JUBILEA i 40 JAAR BIJ VERSCHURE 25 JAAR BIJ VERSCHURE MUTATIE BIJ SMIT KINDERDIJK J. Th. de Haas P. E. Westers Op dinsdag 7 januari 1969 werd bij Verschure gevlagd voor de eerste jubilaris met 40 dienstjaren in het nieuwe jaar. Het was de heer P. E. Westers, medewerker in het tussenmagazijn van de machi nefabriek. Tijdens de ontvangst door de directie reikte de vertegen woordiger van de burgemees ter van Amsterdam, de heer Hartman aan de jubilaris de bronzen medaille behorende bij de Orde van Oranje Nas sau uit. "De overheid brengt daarmede tot uitdrukking, dat zij prijs stelt op trouwe plichts betrachting", aldus de heer Hartman. De heer Bax sloot zich gaarne bij deze woorden aan. Hij wen ste de jubilaris geluk met de ontvangen onderscheiding en wees in zijn toespraak op de verbondenheid van de familie Westers met het Verschure- bedrijf: grootvader en vader Westers hebben vele jaren bij Verschure gewerkt en nu zijn er de jubilaris en zijn beide broers, die de relatie voort zetten. Het verheugde de heer Bax aan kleinzoon Westers de gouden Verschure-speld te kunnen uitreiken. Bij de cadeaus was er ditmaal een fles met inhoud van de collega's. De jubilaris had daar een zeer elastische knip oog voor over. De laatste spreker was de heer Westers zelf, die dankte voor de op deze dag onder vonden belangstelling voor zijn persoon en zijn jubileum. M. J. Verweij De tweede jubilaris met 40 dienstjaren in de eerste maand van het nieuwe jaar was de heer M. J. Verweij, bedieningsman van de vlak- wals op de scheepswerf. Tijdens de ontvangst door de directie op dinsdag 21 januari werd hem door de vertegen woordiger van de burgemees ter van Amsterdam de bron zen medaille, behorende bij de Orde van Oranje Nassau op de revers gespeld. Van de directie ontving de jubilaris de gouden Verschu- re-speld, een gouden polshor loge en een bedrag onder cou vert. Mevrouw Verweij vertelde, dat de geschenken in geld een welkome bijdrage vormden voor de vliegreis, die het echt paar deze zomer gaat maken naar familie in Canada. Uit de toespraken, die gehou den werden, kwam o.a. naar voren, dat de heer Verweij een bescheiden mens is, die over bijzonder goede eigen schappen beschikt. In zijn dankwoord gaf de heer Verweij daarvan zelf het ge heim prijs: Die 40 jaar waren voor hem gewoon omgevlo gen en hij gaat nog altijd met veel plezier naar z'n werk. Dat is een heel prettige con statering en wij hopen met de jubilaris, dat daarin de komen de jaren geen verandering zal komen. Begin januari 1944 het zou een moeilijk jaar worden stapte een jongeman het Ver- schure-bedrijf binnen als leer ling-bankwerker. 25 jaar later op donderdag 9 januari 1969 wordt hij door directie, chefs en colle ga's gehuldigd met zijn jubi leum. De jubilaris is de thans 43- jarige voorman van de repa ratie-afdeling, de heer J. Th. de Haas. In de toespraken, die gehou den worden, wordt gewezen op de positieve houding van de heer De Haas ten aanzien van de te verrichten werk zaamheden en de humor, waarmede hij lastige karweien pleegt aan te pakken. Wij wensen de jubilaris toe, dat hij in deze geest nog heel veel jaren voor ons bedrijf en zijn gezin werkzaam mag zijn. Met ingang van 10 februari 1969 is de administrateur van Smit Kinderdijk, de heer G. van Stokkum benoemd tot procuratiehouder, in de plaats van de heer J. C. de Jong.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 12