Grote sleep zuiger voor de Ballast I jtyj^Eiiid 1970 in de vaart A ORDER VOOR IHC-HOLLAND r IHC-Holland krijgt weer order voor mammoetzuiger a Derde binnen een maand enorme &pperzuiger .ni wen J9$inz I IHC Holland boekt j opdracht voor mammoetzuiger O, V* nte van 30 m Dp het mid- O r* 'ed verblij- Vfc to ,aarmee Automatisering Is"* gsnaj t' De Anglo-Dutch Dred ging Company Ltd. te Lon den. een dóchter maatschappij van de Amsterdamsche Ballast Bagger en Grond NV heeft aan IHC Holland opdracht verstrekt tot de bouw van een grote sleephopperzui ger. Dis is de derde miljoe- nenopdracht die de IHC Holland binnen een maand boekt. Dit type baggerwerktuig is bij uitstek geschikt voor het uitdiepen van drukke vaarwegen. Pen sleepzui- gér baggert varend zonder clè scheepvaart te hinderen en kans zelfs bij zeer slechte weersoïnstandighp den doorwerken. 1 IHC Holland heeft s' 1960 zevenendertig dergelijke scheper jjJ* bouwd. Thans zi; i sleepzuigers in aanbot. °t> in opdracht. Zij variërt. j in grootte van 5500 tol I 11.300 kub.meter laadrui- j minhoud. De zuiger voor Angle 1 Dutch Dredging Co. krijgt tweelaadruimen met een inhoud van in totaal 10.000 kub.meter. Het schip wordt 118 m lang en 22 mbreed. De machinekamer en de pompkamer komen in het 'middenschip. In totaal zal een motorvermogen van 19.000 pk de schroeven, pompen en hulpwerktuigen aandrijven. Het schip krijgt twee zuigbuizen met een diame ter van 120 cm waarmee tot op een diepte van 30 m san worden gebaggerd. Op het middenschip komen verblijven voor 48 man. De f. ROTTERDAM De IHC-Hollanc van SA Dragagas Decloedt et Fils te een opdracht gekregen voor de bouw v sleepzuiger met een laadruiminhoui 11 300 m3. Het 124 m lange en 23 m vaartuig krijgt twee zuigbuizen elk m diameter van 1100 mm. Het machine^ gen zal 14 000 pk bedragen. Smit Kin zal de zuiger-bouwenUit Uruguay ki. IHC-Holla order voor de bou een sleep vVy-i waarvan de j tien mil" "f- HiJ zal 1 gebruiJ 'an de! van hou' ,A6. De Anglo-Dutch Dredging Company Ltd. te Londen, een dochter van de Amsterdamsche BaApst Bagger en Grond N.V., heeft I.H.C. Holland opdracht verstrelrt!tot de houw van een zeer grote sleep hopperzuiger. Dit is de derde miljoenenopdracht, die I.H.C. Holland binnen een maand boekt. Dit type baggerwerktuig is bij uitstek geschikt voor het uitdiepen van drukke vae "N. en. Een sleepzuiger baggert varend, zonder de scheepvaart yTO>n en kan zelfs bij slechte weersomstandigheden doe- lotorvermogen van teven, pompen en 'rijven. Het schip fiL wee zuigbuizen, van 1200 mm, i% navi" ^^<3iip ver- I.H.C. Holland heeft sin»4 zevenendertig van derge,:' *5.>>2 z. 9*%, W, $L (Redactie weg- en waterbouiu) TAL ANGLO-DUTCH Dredging Company Ltd. te Londen heeft bij de I.H.C.-Holland een order geplaatst voor de bouw van een sleephopperzuiger. Deze sleephopper krijgt twee laadruimten die gezamenlijk een inhoud van 10.000 m3 hebben. Dit schip, dat tot dertig meter diep kan baggeren, moet aan het einde van 1970 in de vaart komen. De Anglo-Dutch Dredging Company Ltd. is een dochtermaatschappij van de Amsterdam sche Ballast Bagger en Grond N.V. pussen het voorste (6000 m3) en het achterste laadruim (4000 m3) van het te bouwen schip zijn pomp- en machineka mer ondergebracht. Twee hoofd, motoren zullen via tandwielkas ten twee verstelbare schroeven gaan aandrijven. Tijdens het zui gen wordt het vermogen van de motoren verdeeld over de pom pen en de schroeven. Inclusief de hulpwerktuigen wordt er op het nieuwe schip 19.000 pk geïn. stalleerd. Het schip krijgt een boeg schroef, die wordt aangedreven door een electromotor van 1000 pk. Ook de waterspuiters op de sleepkoppen worden elektrisch aangedreven evenals de zuig- buislieren. De twee zuigbuizen worden geplaatst op het achter schip. Zij krijgen een diameter van 1200 mm en ze kunnen bag geren tot een diepte van 30 me ter. Als het schip geladen is (maxi maal 145.000 ton) haalt het een snelheid van 15 knoop. De nieuwe zuiger wordt 118 meter lang bij een breedte van 22 meter. De verblijven voor de bemanning zijn gesitueerd op het middenschip. Totaal kunnen hier 48 mensen onderdak vin den in airconditioned ruimten. Een vergaande automatisering is toegepast. De bedieningsstands voor het baggeren komen (als gebruikelijk) op de brug. De beide bedieningsstands krijger, bovendien elk een extra-naviga- tiestand. Twee sleepkoplierauto- maten zullen er voor zorgen dat de deiningscompensatoren steeds over een maximale capaciteit kunnen beschikken. De I.H.C. is bijzonder ver heugd over deze opdracht, om dat het de derde opdracht voor een mammoethzuiger is die deze combinatie krijgt binnen een maand. I TO TO: ^3 O O P3 D TO TO ts RffS i» w a o 4 ra" f De NV In- tlscombinatie Holland, bd zijn d"., werven [edarp-- Hop" te tP en i ^0*-* »eg van (TO\mpany A ,or de 4 van te en <0 TO - IJ de er jaoq (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag De 1199 $AVR IIIC-Holland heeft binnen een maand (uit puapoH (OH!) aujB IsjopuBH s[3uj:snpui ui, (jucpuoasaajoo azuo ub r Of p> Cobouwvan 31-12-69) o> 1 -O; ine w..juü kubieki 4 ..,ner en pompenka ,cn midscheeps gesitueerd 1 A motorvermogen ter aandrijvin, t iv'an voortstuwingsinstallatie, pompei o LH f en hulpwerktuigen is in totaal 19.00 |pk. Er komen twee zuigbuizen, eli TTT van 1200 mm diameter, waarmee tc |1 L dertig meter diepte kan worden ge

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 3