van enkele seconden de rook- en gasvorming zo sterk wor den, dat elke opname bij voorbaat gedoemd is te misluk ken. Opname 1 beeldt uit het gieten van een hydraulische cylinder; de belichtingstijd was 1/50 seconde (lensope ning 5,6) met Foto-flux grote lamp. Foto twee is een opname van het gieten van een twee- cylinder Norcel stoomcylinder. Hier was de belichtings tijd 1/25 seconde (lensopening 5,6) met kleine Foto-flux lamp. De derde opname toont het uithalen van een oven. Hier was de belichtingstijd 1/25 seconde (lensopening 5,6) met kleine lamp. Op de laatste, vierde foto, ziet U het gietklaar zetten van een kabelrol. De belichtingstijd was 1 seconde (lensopening 4,5), hierbij werd geen lamp gebruikt, daar er geen rook was in de nabijheid van het werkstuk. Bij alle opnamen werd een Ilford film, 32° ge bruikt. M. P. Roodenburg Jr., leerling-vormer bij Werf Gusto. INHOUD VAN HET ZESKANT APRIL 1950 Algemeen gedeelte Ons wel en wee blz. 26 Fotograferen in de ijzergieterij blz. 27 Patrouille-vaartuigen voor Indonesië blz. 28 Kroniek der bedrijven blz. 29 Firmanieuws blz. 3032 ;7:'T A;T>: s Een korte verklaring bij een viertal opnamen uit een ijzergieterij. De hier afgebeelde foto's zijn genomen in de gieterij van Werf Gusto te Schiedam. Een kleine om schrijving van de manier, waarop deze foto's zijn geno men is niet ondienstig. De grote moeilijkheid bij de op namen was gelegen in het feit, dat de plaatselijke om standigheden uitermate ongunstig waren. Vooral de voor fotografische opnamen vereiste verlichting was hier niet voldoende. In niet mindere mate werkten rook en gas als spelbrekers om scherpe opnamen te verkrijgen. Een momentopname zonder blitzlicht met een Agfa compur- camera, lens f 4,5, was in dit geval uiteraard niet moge lijk, terwijl het zelfs de vraag is of met een lichtsterkere lens betere resultaten verkregen zouden kunnen worden; rook en gas blijven de scherpte van de opnamen ten sterk ste beïnvloeden. Bij de hiernevens afgedrukte opnamen werd gebruik gemaakt van bliztlicht. Het kiezen van het juiste moment bleef moeilijk, daar binnen een tijdsbestek

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1950 | | pagina 3