MAN'S (W)ERF Elders in dit nummer kunt U het verslag lezen van de feestelijk heden ter gelegenheid van de opening van de nieuwe machine fabriek van Verschure. Zoals gebruikelijk bij dit soort evenementen kwamen er veel gelukwensen, bloemstukken en attenties binnen. De Bond voor Veilig Verkeer zorgde voor doosjes lucifers met de inmiddels be roemd en berucht geworden opschrift: "Glaasje op? Laat je rijden!" Reactie hierop van één der feestvierders: "Kruikje leeg, bloemen er in!" Ja, ja Het nieuwe jaar is nauwelijks begonnen en de feestdagen nauwe lijks achter de rug, of Gusto Berichten no. 1, denkt al vooruit en meldt: "De fabrieksvakantie voor 1969 wordt vastgesteld op 7 juli t/m 18 juli". Haal het badgoed maar alvast uit de mottenzak Vraagt zo de zomervakantie al weer de aandacht, aan iets anders moeten wij ook denken dit jaar: de Veiligheid. Gusto Berichten vertelt ons: "1968 is geen veilig jaar geweest. Het aantal onge vallen is ten opzichte van 1967 met ongeveer 18% gestegen. En dat is toch beslist niet nodig". Als wij er in 1969 eens 2x18% afknabbelden? Prikken, zo roept een kopje in Gusto Berichten ons toe. "In de Ondernemingsraadvergadering van 20 november j.l. werd een afspraak gemaakt omtrent het prikken van de beambten. "Nog steeds de anti-griep prik? Welnee! alle beambten moeten in- en uit gaan prikken", lezen wij verder. Dus niet geprikt worden, maar zelf prikken. In de klok. Een hoopvolle mededeling lazen wij in het Smit Nieuws, in het korte verslag van de Sint Nicolaasmiddag van de Personeelsver eniging. "Gezien de goede gezondheid en vitaliteit van de Sint zal hij ons hopelijk volgend jaar weer bezoeken". O, kom dan er eens kijken De GAC de Gusto Autoclub laat weten: "Heeft U er al aan gedacht om de onderkant van Uw auto af te spuiten na de pekel- periode van de vorige week?" Direct daarop volgt het "wijze woord": Het voor de hand liggende wordt meestal het grondigst vergeten en het minst zelden gedaan. Op de knieën dus en spuiten, jongens. In Gusto Berichten stond, dat het hefeiland "Cowrie One" voor de West-Afrikaanse kust in gereedheid wordt gebracht om aan het werk te gaan. "Onze heer Nikkels is daar aanwezig om de gang van zaken te begeleiden". Zou hij de eerste viool spelen?... Het Smit Nieuws maakt ons deelgenoot van de problemen die er zijn met de biljartclub. "Het ledental van onze biljartclub is zodanig teruggelopen, dat binnenkort de beslissing over het wel of niet voortbestaan moet worden genomen. U kunt het opheffen van onze club verhinderen door U op te geven als lid. Het moet toch mogelijk zijn om met 1200 werknemers er één biljartclub op na te kunnen houden? Waar kunt U voor 1,50 per maand elke vrijdagavond biljarten?" Nou, bij Smit Kinderdijk. Daar liggen de groene lakens ongebruikt. Gusto's thermosflessen hebben al eens onze aandacht getrokken. Nu lezen wij er over: "Ons magazijn wordt overstroomd met vragen om een nieuwe thermosfles: "Het nieuwe jaar is immers ingegaan en dan hebben we weer recht op 2 flessen", is de alge mene gedachte. Dit is echter onjuist. U heeft wel recht op maxi maal 2 gratis thermosflessen per jaar, maar alleen wanneer U die nodig heeft, dat wil zeggen bij breuk van de in Uw bezit zijnde fles". Eerst dus breken, jongens! Vooral ook, omdat "bij het afhalen van een nieuwe fles de oude, kapotte, fles moet worden inge leverd". Want ze laten zich niet flessen daar in Gusto's magazijn. Een pracht van een rekensom-voor-gevorderden vonden wij in het Smit Nieuws in het bericht over de pensioenpremie voor niet- beambten en de berekening van de pensioengrondslag: "52 we ken x 43% x uurloon tarief 6% vakantietoeslag bruto in komen) minus 100/70 x de AOW voor gehuwden (f 4794, 6849,—". Reken maar na! Wie van zulke cijfers draaierig mocht worden, niét twee van onze collega's bij Smit Kinderdijk. Elk kreeg twee tientjes voor idee no. 120: "Aanschaf draaitrommel voor cijfers, letters en kleuren kaarten". Loterij? Roulette? Wij houden wel van een gokje! Helemaal nog in de ban van de voor een Arabisch land gebouwde stoomsleepzuiger Hillah, laat de personeelsvereniging van Smit Kinderdijk het toneelstuk "Hoogheid, Uw kameel staat voor" op voeren. Na een hele dag werken aan schepen wil je wel eens weten hoe dat gaat met zo'n "schip-van-de-woestijn". Geld speelt geen rol, pleegt de bekende stripheld Heer O.B. Bom mel op te merken. Bij Gusto is er wel een en ander mee aan de hand, aldus drie berichten in het mededelingenblad van onze Schiedamse collega's. "Terug in vestzak" heet het eerste, over verschilletjes in de eerste salarisbetaling van dit jaar, waaraan de computer mede schuldig is. "Terug in broekzak" heet het tweede, over terugbetaling van zie kenfondspremie aan hen van wie te veel was ingehouden. "In achterzak" heet het derde, over data van uitbetaling van winstuitkering en vakantietoeslag. Een zakkig blad, die Gusto Berichten! ARGUS

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 16