Hengelen IN MEMORIAM Ary van der Lingen FAMILIEBERICHTEN zijn eigen karakter, hetwelk door zijn toonaard tot uit drukking komt. Wanneer men een muziekstuk, dat door de componist in de toonaard C is geschreven, zou over schrijven b.v. in de toonaard A, dan zal dit stuk bij uitvoering heel anders klinken dan in de oorspronkelijke toonaard. Bovendien is er rekening te houden met de omvang van het tonenstelselgedeelte, dat voor ieder in strument te bereiken valt. Meestal wordt bij grotere muziekwerken de gehele omvang der verschillende in strumenten benut. De fluit b.v. heeft een omvang van C tot en met C4, m.a.w. omvat 3 octaven. Wanneer nu de muziek in een andere toonaard wordt geschreven (ge transponeerd) dan de oorspronkelijke, dan zijn door verschillende instrumenten niet alle tonen meer te pro duceren. Wij beginnen volledigheidshalve nog eens met de in hoofdstuk II behandelde toonladder van C, en tekenen weer de toonafstanden-figuur. 3 3 V 5 6 7 8 C' oL t f O. ie' do zé mt fo so£ ta Sc. do We weten reeds, dat, om een grote tertstoonladder te krijgen, de halve toonafstanden tussen 3-4 en 7-8 moeten liggen. De hierboven getekende figuur voldoet hieraan en, omdat C de grondtoon is, heet de toonladder Grote tertstoonladder van C. We zullen nog proberen een andere toonladder te ma ken en beginnen nu met een nieuwe grondtoon en wel „g", waarmede we ook moeten eindigen. We krijgen: g- a- K_c- d- e^Jf- g We merken op, dat tussen 3 en 4 een halve toon ligt, maar niet tussen 7 en 8. Toch moet de bouw van de toonladder dezelfde zijn als die van C. Wat moet er dus gebeuren? „f een halve toon verhogen" Dit doen we door middel van het chromatische teken, de kruis#, f heet nu fis. We krijgen nu: ■g-.a- b- c- d- e- fis- g Aan de vereiste voorwaarden is voldaan, g kunnen we nu ook weer do noemen en we lezen weer: do- re- mi- fa- sol- la- si- do. De gevonden toonladder heet: Grote tertstoonladder van g en heeft één kruis aan de sleutel. Opgemerkt wordt, dat do geen vaste toonhoogte heeft. Do kan een willekeurige toonhoogte hebben. Hieruit blijkt, dat de methode „Chevé" (do- re- mi-) slechts waarde heeft bij het zangonderwijs. Wij hebben nu de grote tertstoonladder van C en g be handeld. De grondtoon van de tweede- is de vijfde toon van de eerste toonladder. De vijfde toon volgend op g is d. Die is weer de grondtoon van de toonladder met 2 kruizen. Zo kunnen we doorgaan en krijgen dan a, e, b, fis en cis, respectievelijk met 3, 4, 5, 6 en 7 kruizen. We geven hier de voor-tekeningen, zoals die op de balk moeten worden genoteerd: Wordt vervolgd) De Hengelvereniging „Gusto" heeft onderling drie wed strijden gevist voor het Kasconcours. De prijswinnaars volgen hieronder. Opgemerkt wordt, dat er geen woord visserslatijn bij is; de grammen zijn naar waarheid op gegeven. le prijs M. Onink 510 gr. fluitketel 2e prijs A. Loder 280 gr- emmer 3e prijs A. Maris 255 gr- scheerdoos 4e prijs D. Terlouw 230 gr- nest schalen 5e prijs W. Noorlander 155 gr- broodmes 6e prijs P. Holleman 105 gr- theepot 7e prijs G. Sonderman 85 gr- kop en bak 8e prijs C. Zoeteman 80 gr. bloempot 9e prijs G. Put 60 gr. pan 10e prijs P. Tholenaars 50 gr. sierkan 11e prijs H. Versluis - 20 gr. melkkan 12e prijs J. v. Vliet - 0 gr. fotostandaard 13e prijs J. Molendijk 0 gr. asbak 14e prijs C. Opmeer 0 gr- koekepan Met een toepasselijk woord reikte de voorzitter, de heer C. Zoeteman, de prijzen uit. Hij dankte tevens voor de ondervonden medewerking van de Directie, de perso neelsvereniging en van de heren H. Boden, L. v. d. Linden en D. Bravenboer, die de vis aan de waterkant controleerden. Voor onze vriend G. Sonderman, die nog nooit een hengel in de hand heeft gehad en er desondanks met de zevende prijs vandoor ging, nemen we ons visserspetje af. M. Onink, Secr. Op 17 September jl. werden wij opnieuw getroffen door het bericht van een plotse ling overlijden van een onzer medewerkers, ditmaal de Heer Ary van der Lingen. De overledene is in 1918 bij Gusto in dienst getreden. Hij was in verschillende functies werkzaam, eerst als portier en later, om gezondheidsredenen, als archivaris en ten slotte als beambte op de loonafdeling. Zijn heengaan op de nog betrekkelijk jonge leeftijd van 59 jaren, is een harde slag voor zijn vrouw en kinderen. Wij zullen hem blijven gedenken. Geboren op: 27 Aug.: Jacobus Maria Adrianus, zoon van C. C. L. Middendorp en A. M. Goumans; I Sept.: Elsje, dochter van C. Hofman en A. v. Dijk; 7 Sept.: Johanna Wilhelmina Aletta, dochter van A. F. M. v. Hoek en A. W. v. d. Meer 9 Sept.Alfred, zoon van D. Meulstee en H. J. v. d. Vlies; II Sept.: Engelina, dochter van L. Lagendijk en M Vlot; 12 Sept.: Elisabeth, dochter van W. Braber en M. Kraak 19 Sept.: Cornelis Gerardus Johannes, zoon van L. H. H Heesbeen en A. P. Ooms; 22 Sept.: Johannes Dominicus Hubertus Wilhelmus, zoon van G. H. Smeets en E. H. A. Coenen. Aan de gelukkige ouders onze welgemeende felicitaties Gehuwd op: 17 Aug.: J. Vlug en A. v. d. Kruit; 31 Aug.: J. P. Leijen en J. C. Hendriks; 16 Sept.: H. Peeters en M. Plum. Onze hartelijke gelukwensen aan de jonggehuwden! 80 Copyright 1950. I.H.C. Den Haag. Holland. Overneming van artikelen slechts na schriftelijke toestemming geoorloofd. Druk en ontwerp Holdert Co. N.V., Amsterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1950 | | pagina 8