U&Dru/\ y EEN VERSCHELUCHT MASKER Werkt veilig en denkt veilig Ideeënbus len een nuttig gebruik worden gemaakt, zoals b.v. bij oliehoudende lagers, zowel staal als brons, filtermate rialen, de-icing strips voor vliegtuigvleugels enz. De poreusiteit kan worden vergroot, door het mengen van materialen bij de persstoffen, die tijdens het sinteren verbranden en zodoende holten en kanaaltjes achterla ten. Oliehoudende lagers kunnen op die manier wel 40 tot 60 percent van hun volume aan olie opnemen. De poedermetallurgie is in de laatste jaren uitgegroeid tot een geheel nieuwe technologie in de metaalbewerking. Op het ogenblik is deze technologie wel zover gevor derd, dat het economisch verantwoord is bepaalde soor ten voorwerpen, die totdusver gegoten of gesmeed wer den, langs die weg te vervaardigen. Wanneer we het aantal ernstige ongevallen op onze Werf vergelijken met die op andere werven, dan mogen we werkelijk niet klagen. Is dat te danken aan het zoveel veiliger werken van onze werknemenrs? Neen, dit is louter geluk, want, uitzonderingen daar gelaten, wordt er bij ons zéér onveilig gewerkt. Voorbeelden? Waarom geen verse-luchtmaskers gebruikt bij het wer ken in tanks en dergelijke besloten ruimten? Waarom geen veiligheidsgordel gebruikt bij het werken aan scheepswanden, bruggen enz. Ja, waarom niet? Ze zijn er toch voor! Och, er zijn zoveel gevallen, die het werken onveilig maken en waarop toch niet wordt gelet. Neem, b.v. het laten slingeren van kettingmateriaal. Dit kan funeste gevolgen hebben voor uzelf en voor Uw collega's. Waarom brengt U de ketting niet terug naar het maga zijn, wanneer U hem niet nodig hebt? En dan, laat de bedekking der mangaten liggen. Ge bruik liever een ander stuk oud hout voor een brandje! Als U aan dit alles denkt, dan denkt U veilig en voor komt ongevallen. Het is in Uw eigen belang. En laten de bazen hun alziende ogen ook eens richten op de vele overtredingen tegen de veiligheid. Dan zou er heel veel wat gewonnen zijn. Aan de Heer N. de Graaf 728 werd een premie van 25.toegekend voor het vinden en toepassen van een hefboom constructie aan de rondwals in HAL II, welke een verbetering van werkmethode betekende. DE P.V. PER K.L.M. NAAR PORTUGAL EN RATAVIA In grote getalen meldden de leden van onze P.V. zich voor het verkrijgen van een ticket voor de reis met de K.L.M. die wij op 22 Oct. jl. ondernamen. Om 8 uur waren allen, leden, introducés en genodig den, op het vliegveld aanwezig waar we nog even de mannen achter de schermen van het luchtvaartbedrijf konden gade slaan, die bezig waren onze machine te reviseren voor de grote tocht. Nadat wij eerst door de heer Leenders van de Pro- pagandadienst van de K.L.M. waren wegwijs gemaakt in ons vliegtuig en de douane formaliteiten vervuld waren, stapten allen in. De motoren begonnen te draai en, liepen warm en ja hoor, het vliegtuig verhief zich van de grond, het landingsgestel werd ingetrokken en de reis naar Portugal was begonnen. Tijdens de vlucht werd door de bemanning op alle bij. j zonderheden onze aandacht gevestigd en in Lissabon, waar we landden, bezochten we onder deskundige lei ding de stad. Alles was zo nieuw voor ons dat we niet uitgekeken kwamen. Tot slot bezochten we zelfs de achterbuurten, alwaar ons in een typisch oud-Por- tugees restaurant, helemaal in de oude stijl opgetrok- ken, een diner werd aangeboden, waarbij alle oer-oude tradities werden gehandhaafd. We genoten er van de heerlijke inlandse wijnen en kregen daarvan reeds een echt gelukkig gevoel over ons. We moesten echter verder, want er stond nog meer op het programma. Dit was maar een klein voorproefje geweest om aan de sfeer van een vliegtocht gewend te raken. Op Schiphol teruggekomen, wachtte ons daar een Sky- master die ons via Rome, Calcutta, Cairo, Basrak en Singapore naar Batavia zou brengen. We vlogen over drie werelddelen en 16 landen, waar we vele mooie en bezienswaardige dingen bezichtigden en waar we ken nis maakten met de gebruiken en zeden van zeer ver schillende volkeren. Toen dan ook om 11 uur de lichten in de zaal weer aangingen, ontwaakten wij en bemerkten wij dat wij niet op reis geweest waren, maar dat we door de ver toonde films en de daarbij gegeven toelichting, het ge voel hadden gekregen zelf met de K.L.M. deze vlucht ondernomen te hebben. Heus, deze eerste avond in dit seizoen was er een die er zijn mocht. Over de volgende avond zegt het programma, dat U ont ving, genoeg. Wij hopen en vertouwen, dat U ook dan allen aan onze oproep gehopr zult geven. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Mochten er onder U nog zijn die graag lid van onze P.V. willen worden, meldt U dan aan bij de Secretaris. Wij schrijven U gaarne als lid in en geven U alle ge-,, wenste inlichtingen. U kunt dan nog aan al onze avonden deelnemen, tevens staan onze onderafdelingen voor U open, te weten schaak-, bridge-, voetbal-, en wandelclub en in het vol gend seizoen kunt U zich oefenen in het openbaar spre ken door U op te geven voor onze spraakwaterval. Bedenkt U echter niet lang, maar meldt U als lid aan, vóór onze grote ontspanningsavond, met na afloop bal op 12 November a.s. Voor Uw kinderen wordt er op 4 December een groot St. Nicolaasfeest georganiseerd. Versterkt de collegiale band op kantoor en in het be drijf. Blijft niet langer afzijdig, maar wordt lid van de P.V. van de Werf Gusto. Velen deden het vóór U en hebben er geen spijt van. A. Frederix, Secretaris. I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1948 | | pagina 8