De 4 motorhoppers vertrokken De Acetyleen gasfles Hoe snel vaart dat schip 52 Op de langste dag van het jaar zijn de vier hoppers voor Santos (C.O. 119122) uitgevaren voor de tocht naar Bra zilië op eigen kracht. Nadat de tweede week van Juni besteed was aan het zee klaar maken, werden de schepen verzameld bij Werf Gusto. De hopper die bij Verschure gebouwd is, moest daartoe een reisje overzee maken, de hoppers van De Klop en J. K. Smit konden gewoon de rivier afzakken; de Gusto-hopper had het 't eenvoudigst. Op bijgaande foto ziet U de vier hoppers verenigd aan een steiger van Werf Gusto, kort voor het vertrek. De schepen worden uitgebracht door Rederij Gebr. Wijsmuller, in sa menwerking met L. Smit Co's Internationale Sleepdienst. De reis naar Santos is ongeveer 5500 zeemijlen. Men ver wacht dat de reisduur ongeveer dertig dagen zal zijn. Eén van de schepen is de leider, en voor deze tocht voor zien van radio-telegrafie zend- en ontvangstinstallatie, de anderen hebben enkel, voor onderling contact, een ont vangst-installatie. Verder is er extra-brandstof aan boord genomen boven de normale bunkercapaciteit, die op dergelijke tochten uiter aard niet berekend was. Natuurlijk zijn de drinkwatertanks gevuld en andere voor raden voor de reis aan boord gebracht. Verder zijn enkele andere voorzieningen voor de overtocht getroffen, mede in overleg met de scheepvaart-inspectie, zoals het blinderen van ramen en patrijspoorten, welke gevaar voor inslaan van glas door golven zouden kunnen opleveren. Voorts natuurlijk het borgen van de kleppenbeweging en het wegnemen of vastzetten van losse delen. Wij hopen dat de schepen de overtocht goed zullen vol brengen en wensen de gezagvoerders en de bemanning een voorspoedige reis. Ir. C. de Groot (J. K. Smit) Naar aanleiding van de ongelukken welke de laatste tijd zijn voorgekomen met een acetyleen-gasfles, hebben wij ons in verbinding gesteld met de Arbeidsinspectie voor het Brandweerwezen. Wij wilden ons laten voorlichten over de gevaren, verbonden aan het gebruik van de acetyleen-gas fles en de wijze waarop deze gevaren zoveel mogelijk voor komen kunnen worden. Thans is een. Instructieblad voor Acetyleendissousflessen door bovengenoemde instanties uitgegeven. Het verdient aanbeveling dat alle autogeen las sers en -branders een exemplaar hiervan ter hand gesteld krijgen. In dit instructieblad wordt overduidelijk besproken hoe met de fles moet worden omgegaan. Wij willen de lassers en branders aanraden dit blad zorg vuldig te lezen en eventueel te herlezen en te bewaren. Vooral vestigen wij hun aandacht op de aanwijzingen in dit blad voor een in brand geraakte fles welke warm wordt (zie onder punt 19, bij A en B). Een fles welke warm wordt, is zeer verraderlijk en de on der punt 19B genoemde veiligheidsmaatregelen moeten direct genomen worden le. voor eigen veiligheid 2e. voor veiligheid van anderen 3e. tegen brandgevaar 4e. tegen eventuele schade door ontploffing van de fles. Uit „De Metaalbewerker Org. v. d. Chr. Met.bew. Bond) Zaterdag 3 Juni 1950. - Hoe snel vaart dat schip? Ziedaar een vraag, die niet alleen de leek vaak stelt, maar waarop ook degene die in de scheepsbouw zijn dagelijks brood verdient, dikwijls ternauwernood antwoord kan ge ven. De snelheid van een schip wordt uitgedrukt in knopen, of mijlen. Een kilometer is het 40.000ste deel van de omtrek van de aarde. Deze aarde-omtrek is evenwel ook verdeeld in 360 lengtegraden. Een zestigste deel van zo'n lengte graad, oftewel 1852 meter, is een zeemijl, of knoop. De naam „knoop" is ouderwets en stamt af van de manier, waarop vroeger de snelheid gemeten werd. Dit deed men

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1950 | | pagina 4