JUBILEA s VERSCHURE DINER-DANSANT1968 7 40 JAAR BIJ VERSCHURE Zou ik het wagen? ,,Zeg, doe jij een beetje kalm aan!" Vrijdag, 20 december 1968, Apollo-Paviljoen, Amsterdam. De directie van Verschure re- cipieert en verwelkomt als eregaste Mevrouw F. H. M. Verschure-Van Erven Dorens, voorts de jubilarissen: 28 me dewerkers hebben in 1968 een jubileum gevierd. Daar van is er een met 50 dienstja ren, 6 met 40 dienstjaren en 21 met 25 dienstjaren; 13 werknemers van Verschure hebben in 1968 de pensioen gerechtigde leeftijd bereikt. Helaas zijn 2 jubilarissen in middels overleden. Het zijn de heren Spruijt en Balkhoven, wier nagedachtenis herdacht wordt. Als blijk van medeleven is aan de weduwen een bloem stuk gestuurd. Ook wordt stil gestaan bij de zieken: de heren Christiaanse, Halsema en Terweij. Hun wordt van harte beterschap toegewenst. Onder de disgenoten bevinden zich de nu gepensioneerde heren Keukelaar en Van den Broek. Op hun verdienste als res pectievelijk adjunct-directeur en chef personeelszaken je gens het Verschurebedrijf wordt terecht nadruk gelegd. Herdacht worden ook de grondleggers van dit traditio nele feest, onze bekwame di recteuren uit het verleden: de heren Ton en Jos Verschure. Dan volgt een bruisend feest met heerlijke spijs en drank. Bij vrolijke muziek, cabaret en variété tussen de gangen door wordt de mogelijkheid gebo den om de culinaire produk- ten beter tot hun recht te laten komen. Als de klok de kleine uren aanwijst, wordt dank gebracht aan de organisatrice en de staf personeel Apollo-Pavil- joen. Daarna gaat ieder zijns weegs; jubilarissen en gepen sioneerden zullen nog lang over hun Verschure-jaarfeest 1968 kunnen napraten. De zilveren medaille behoren de bij de Orde van Oranje Nassau werd op donderdag 12 december 1968 door de vertegenwoordiger van de Burgemeester van Amster dam aan onze leermeester, de heer M. Christiaanse, uitge reikt. In verband met de gezond heid van de jubilaris gebeur de dat te zijnen huize aan de Werengouw No. 405 in Nieu- wendam. Hierbij waren aan wezig onze directeur, de heer Bax, onze maatschappelijk werkster, Mejuffrouw Dankel- man en de heren Van den Broek, Reijn, Burger en Arts. M. Christiaanse De jubilaris, die in 1928 zelf als leerling bij Verschure zijn entree maakte, is in 1947 tot leermeester benoemd. Hij is iemand, die zijn vakken nis op pedagogisch verant woorde wijze weet over te dragen. Moeite noch inspan ning is hem daarbij te veel. Meer dan eens heeft hij een van zijn leerlingen bij zich thuis uitgenodigd om in een persoonlijk gesprek nader van gedachten te kunnen wis selen. Daarmede gaf en ontving hij veel vertrouwen en behaalde hij meer dan gunstige resul taten. Door deze opvatting van zijn taak en zijn joviaal optreden is hij een voor velen toegan kelijke en geziene figuur ge worden, die wij graag weer spoedig in ons midden hopen terug te zien. De bloemenhulde van die dag ging vanzelfsprekend naar Mevrouw Christiaanse.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 12