v 40 JAAR BIJ DE KLOP It 25 JAAR BIJ DE KLOP 40 JAAR BIJ SMIT KINDERDIJK 25 JAAR BIJ GUSTO Onder hartelijke bewoordin gen heeft de burgemeester van Sliedrecht op 13 decem ber j.l, de eremedaille in brons verbonden aan de Orde van Oranje Nassau uitgereikt aan de heer J. W. Ruis, gereed schapslijper/magazijnbeheer der bij De Klop. Gezien het beroep van de heer Ruis meende de burgemeester te moeten aannemen, dat de ju bilaris geen gemakkelijk man moet zijn. Het uitgeven van gereedschap loopt vanzelf, maar er zal heus wel eens moeite gedaan moeten wor den om het terug te krijgen! Hierdoor bekleedt U een sleu- «tav® til J. W. Ruis telpositie in het bedrijf, aldus de burgemeester. De heer Ir. De Groot dankte de jubilaris voor zijn plichts betrachting en nauwgezette arbeid en overhandigde hem het vererend getuigschrift van de Ned. Mij. v. Handel en Nij verheid en een gratificatie. De Klop telde die dag nog meer jubilarissen. Schilder/ dichter G. de Gruijter had er eveneens veertig dienstjaren opzitten. Tezamen met nog en kele jubilarissen werd hij in de directiekamer ontvangen en op waarderende wijze toe gesproken. Uit handen van Ir. De Groot ontving hij het ver erend getuigschrift van de Ned. Mij v. Handel en Nijver heid en een gratificatie. H. Snap De heren A. Hartog, en H. Snap herdachten hun 25-jarig jubileum. Na de toespraak van de heer De Groot ontvingen zij als gebruikelijk voor 25-jarige jubilarissen een gouden polshorloge, een gra tificatie en het vererend ge tuigschrift van de Ned. Mij v. Handel en Nijverheid. zwaar tegen hadden het jubi leum in het ziekenhuis te vie ren. In aanwezigheid van zijn echtgenote en onder grote be langstelling van het verple gend personeel, werd hij in de bloemetjes en het fruit gezet. De heren Hoogendoorn en v.d. Linden hebben namens de directie de jubilaris toege sproken en hem de geschen ken overhandigd. Zichtbaar in z'n nopjes poseerde de jubi laris voor de fotograaf. Vanaf deze plaats wensen wij hem van harte beterschap toe. Op de bijeenkomsten werd namens de Ondernemings raad, dus namens het perso neel, het woord gevoerd door de heer Hoogendoorn, terwijl dankwoorden werden gespro ken door de jubilarissen per soonlijk, resp. uit naam van mede-jubilarissen. Natuurlijk deelde ook me vrouw Kooyman met een keur van bloemen in deze hulde aan haar man, in bijzijn van Ir. J. A. Stam, C. A. Nugteren, C. van Es, J. Bakker, zijn broer T. Kooyman en een nicht, mevrouw Van Beesd. De heer Bouman overhandig de hem een miniatuur draag- medaille van de koninklijke onderscheiding, het firma speldje met de briljant en een envelop met inhoud. Wij hopen, dat wij nog enige jaren mogen profiteren van de grote kracht van onze ju bilaris (wat een sterke han den heeft die kerel!) en dat hij met heel veel genoegen zijn werk zal blijven verrichten. C. Kooyman Op dinsdag 3 december j.l. wapperde de vlag met het cij fer 40 in de mast. Het is voor onze ketelmaker, de heer C. Kooyman, een bijzondere dag geworden. De Burgemeester van Alblasserdam speldde hem op het gemeentehuis de eremedaille in brons, verbon den aan de Orde van Oranje Nassau, op de borst, waar door die sterke borst nog bre der werd. Na het gezellig sa menzijn reden we naar het Volksgebouw, waar de heer A. J. Bouman, directeur, de ju bilaris geluk wenste met de koninklijke onderscheiding, zijn grootste waardering uit sprak voor de wijze waarop de heer Kooyman zijn plaats in ons bedrijf innam, en wees op de trouw, die hij met een groot gedeelte van de familie Kooyman, grootvader voorop, aan het bedrijf heeft bewezen. A. Hartog De heren M. Batenburg en A. K. Nederlof waren door ziekte niet in staat de huldiging op het bedrijf mee te maken. De heer Nederlof werd thuis toe gesproken, waarna hem de gebruikelijke geschenken wer den overhandigd. De heer M. Batenburg ver bleef in het Zuiderziekenhuis te Rotterdam. Zijn toestand was op dat moment zodanig, dat de doktoren er geen be- M. Batenburg J. van Iperen De laatste Gusto jubilarissen van 1968 waren de heren J. van Iperen (machinebouw) en A. Nieuwstraten (Sociale Af deling). Op 6 december werden zij door de directie ontvangen en gehuldigd ter gelegenheid van hun 25 jarig dienstverband. Tevens werden een aantal tastbare blijken van waarde ring overhandigd. Ook de da mes werden niet vergeten. A. Nieuwstraten

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 13