Aimtci DER BEDRIJVEN 29 derd en getamponeerd. In het zitverblijf der officieren en m de pantry staan 2 electr. koelkasten. Ook hier is tegen de huid de Fibre-glass isolatie toegepast, behalve in de pantry, W.C. en de badkamer. In de hierachter ge legen motorschacht bevinden zich de W.C. en de bad kamer voor de onderofficieren. Daarachter de lantaarn met de toegangen van de 3e klas passagiers en volksver- blijven met aangebouwd een spenkast. Op het achterdek aan S.B. een W.C. en een badkamer voor de bemanning; aan B.B. is plaats voor 2 fornuizen. Daarachter aan S.B. en B.B. een roestvrij stalen aanrecht. Op het commando-dek, dat zich uitstrekt boven de motor schacht en de verblijven der officieren, vinden we verder het teakhouten windscherm, wat eigenlijk een stuurhuis is, waarvan de achterzijde is weggelaten. Daarachter de kaartenkamer, radio-hut, waarop het peilkompas en de antenne-invoerkoker zijn geplaatst. Achter de kaarten kamer vinden we een bank, welke als accu-kist dienst doet, 3 rieten stoelen en een tafel, voorwaar een prettig zitje. Verder boven op de motorschacht de aluminium schoorsteen en 2 aluminium sloepen, welke opgesteld zijn in „Schat"-patent davits. Geheel vooraan vinden we het verzonken bakdek, waar de electrische ankerlier staat opgesteld. Als verdere bijzonderheid kunnen we vermelden, dat de mast en de schoorsteen geheel van aluminium zijn ver vaardigd, dit ten eerste voor de nabijheid van het stan daard kompas en ten tweede om op deze hoogte zo weinig mogelijk gewicht te hebben voor de stabiliteit. De ventilatie van diverse verblijven geschiedt mechanisch door electrisch aangedreven fans, welke op het commando- dek en achter op het hoofddek zijn geplaatst en de verse lucht in de verblijven blaast door middel van kokers, waarop verstelbare louvers zijn aangebracht. De zonne tenten zijn gedeeltelijk vast en gedeeltelijk wegneembaar. De sanitaire leidingen worden gevoed door hydrofoors, één voor zoet en één voor zout water, welke opgesteld staan in de motorschacht. Ik hoop U hiermede een duidelijk, zij het beknopte in druk te hebben gegeven van deze vaartuigen. De offi cieuze proefvaart is gehouden en zowel over de snelheid als de stabiliteit was men zeer tevreden. De officiële proefvaart heeft inmiddels plaats gevonden, waarna dit vaartuig naar zijn plaats van bestemming vervoerd zal worden. Nog enige weken en ook dit werk is weer achter de rug en zijn we intussen al weer aan wat anders begonnen. 20-2-'50. v. Dr. (Gusto) Verschure begint, zijn Maart-nummer met een verslag der kleine kernvergadering, om vervolgens een praatje te houden over het boek van S. H. Jonkman: „Frank ziet Engeland terwijl op dezelfde pagina het zilveren jubi leum van de heer H. Meyer, hoorder in de ketelmakerij, wordt herdacht. Een vervolgartikel over de weg der electronen vindt een plaats op pagina 22, terwijl daarnaast de heer Monsma van de Arbeidsinspectie in de rubriek „Doe het veilig" een vervolg geeft over de gasfles. Met een babbeltje over Aquaria voor tropische vissen en de vaste rubrieken over sport en spel is het firma-nieuws verder gevuld. Conrad-Stork wijdt 2 kolommen aan de vijl. De geschiedenis van dit stuk gereedschap blijkt al dui zenden jaren oud te zijn. In een museum te Wenen wordt de oudste vijl, welke dateert van 600 jaar v. Chr., ge vonden. Meerdere deelnemers aan de veilighèidsprijsvraag blij ken zich op verdienstelijke wijze vari hun taak gekweten te hebben. Op 3 Maart werd een culturele avond gegeven, welke ver zorgd werd door de afd.Cultureel Contact v. d. Ministe rie v-an Overzeese Gebiedsdelen. Volgens mededeling nadert de verbouwing van het Hoofd kantoor nu haar voltooiing. Werf Gusto bericht in haar orgaan dat de fabrieksvacan- tie is vastgesteld vanaf Zaterdag 29 Juli tot en met Dins dag 8 Aug. Bij deze vacantie zijn 3 vaste snipperdagen gevoegd. De veiligheidsrubriek heeft het over las-ogen. Wat radar is wordt verteld in een interessant artikeltje met een kaart van IJardinxveld en omgeving. Het woord radar is ontstaan door de beginletters te nemen van Ra dio Detection and Ranging. Dit betekent dus opsporing en afstandsbepaling met behulp van radio. De rubriek „Woningnieuws" mag zich ook ditmaal in grote belangstelling verheugen. De muziek-rubriek leert ons wat f- en g-sleutels en alt- en tenorsleutels zijn. Een ontvangen circulaire vestigt de aandacht op Ter schelling als vacantieoord. In het tenthuisjes-centrum „Bornholm" kan men voor 2.50 per dag (alles inbegre pen) zijn vacantie doorbrengen. Bij J. K. Smit is de vacantie vastgesteld van Zaterdag 22 Juli t/m Maandag 31 Juli, in welke periode 2 vaste snipperdagen inbegrepen zijn. De Zaterdagen van 23 en 30 December vormen tezamen de derde vaste snipperdag. Op deze werf blijken van de ongeveer 700 personen 56 niet doorgelicht te zijn. Onder dit aantal van 56 waren een aantal zieken en enigen die reeds onder controle stonden. Ook J. K. neemt een artikel over de acetyleen-dissous- cylindeï op. De redactie daar staat nog steeds in briefwisseling met de militairen over zee. L. Smit Zoon vult niet minder dan 2 volle pagina's van haar firma-nieuws met de Ideeënbus. Besproken worden de ideeën genummerd 67 t/m 79.'Hoewel niet elk idee voor premie-toekenning in aanmerking kwam, zijn er toch meerdere met prijzen van 5.—, 10 en 15.— bekroond. De met deze premies bekroonde ideeën hebben betrekking op bescherming van glas tegen lasdruppels, een tafel achter fraisbank en kleine cirkelzaag en op een geleider van een staaldraadkabel. Deze firma neemt verder een belangrijke bijdrage op uit de Kampioen en getiteld ..Leer de verkeersregels". Het handelt over een ingestelde enquête, waaruit blijkt dat de gemiddelde Nederlander op schrikbarende wijze onbe kend is met de regels van hét verkeer. Werf „De Klop" heeft evenals Conradstork een gedeelte van haar firma-nienws gevuld met een artikel over de persoonlijke waarde van de arbeid. Een nog in de Oost vertoevende militair blijkt zijn colle ga's en vrienden nog niet vergeten te hebben. De schilder/dichter Gédégé wekt in zijn gedicht getiteld „Waardering" allen tot medewerking en steun aan het Zeskant op. v. d. Wiel.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1950 | | pagina 5