16 Ons wel en wee De arbeidsproductiviteit der I.H.C.-bedrijven over 1949 stemt tot tevredenheid en allen die hierbij betrokken zijn. kunnen zich met recht op de borst kloppen. Maar wij zijn er nog niet. Indien men de werk methode en productiecijfers van de landen, die op dit gebied vooraan gaan, vergelijkt met die van Nederland, komt men tot de erkenning, dat er bij ons nog heel wat verbeterd moet worden. En dit blijft met beperkt tot werkmethoden en or ganisatie, maar de producten zelf zijn door weten schappelijk onderzoek en studie, wat betreft ver beterde constructiekwaliteit dermate vooruitge gaan, dat wij van een achterstand kunnen spre ken. Het heeft geen zin de ogen hiervoor te sluiten en wij doen beter hiermede rekening te houden en alles in het werk te stellen om deze achterstand te verkleinen of beter nog in te halen. Dit betekent grotere inspanning van allen, die bij de productie betrokken zijn. De I.H.C.-bedrijven zijn, evenals vele andere Ne derlandse bedrijven, reeds enige jaren geleden deze weg opgegaan en er is reeds een uitgebreide studie op het gebied van de doelmatigheid op alle gebieden van de productie gemaakt. Alle begin is moeilijk en speciaal hier waren deze moeilijkhe den nog groter, omdat ervaren krachten veelal ontbraken en men deze eerst moest inwerken. Dit heeft vertraging in de gang van zaken tot gevolg gehad. Wij zijn bij twee stappen vooruit meerma len één achteruit gegaan en zelfs ook wel bij een stap vooruit, twee achteruit, maar vooruitgegaan zijn wij en dit zal in de naaste toekomst in ver snelde mate gaan. Van vele zijden is critiek geko men, opbouwende critiek, die verhelderend ge werkt heeftze was meer op de uitvoering dan op de grondslagen gericht .En wij kunnen wel vast stellen, dat, nu ook enige resultaten zichtbaar worden, het een uitgemaakte zaak is, dat verbete ringen komen zullen om niet ten achter te gera ken. In ons kleine land kunnen wij alleen niet vol doende bereiken en samenwerking met producen ten in andere landen zal nodig zijn, al was het alleen al omdat de kosten, verbonden aan deze studie voor Nederland alleen te hoog zullen zijn. Want niet alleen op het gebied van de arbeidspro ductiviteit, maar ook op het gebied van de techni sche wetenschappen en onderzoekingen zijn wij ten achter. Het I.H.C.-laboratorium te Delft heeft een moei lijke beginperiode achter zich en staat nu klaar om door wetenschappelijke studie mede te helpen deze technische problemen op te lossen. Wij stel len ons hiervan veel voor, omdat men altijd ver der moet en zoeken moet iets beters te kunnen brengen, dan hetgeen jaren geleden als het beste aanvaard werd. Er zijn reeds resultaten bereikt en nieuwe zullen volgen. Ook onze verkoopsorganisatie en -methoden zul len verder vervolmaakt moeten worden. De strijd om orders wordt niet alleen gewonnen door lage prijzen, maar ook door betere constructies, die bovendien bekend gemaakt moeten worden. De reclame heeft ten doel het bekend maken van nieuwe vindingen en behaalde resultaten op tech nisch gebied. Zij is zeer belangrijk. Goede verte genwoordigers brengen meer zaken aan dan slechte. Op al déze gebieden zal meer gedaan moeten wor den als dat kan, grotendeels door betere organi satie, vermindering van verliezen en in het alge meen door een betere efficiency, en grotere in spanning, dat wil zeggen, harder werken van allen. De directies kunnen de richting aangeven en voor gaan. maar resultaten kunnen alleen bereikt wor den, indien allen, die overtuigd zijn van de nood zakelijkheid, mede streven in de bepaalde richting. Helaas is het zo, dat wij niet kunnen zeggen, dat onze meerdere inspanning tot verhoging van ons aller welvaart zal leiden. Als de Amerikaanse hulp volgens het Marshall plan ophoudt, zal het welvaartspeil van het Neder landse volk belangrijk dalen en onze meerdere inspanning zal, hopen wij, achteruitgang tegen houden. Bovendien zullen, door de grote bevolkingstoena me van Nederland, binnen enkele jaren grote groe pen jongeren voor de deuren van onze bedrijven staan, die werken willen en hun deel van de totale productie opeisen. Ze zullen hun plaats alleen vin den als wij dan klaar zijn. Ons aller wel hangt daarvan af en indien wij niet slagen, zullen wij ons aller wee niet ontgaan. A. VERSCHURE.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1950 | | pagina 2