de tuin of op het land werken. Hij mag geen werk doen, dat zodanige inspan ning vergt, dat het in de regel niet door zieken wordt verricht. Dat belet de man, die met een verzwikte enkel thuis zit, natuurlijk niet om moeder de vrouw eens een handje te helpen met koffie malen of aardappelen schil len. Maar houtjes hakken kan al gauw iets zijn, dat door de dokter niet goed gevonden wordt. Men kan zich altijd voor onaangename gevolgen vrijwaren, door voor af aan de dokter te vragen of er tegen een bepaald soort werk bezwaren bestaan. In de voorschriften is als verboden arbeid b.v. genoemd: het verrichten van reparaties aan huishoudelijke arti kelen. Maar als nu de stekker van een electrisch snoer kapot is? Dat zou de man, naar onze mening, zonder be zwaar kunnen repareren, zelfs al ligt hij met een ge broken been in zijn bed. Maar tocht het valt onder verboden arbeid en daarover is de beslissing steeds bij de controlerende arts. Bij de toepassing van punt 6 draait alles om de uit drukkelijke toestemming van de fabrieksarts. Zegt die tegen de patiënt: Je mag gaan dansen en voetballen; je mag op reis gaan; je mag je stukje land gaan om spitten, dan is de zaak in orde en zullen er geen be zwaren of aanmerkingen worden gemaakt door de Sociale afdeling. er een electrische signaalklok voor industriële doel einden in Nederland wordt vervaardigd? Deze berust op een vroeger geïmporteerd type, dat thans belang rijk is gewijzigd en op veel solider wijze wordt uitge voerd. De electrische klok kan met de hand op de mi nuut eventueel op de halve minuut worden afge steld. Daarna loopt de wijzer door middel van een zelf aanlopend synchroon uurwerk automatisch terug naar het nulpunt. Op het moment dat de wijzer dit critische punt bereikt, wordt een ingebouwd hoornsignaal in wer king gesteld, hetwelk gedurende 2l/2 minuut een sig naal geeft. Tevens gaat een boven de klok gemonteerd lampje branden. Bovendien heeft de klok aan de onderzijde een aan sluiting, waarmede op volle netspanning alle mogelijke contacten worden gelegd. Op deze wijze is het moge lijk signaalhoorns, machines, lichtbatterij en e.d. op het ogenblik van het tijdsignaal in of uit te schakelen. ....de industriële wereldproductie in 1947, volgens een publicatie van de O.N.O. circa 25% hoger lag dan in 1938? De agrarische productie bleef evenwel nog be neden het vooroorlogse peil; ook in de internationale handel was het vooroorlogse niveau nog niet bereikt. er kort geleden te Graz het eerste internationale congres over poedermetallurgie gehouden werd? Dit congres werd gehouden met het doel tot een inter nationale uitwisseling van gegevens op dit gebied te komen. Er waren 18 verschillende naties vertegenwoor digd. Bij de poedermetallurgie worden metaalpoeders onder hoge druk in de gewenste vorm samengeperst, waarna het geperste voorwerp bij een hoge temperatuur, echter beneden het smeltpunt van de hoofdbestanddelen, wordt verhit. Door deze verhitting, die in een redu cerende atmosfeer moet plaats hebben, sinteren de poe derdeeltjes te zamen, waarbij een sterke contractie op treedt. Op die manier worden metalen voorwerpen ver kregen o.m. tandraderen, onderdelen van snijmachines, persvormen enz. die in mechanische eigenschappen ge smede, gegoten of koud geperste voorwerpen benaderen en soms overtreffen. Gesinterde metalen voorwerpen zijn uiteraard nooit volkomen dicht. Wanneer echter voor bepaalde doeleinden poreusiteit beslist ongewenst is, dan kan men de poriën opvullen met b.v. lager smelten de metalen (koper in staal) of zelfs organische stoffen (paraffine bij granaatbanden). De dichtheid is vooral afhankelijk van de korrelgrootte van' de poeders en de druk, waarmede het voorwerp is geperst. Van deze poreusiteit kan echter in veel geval-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1948 | | pagina 7