MUZIEK Veiligheid en verstand gaan hand in hand „BEATI" EXPOSEERDE In verhand met de onderhoudsplicht is met betrekking tot de kinderbijslag van kinderen uit een door echtschei ding ontbonden huwelijk, een nieuwe regeling getroffen. Het is van belang, dat in die gevallen de bijslag aan an deren kan worden uitbetaald (b.v. aan de moeder), en wel op verzoek of met toestemming van de Voogdijraad. Nieuw is de bepaling, dat kinderbijslag kan worden ge geven voor kinderen tussen 16 en 21 jaar, die ziek of gebrekkig zijn. In een afzonderlijk artikel wordt geregeld de aanspraak op kinderbijslag voor natuurlijke kinderen. Deze kinde ren vallen in de meeste gevallen thans nog buiten de regelingen van de Kinderbijslagwet. We spraken hierboven reeds met een enkel woord over het toekennen van kinderbijslag voor het aantal kinderen, dat op de eerste dag van het kwartaal door de arbeider wordt verzorgd. De z.g.n. „peil-datum" van 1 October wordt dus vervangen door 4 peildata. Per kwartaal zal derhalve moeten worden nagegaan, welke kinderen moe ten worden afgevoerd wegens het bereiken van de maxi mum leeftijd, het verlaten van de school, overlijden. Anderzijds zullen de in de loop van het kwartaal ge boren kinderen en de door aanhuwelijking verkregen (stief-)kinderen moeten worden opgevoerd. Volgens de nu geldende regeling wordt over een kwartaal ten hoog ste over 78 dagen kinderbijslag uitbetaald. Ook deze regeling is vervallen. Telt een kwartaal b.v. 79 werk dagen, dan wordt (in 1951) ook over 79 dagen bijslag uitbetaald, aangenomen natuurlijk dat de arbeider ook op 79 dagen loon, ziekengeld of ongevallenwet-uitkering genoten heeft. De verjaringstermijn, die thans gesteld is op 4 maanden, wordt verlengd tot 6 maanden. Maatregelen zijn geno men om dubbele betaling van kinderbijslag te voor komen. Dit kan n.l. plaats vinden indien de arbeider een jaar ziekengeld heeft ontvangen of komt te overlijden. Heeft de arbeider een jaar ziekengeld genoten, dan zal hij daarna in de regel invaliditeitsrente ontvangen van de Rijksverzekeringsbank en dan betaalt de Rijksverze keringsbank ook de kinderbijslag en wel met ingang van de le van de maand, waarin die rente wordt toe gekend. Is de man nu b.v. de 15e van de maand uitge trokken, dan ontvangt hij over die 15 dagen geen kinder bijslag van de Bedrijfsvereniging meer, omdat hij die bijslag over de gehele maand van de Rijksverzekerings bank zal krijgen. Bij overlijden van de arbeider ontvangen de kinderen wezenrente van de Rijksverzekeringsbank, plus kinder bijslag. Hier geldt dezelfde regeling. Slechts indien vast staat, dat geen aanspraak op kinderbijslag van de Rijks verzekeringsbank bestaat, kan de bijslag, waarop de man nog aanspraak had, door de Bedrijfsverzekering uitbe taald worden. Tenslotte nog dit: in de loop van de maand Octobe» zullen de arbeiders door de Sociale Afd. opgeroepen worden voor het tekenen van aanvragen voor het jaar 1951. Een ieder, die meent in 1951 aanspraak te hebben op kinderbijslag, moet zich dan melden. Komt men ach teraf met aanvragen, dan brengt dat vertraging met zich en het bemoeilijkt het werk van de Sociale Afdeling. Zoals jullie allen weten, ontstaan de meeste ongevallen door de verkeerde werkwijze, zoals: 1. het niet gebruiken van een veiligheidsbril bij slijpen, lassen, hakken, enz.; 2. het niet gebruiken, van een veiligheidsgordel bij werk zaamheden hoog boven de grond; 3. het gebruiken van ondeugdelijk gereedschap, zoals uitgesleten sleutels, tangen, schroevendraaiers, slechte hamerstelen, enz. Denk maar eens aan de gevolgen van een uitschietende sleutel 4. het niet gebruiken van de veiligheidstoestellen in de machinale houtbewerking 5. het overbelasten van kettingwerk, stroppen, kranen enz. 6. het laten slingeren van gereedschappen, speciaal ta kels, vijzels, kettingen, stellingsplanken, sluitings, enz., enz. Het verwaarlozen van het hierboven genoemde, kan aan leiding geven tot veel verdriet en narigheid. Daarom nogmaals, het kan niet genoeg herhaald worden, we moeten niet alleen weten, dat we veilig moeten werken, maar we moeten het ook doen. Dat is ons aller belang. Weest ook zuinig op Uw gereedschap. Het mag niet meer voorkomen, dat de oogongevallen oplopen, nu ieder een bril kan krijgen, wanneer hij die nodig heeft, of dat er een takel, vijzel of ander gereedschap gedeeltelijk onder het zand bedolven, of in het water ligt. M. werF (bu&To.. m Met enkele dankbare woorden sloot de voorzitter van Beati, de heer Mulders, Zondagavond 24 Sept. de ten toonstelling. Deze lustrum tentoonstelling is een daverend succes ge weest. Ondanks regen en storm bezochten 2000 personen de expositie. Allen, die aan het welslagen hiervan heb ben medegewerkt, kunnen tevreden zijn. Het publiek, dat stemde over het mooiste werkstuk van de hobby tentoonstelling „Gusto Thuis", leverde het na volgende resultaat op le prijs B. Zonneveld, met smeedijzeren lamp. 2e prijs D. B. v. d. Neut, met scheepsmodel „Oranje". 3e prijs J. Waterreus, met aquarium. 4e prijs J. Koevermans, met poppenhuis. De jury van kunstschilders kende aan de schilders de volgende prijzen toe: le prijs J. de Ruiter. 2e prijs D. B. v. d. Neut. 3eprijs W. de Wilt. le prijs, tekening, H. Domselaar. 2e prijs, tekening, P. J. Mulders. 3e prijs, tekening, W. de Wilt. De uitslag van de verloting was: le prijs no. 883. 2e prijs no. 782. 3e prijs no. 968. 4e prijs no. 1020. Aan allen onze gelukwensen met het behaalde succes. En Beati, dat een zeer goede beurt heeft gemaakt, gaat gesterkt en met frisse moed verder. K. V. HOOFDSTUK VI GROTE TERTSTOONLADDERS In hoofdstuk II is er gezegd, dat er vele toonladders zijn. Nu zal men vragen waarom niet alle muziek in de toon aard C is geschreven, dat zou toch veel gemakkelijker zijn. Het antwoord daarop is: Ieder muziekstuk heeft

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1950 | | pagina 7