„SEA SHELL" welke ontvangst ook de Burgemeester van Schiedam aanwezig was. De heer Mr. H. Smulders dankte de jubilaris voor zijn langdurige en trouwe dienst en schetste hem als een bekwaam medewerker. Hij wenste hem van harte geluk met dit jubileum, spelde hem het verguld-zilveren Gusto-insigne op en overhandigde hem een geschenk onder enveloppe. Vervolgens sprak de Burgemeester van Schiedam, die er o.m. op wees, dat de heer van Leeuwen door zijn werkzaamheid bij de Werf Gusto ook had bijgedragen tot de bloei van de gemeente en van het land. Spreker deelde mede, dat het H.M. de Koningin behaagd had aan de heer van Leeuwen toe te kennen de bronzen medaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. Hij wenste de jubilaris geluk met deze onderscheiding, die hij hem daarna opspelde. Ten slotte sprak de heer de Roos namens de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel. Spreker bracht de gelukwensen van deze maatschappij over en reikte de jubilaris het vererend getuigschrift met de bijbehorende grote zilveren legpenning uit. Na dit officiële gedeelte bleef men nog enige tijd bij een kopje koffie bijeen. Eind 1959 is een ploeg personeel van de Werf Gusto naar Qatar ver trokken om daar de „Sea Shell" op te bouwen en bedrijfsklaar te maken. Er is daar in Qatar hard gewerkt en goed gewerkt; tot grote tevredenheid van de opdrachtgeefster. Wie niet werkt, zal ook niet eten, zegt een spreekwoord. Indien daaruit volgt, dat wie wél werkt, ook wél zal eten, dan zijn de Gusto-mensen in Qatar wèl aan hun trekken gekomen. Alle leden van de ploeg waren het er over eens, dat de verzorging van de inwendige mens in Qatar niets te wensen heeft overgelaten, 't Was prima verzorgd. Alle be trokkenen waren vol lof over de goede zorgen van de B.P.M. Het is dan ook geen wonder, dat toen kort geleden aan enkele leden van de ploeg gevraagd werd, of zij bereid waren nogmaals naar Qatar te gaan (dit maal voor de verplaatsing van het booreiland), het antwoord bevestigend was. Er moet daar dan misschien hard gewerkt worden, maar de be trokkenen weten bij voorbaat, dat er goed voor hen gezorgd wordt. Op bijgaande foto ziet men het gezelschap aan tafel. Van links-vooraan de tafel rondgaand zien we de heren: v. d. Heide, Scharloo, Maclean, Droog, van Raay (staand), de Bruin, Korporaal, Elshof, Visser, Hage (achteruit), Koppenhagen, Wolders, Kurvers, Scholte en Pronk. 48 (0)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1960 | | pagina 14