K't enieA d/ 'i hecl'ti/z'en FOTO VAN DE MAAND Soms hébben wij zelfs opzettelijk stille strandgedeelten opgezocht. Soms zijn wij daar te ver gegaan en soms héb ben wij tegen de stroom opgetornd. Maar het zal ons niet meer gebeuren, dat beloven wij uit de grond van ons hart. Altijd doen wat voor ons bestwil is, altijd op de witte steentjes oversteken, zo zijn wij. Als men er ons maar op wijst. „De Klop" was ook deze maand bezig met het meten van spanningen door middel van rekstrookjes. Inmiddels heb ben wij aan de Verenigde Naties deze spanningsmeetwijze voorgelegd en zitten nu op antwoord te wachten. De func tie van Internationaal Spanningmeter zou ons wel aan staan, denken wij. En volgens die meneer van „De Klop" is het niet zo gek lastig ook, dat meten van spanningen. Het was technisch en wij begrepen het dus dood- simpel moet het geweest zijn. Of niet soms? MOLEN TE KINDERDIJK Ingezonden door Mevr. VederSmit te Bilthoven In het firmanieuws van K. lazen wij voor U dat de jubilarissen uit het bedrijf, samen met die van andere bedrijven, in Rotterdam vererende getuigschriften ontvin gen van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel. Wij zijn geen M. v. N. H., alhoewel soms toch in de handel en nijver zolang we leven, maar niettemin ook onze ver ering voor hen die 50, 40 of 30 jaar trouw en onafgebroken in dienst waren bij hun werkgever. Op 8 en 9 Mei werd door het merendeel der werkers van J. K. een half uur overgewerkt of een navenant deel van hun salaris afgedra gen ten behoeve van de Stichting 1940'45. De Directie heeft eenzelfde bedrag afgedragen, als door de werkne mers was opgebracht. Ditmaal, hoeden af voor J. K. L. Smit en Zoon openen met een artikeltje over teamwork, wat wij zeer belangrijk vinden. De strekking is dat onder linge samenwerking weliswaar uiterst belangrijk is, maar dat dit niet mag gaan ten koste van de zelfwerkzaamheid der deelnemers. Ieder moet de gelegenheid krijgen om zich zelf te ontplooien het „samenspel" is slechts een middel, geen doel. Wij wilden dat de Keuze- en Technische com missie van het Nederlandse voetbalelftal het firmanieuws van L.S.Z. lezen. Daar haden zij ook iets van kunnen op steken. Eveneens belangrijk is het artikeltje „Vakopleiding in de Scheepsbouw". Het vestigt de aandacht op het feit, dat het witte boordje van de kantoorbediende nog steeds bij ouders en opvoeders meer in trek schijnt te zijn dan de overall. De werkloosheidcijfers leren ons echter dat be kwame metaalbewerkers praktisch niet werkloos zijn, maar dat de arbeidsmarkt met kantoorbedienden daarentegen overvoerd is. Bij Verschure weer enige practisch technische artikeltjes over stoomketels en de weg der electronen. Het uitstapje van de leerlingen-opleiding naar Wanssum mag zeer ge slaagd genoemd worden. Verschure's schaakclub schaakte tegen Gusto en won met 1917. Verder wemelt de „Scha kel weer van de voetbaluitslagen, klaverjasresultaten e.d. Werkelijk een zeer bloeiend verenigingsleven, daar in Am sterdam. Wij lezen in het Gusto-nieuws dat op verschillende plaat sen van het terrein fonteintjes zullen verschijnen, zoals men schreef, om in de behoefte aan drinkwater te voorzien. Wij meenden dat er in Schiedam aan drinkwater nooit behoef te bestond, met al die klarefabrieken. Wij hopen dat die fonteintjes in elk geval op gezette tijden zullen „verschij nen en dat het geen fata morgana's zullen blijken voor de dorstenden in de Gusto-woestijn. De Gusto-muziekvereniging won de tweede prijs in een concours te Woerden. Interessant was het stukje over het kantoorgebouw van Gusto, dat dreigde te gaan verzakken. De heipalen waarop het gebouwd is, zijn thans dieper door gedreven en met betonnen opzet-stukken verlengd. Conrad-Stork opent met een artikeltje over eerlijkheid. Wist U dat wanneer 700 arbeiders dagelijks 1 schroef mee naar huis nemen, dit een verlies betekent van 210.000 stuks per jaar? Verder lazen wij enige wenken voor baders en zwemmers in zee, welke ons uit het hart gegrepen waren. Wij hebben nooit beseft wat we allemaal misdeden wan neer we aan het baden waren. Wij bekennen het: soms hébben wij gebaad, daar waar geen badmeesters waren. toen met een log, een driehoekig plankje, waarin in elke hoek een gat was geboord. Door elk gat werd een eind touw gestoken, aan het ene eind voorzien van een knoop om het plankje vast te hou den. De drie andere einden waren bevestigd aan de zoge naamde loglijn. Wierp men nu dit plankje overboord, dan wikkelde zich door de weerstand van het water de loglijn af. In die loglijn zaten knopen, op 1/120 zeemijl van elkaar af. Als men nu de tijd opnam tussen het door de handen glij den van twee knopen, of ging men na hoeveel knopen er door de handen gleden in een halve minuut, 1/i20 uur dus, dan was dit aantal gelijk aan de hoeveelheid mijlen, die het schip per uur liep. Volkomen zuiver was die manier van meten niet, maar de oude zeevaarders konden het er uitstekend mee doen. Tegenwoordig wordt de snelheid van een schip bepaald met behulp van allerlei instrumenten. Het is wel interessant om hier een aan Neerlands Scheep- \aart en Scheepsbouw ontleend staatje te publiceren van de gemiddelde snelheid van schepen Zeesleepboot met sleep 58 kn. 9 a 15 km Vrachtschip of tanker 11—14 kn. 20 a 26 km Passagiersschip 16—30 kn. 30 a 56 km Kruiser 28—35 kn. 52 a 65 km Torpedobootjager 35—40 kn. 65 a 74 km Men ziet dat verscheidene schepen een snelheid bereiken, die de gemiddelde snelheid van een auto evenaren. („De Schelde" Personeelsorgaan)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1950 | | pagina 5