Wo^F^ll ST£) Wijziging kinderbijslagwet TEWATERLATING „CASABLANCA" Op bovenstaande foto ziet U de „Casablanca" juist van de helling glijden. De „Biscaya" was even tevoren dezelfde weg gegaan. Dat twee coasters gelijk tewater werden gelaten, was geen alledaags gebeuren. De belangstelling was dan ook bijzonder groot en het geheel droeg een feestelijk karakter, waaraan de medewerking van het keurige Gustomuziekcorps een extra cachet verleende. Herhaaldelijk werd in de afgelopen maanden geïnfor meerd, hoe het nu stond met de wijziging van de Kinder bijslagwet. En steeds luidde het antwoord: Die is in be handeling. Maar nu is het dan toch zover! De wijziging „is er door". De voornaamste wijziging voor de werknemer is de bepaling, dat de kinderbijslag niet meer verstrekt wordt naar het aantal kinderen, dat op 1 October van het voorgaande jaar in het gezin verbleef, doch naar het aantal kinderen op de eerste dag van elk kwartaal. Er zijn echter nog veel meer wijzigingen. We zullen hier onder een kort overzicht geven van de veranderingen, die voor de werknemers van belang zijn, zonder daarbij echter in bijzonderheden te treden. Jn de eerste plaats, de algemene opmerking, dat de wijzigingswet op 1 Januari 1951 in werking treedt; dit jaar verandert er dus niets. D.w.z., dat de kinderbijslag, die in de eerste week van 1951 wordt uitbetaald, nog be rekend wordt volgens de thans geldende bepalingen. Voor de vraag, of men voor een kind aanspraak kon doen gelden op kinderbijslag, was beslissend of dat kind in het gezin van de aanvrager verbleef. Het begrip „gezin" is geheel vervallen. Het recht op kinderbijslag komt toe aan het wettige of gewettigde kind van de arbeider en aan het wettige of gewettigde kind uit een vorig huwe lijk van de echtgenote van de arbeider, voor zover dat huwelijk niet door echtscheiding ontbonden is.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1950 | | pagina 6