LfteftTERVEEP EEN AFSCHEID Dankbetuiging Personeelsvereniging HENGELEN Zoals bekend, heeft de club tot doel het angstvrij spreken in het openbaar te beoefenen. Het spreken in het open baar is een kunst, welke niet aangeboren, maar aange kweekt wordt, zei Voorzitter van Dijk in zijn openings woord. Het moge dan waar zijn, dat de angst om zich in 't openbaar te uiten kan worden weggenomen en het spre ken kan worden aangeleerd. Toch ben ik het met die algemeenheid van opvatting niet geheel eens. Er zijn m.i. wel „geboren" redenaars en daarnaast ook tal van lieden, die er nooit in zullen slagen, ook niet met de beste lessen, een gefundeerde rede te houden. De heer van Dijk zal mij dit kleine verschil van mening wel willen vergeven. Het neemt niet weg, dat ik met bewondering ben vervuld voor het bereikte resultaat. De leider van de cursus, de heer Hilberink, mag tevreden zijn, want hij heeft eer van zijn werk. Na de inleiding van de heer Hilberink traden de leden voor het voetlicht, ieder met een eigen onderwerp, dat niet „tevoren klaargemaakt en gerepeteerd was", zoals de cursusleider in zijn inleiding te kennen gaf. De keuze van onderwerpen en de wijze van voordragen mag geloofd worden. Zo kalmpjes aan wordt de nadruk steeds meer op de „studie" gelegd, wat, naar ik meen ook uit de naam der club spreekt. Het gaat niet aan om de vele sprekers te gaan becriti- seren. Ze deden hun best en velen ging het goed af. De enkelen, die het nog een weinig met de zenuwen te kwaad hadden, mogen niet wanhopen. Het valt nu eenmaal niet mee om frank en vrij voor een groot aantal toehoorders te spreken. Alles kan niet in betrekkelijk korte tijd wor den geleerd. Slechts deze bescheiden raad zou ik willen geven: som mige sprekers spraken te zacht om achter in het zaaltje duidelijk verstaan te worden. Er ging daardoor wel eens iets voor de toehoorders verloren. Laten zij hun stemvo lume iets meer uitzetten. Anderen moeten zich nog oefe nen in het gearticuleerder spreken. Dat verhoogt de dictie en het betoog wordt er klemmender en interessanter door. Ook vond ik het jammer, dat het aantal sprekers te groot was. Men kwam daardoor in tijdnood. Een volgende keer overlade men het programma niet zo. Overigens mag ik wel zeggen, dat de studieclub op een zeer geslaagde avond mag terug zien, een avond, welke veel voor de toekomst belooft. En moge de belangstelling nog groter zijn bij de volgende lesavond. Het is geen „verloren" avond om eens naar de prestaties van onze collega's te gaan luisteren. H. Op 20 Maart heeft de ijzersorteerder W. M. Sulsters, wegens het bereiken van de 65-jarige leeftijd, afscheid genomen van Gusto Slikkerveer en daarmede dus van het ijzerpark. Negen jaar is Sulsters in dienst geweest van de Gusto als ijzersorteerder. En een ieder weet hoe precies hij was; ja, heel wat afschrijvers en ijzerwerkers vonden hem wel eens wat a-ke-lig precies. Maar wij geloven ech ter niet dat preciesheid, nauwkeurigheid een ondeugd is. Want ook dit moet van Sulsters gezegd worden, dat het altijd prima bij hem in orde was en dat was het gevolg van zijn nauwkeurig zijn. Er ging bij hem niet veel tijd verloren met zoeken naar het materiaal, want alles had steeds z'n bestemde plaats. Bij het vertrek van Sulsters heeft allereerst de Heer Conijn Jr. enkele afscheidswoorden gesproken namens de Directie en hem een gelukkige oude dag toegewenst. De Heer Verboom, als voorzitter van de kern, bood hem namens het personeel een prachtig cadeau aan, bestaan de uit een schemerlamp, krantenbak en een vaas. Dat Sulsters nog lang van deze blijken van herinnering van het personeel mag genieten met zijn vrouw, is de wens van de Gustomensen van Slikkerveer. L. de W., Kernsecretaris. Langs deze weg betuig ik, mede namens mijn vrouw, mijn hartelijke dank voor de belangstelling en voor de mooie cadeaux, welke ik mocht ontvangen bij mijn ver trek uit het bedrijf, wegens het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Verder wens ik Directie en personeel, zowel voor wat het bedrijf betreft, als ook daarbuiten alle goeds toe. W. M. Sulsters. Het verheugt ons te kunnen mededelen, dat de Personeels vereniging thans definitief is opgericht. De eerste belang stelling is veelbelovend voor de toekomst, immers een begin met 88 leden stemt tot tevredenheid en bewijst, dat de be hoefte om een P.V. te bezitten onder onze mensen leefde. Er zijn evenwel nog tal van personeelsleden, die zich nog niet als lid hebben opgegeven. Laten deze zich alsnog aan sluiten en niet wachten tot zij spijt krijgen van hun afzij digheid. Zij gaan toch ook 's zomers gaarne een dagje mee uit! En dan de contactavond! We zijn daar allemaal eensge zind en gezellig bij elkaar. Dit mogen jullie niet missen. Dus niet langer dralen, mannen, maar aansluiten bij de P.V.! Uit de P.V. werd reeds een hengelclub geboren, welke, zo als U uit een verslag kunt lezen, reeds een wedstrijd heeft georganiseerd ook. De voetbalvereniging, welke reeds bestond, heeft zich spon taan bij de P.V. aangesloten. Bravo jongens! Voorz. C. Bakker. Secr. L. v. d. Linde. Er is in Slikkerveer een Hengelclub opgericht en Zater dag 25 Maart trad zij voor 't eerst in de publieke belang stelling door het organiseren van een wedstrijd, welke met veel enthousiasme en animo werd gehouden. De Heer N. Conijn Jr. was zo vriendelijk voor dit doel enige prijzen beschikbaar te stellen. Hieronder volgen de prijswinnaars: le prijs M. Onink 500 gr, melkkoker. 2e prijs C. Zoeterman, 420 gr., fluitketel. 3e prijs K. den Besten, 310 gr., emmer. 4e prijs J. v. Vliet, 180 gr., asbak. 5e prijs G. Put, 120 gr., bloemvaas. 6e prijs P. Hollemans, 120 gr., suikerpot. 7e prijs J. v. d. Sluis, 85 gr., botervloot. 8e prijs A. Lodder, 70 gr., fotostandaard. 9e prijs A. Maris, 20 gr., kop en schotel. 10e prijs D. Terlouw, 20 gr., suikerfles. 11e prijs P. Tholenaar, 20 gr., jampot. 12e prijs J. Schouwenburg, 10 gr., raasp met zeepklopper. Zoals het met dergelijke wedstrijden meer gaat, waren er

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1950 | | pagina 7