IRAK, DADELS EN OLIE ffï V wwr-' - iflIITl «VMM 1 1 «flmi ^*1 v i Foto 1: Het AL-Tahreerplein in de hoofdstad Bagdad. Foto 2: In het zuiden van het land wordt nog een oude sport bedreven: de jacht met behulp van valken... Het grondgebied van de Republiek Irak be staat uit drie, van elkaar nogal verschillen de streken: in het westen en zuid-westen de woestijn, in het noord-oosten de hoge ber gen van Kurdistan, en doorsneden door de Eufraat en de Tigris de vruchtbare vlakten. Bij Qurna, even ten noorden van Basrah, komen Eufraat en Tigris bijeen en vormen gezamenlijk de Shatt-al-Arab, de brede, bevaarbare stroom, die in de Arabi sche Golf uitmondt. Het land telt ruim 7 miljoen inwoners. On geveer 80% is Arabier. De Kurden in het noorden vormen de grootste niet Arabische bevolkingsgroep. Verder leven er in het land o.m. Turkmeniërs, Assyriërs en Arme niërs. De officiële godsdienst is de Islam. Talrijke vondsten hebben aangetoond, dat de geschiedenis van dit deel van het Mid den-Oosten ver teruggaat, tot enkele dui zenden jaren voor Christus geboorte. Haartooi en juwelen zijn er gevonden van 3000 voor Christus. Uit dezelfde tijd da teert het koperen model van een tweewielig wagentje, één van de vroegste bewijzen van het bestaan van het wiel! De verschil lende musea in Irak bevatten tal van kost baarheden, die aan de zeer oude tijden herinneren. Andere tastbare herinneringen uit het verleden zijn er in het land genoeg te vinden: restanten van de tempelstad Hatra, de enorme, gemetselde "koepel" van Ctesiphon, de spiraalvormige minaret van Samarra, muurresten die eens de hangende tuinen van Babyion droegen, de scheef staande minaret van Mosul, enz. De toe ristische kaart van Irak staat er vol van! In de jongste geschiedenis van het land is 14 juli 1958 een belangrijke datum. Toen maakte een revolutie een eind aan de mo narchie en begon de Republiek Irak haar bestaan. Vooral door verbetering van irrigatie brengt men de landbouw op een hoger plan en tot een betere produktie. 80% van de wereld- produktie van dadels is uit Irak afkomstig. Er zijn ongeveer 30 miljoen dadelpalmen! Het merendeel staat op de oevers van de Shatt-al-Arab. Groter nog dan de produktie van dadels is die van gerst en tarwe; de produkten die de eerste en tweede plaats innemen wat de landbouw betreft. Aan de vooruitgang op het gebied van de industrie wordt hard gewerkt. Naast olie en elektrische energie, ook suiker, papier textiel, etc. Irak neemt in grootte de zesde plaats in op het lijstje van olieproducerende landen. Dat er olie in de grond zit weten wij al heel lang. Leest U maar Genesis VI, 14. Veel aandacht wordt in Irak besteed aan het onderwijs, dat gratis is en openstaat voor iedereen, óók voor meisjes en vrou wen. af*®»*— 'H •- m nttsvm .KSMAXirn, Mumseee RtrrBA SASSY?*»* tBWRKiYA %- mSAf: .KHA5XK8. NAAtRSYAR UftAtf

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 10