Vervolg Algemeen Gedeelte de dopeling statig naar het water van de Noord, waarin het schip perfect terecht komt. Het wordt afgemeerd aan de \sevftvavet\ voor verdere af bouw. Het gezelschap gaat nu weer terug naar het kantoorgebouw en verzamelt zich in de direc tiekamer. Daar neemt de heer L. C. Smit het woord. Dit is ongeveer het dertigste schip, dat I.H.C. Holland voor de Hollandsche Aanne ming Maatschappij bouwt, zegt hij. Voor L.S.Z. is het nummer drie-en-twintig. Dit is zeker een indrukwekkend aantal en hieruit moge dan ook blijken, dat de H.A.M. het volle ver trouwen heeft in de kwalitei ten van de door I.H.C. ge bouwde werktuigen. Spreker zegt dank voor dit vertrouwen. In zijn dankwoord betrekt de heer Smit in het bijzonder de technische staf van de H.A.M.waarmee op zeer prettige wijze wordt samengewerkt; verder bureau Veritas, Scheepvaart-Inspectie, de collega's van de I.H.C.-werven, door welke samenwerking zeer veel produktiefs tot stand gebracht wordt, het eigen personeel en niet op de laatste plaats de doopvrouwe, aan wie voor haar gewichtige diensten een fraai aandenken aangeboden wordt. Vervolgens spreekt de heer van Hattem, directeur van de H.A.M. Hij is zeer verheugd over de vlotte tewaterlating van deze grote zuiger en zet uiteen, waarom deze zuiger zo groot moet worden. Eigenlijk is het zo gegaan: De Smit-Bolnes motoren, die in de vorige H.A.M.-zuigers zijn geïnstalleerd, voldoen zo goed, dat de afmetingen van de H.A.M. 304 bepaald werden door het grootste type motor, dat LSZ op dat ogenblik kon aanbieden. Hij vertrouwt er dan ook op, dat deze sleepzuiger, evenals haar voorgangers, een waardevolle aanwinst zal blijken te zijn voor de H.A.M.-vloot. Een zuiger van deze vloot, de H.A.M. 302, arriveerde juist dezer dagen aan de werf van L S.Z. voor revisie. De heer van Hattem vermeldt met genoegen, dat deze sleepzuiger (afgeleverd door I.H.C. in 1955) gedurende 4J/2 jaar dag en nacht tot volle tevredenheid heeft gewerkt in Venezuela. Een bijzonder woord van dank richt de heer van Hattem tenslotte tot Mevrouw van Lennep voor de woorden, die zij bij de tewaterlating sprak. Hij stelt het zeer op prijs, dat de doopvrouwe de H.A.M. 304 niet alleen een behouden vaart, maar ook een arbeidzaam leven toewenste. Over de technische gegevens van deze sleepzuiger, die dc grootste in Nederland Mevr. van Lennep ontvangt het aandenken van dhrSmit 43

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1960 | | pagina 19