UITREIKING BEMETEL-DIPLOMA'S ZIEKMELDINGEN Op maandag 21 maart jl. werden de Bemetel-diploma's uitgereikt aan de leerlingen, die met goed gevolg aan het examen hebben deelgenomen. Bij ontstentenis van de heer F. Smulders werden de geslaagden toe gesproken door de heer van Wieringen, die wees op het grote belang van een goede vakopleiding en van het behalen van het diploma. De geslaagden hebben niet alleen in het bedrijf moeten leren, maar zij hebben, om dit examen te kunnen doen, ook heel wat uren op de avondschool moeten doorbrengen. Zij hebben daarmede gewerkt aan hun eigen ontwikkeling, die door een met goed gevolg afgelegd examen bekroond is. Spreker wees er op, dat de geslaagden door het behalen van het diploma nog geen vakman zijn geworden. Er zal nog heel wat in de praktijk geleerd moeten worden. Maar de grondslag is nu gelegd. Spreker reikte vervolgens de diploma's uit aan: V. W. Klein ijzerwerker-afschrijver C. Uittenbogaard scheepsbeschieter C. Penning - scheepsbeschieter Hierna werden de diploma's aan de leerlingen van de afd. Machinebouw uitgereikt door de heer Binnema, die er op wees, dat de geslaagden er voor moeten zorgen na het behalen van dit diploma verder te komen. Iedereen moet zijn eigen mogelijkheden ontwikkelen. Kijk niet naar anderen, maar weet zelf wat je wilt. Bij de afdeling Machinebouw waren de geslaagden: J. A. Boer machinebankwerker A. A. Kooijmans machinebankwerker J. F. v. d. Gaag modelmaker C. H. Tettero koperslager Na de diploma-uitreiking bleef het gezelschap nog enige tijd bij een kopje koffie bijeen. Het is gebleken, dat de werknemers in de fabriek niet altijd weten hoe en wanneer de ziekmelding moet geschieden. Volgens de bepalingen van de Afdelingskas moet de ziekmelding schrif telijk geschieden en wel op de eerste dag van de verhindering om te komen werken des morgens vóór 12 uur. Wanneer men de ziekmelding per post stuurt wordt als tijdstip van ontvangst aangenomen het tijdstip, waarop de ziekmelding door de post is afgestempeld. Meldt iemand zich telefonisch ziek, dan moet die telefonische melding steeds door een schriftelijke ziekmelding worden gevolgd. Wie zich dus op de eerste dag der verhindering vóór 12 uur ziek meldt of de ziekmelding vóór 12 uur ten postkantore bezorgt, voldoet aan zijn verplichtingen. Maarwe moeten niet vergeten, dat er één wachtdag is. Dat wil zeggen, dat de zieke over de eerste 8% uur geen ziekengeld ontvangt. 46 (0)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1960 | | pagina 12