HET ZESKANT DE NIEUWE ORGANISATIE VAN I.H.C. HOLLAND INHOUD FEBRUARI 1969 De nieuwe organisatie van I.H.C. Holland18 Feest bij Verschure - Verhuizing machinefabriek voltooid 20 Van Bevers en Reuzen22 A.V.I. bouwde aluminium politieboot23 Hillah - moderne stoomsleepzuiger voor Irak 24 Hoog bezoek aan de Hillah25 Weet U nog: de Al-Mosul25 Irak, dadels en olie26 Hefeiland P.G. 410 in Argentinië27 Zware boei op reis27 Jubilea28 Drukte bij De Klop29 Polyboat op de Hiswa tentoonstelling te Amsterdam 29 Hatssjie30 Personalia31 De moeilijke puzzel31 Van anderman's (w)erf32 REDACTIE ADRES: I.H.C. HOLLAND Marconistraat 2 Postbus 6141 Rotterdam Dit blad is het personeelsorgaan van N.V. Industrieeie Handelscom binatie Holland, gevestigd in Rotterdam. Het verschijnt iedere maand op de 1e woensdag na de vijftiende. Uitreiking aan personeelsleden van de in I.H.C. Holland verenigde bedrijven vindt gratis plaats. De inhoud is beschermd krachtens de Auteurswet. Redacteuren: W. C. Boer (De Klop), R. Gebhard (I.H.C.), J. Koutstaal (Smit Kinderdijk), A. L. van der Meer (Gusto), P. J. Meijer (Verschure), C. Mulder (Smit-Bolnes), A. Priester (I.H.C.). OORPAGINA ^6n winterse °Pname aan boord van de Hillah toen deze stoomsleepzuiger in dok lag vlak voor de technische proef tocht. Meer over de Hillah op blz. 24. Dit verhaal gaat over het schema hiernaast. Nadat onze werven in 1965 besloten tot een volledige fusie is er zorgvuldig gezocht naar een organisatievorm, waarin onze spe cialisatie het best tot uitdrukking zou komen. De Raad van Be stuur van I.H.C. Holland heeft na rijp beraad en veel overleg besloten ons produktie programma te gaan splitsen in drie "produktgroepen". Daarbij wordt de verantwoordelijkheid voor de verkoop en de produktie ondergebracht bij de werkmaat schappijen, die samen een produktgroep vormen. Hoe was het vroeger Een bekend produkt van onze werven is het baggermaterieel. Vóór de samenwerking probeerde elke werf, zelfstandig, op drachten te krijgen en het materieel te bouwen. Feitelijk becon curreerden ze elkaar. Toen deze werven in 1943 gingen samenwerken onder de naam I.H.C. Holland was dat een soort los-vaste samenwerking. Iedere deelnemer in die "Vennootschap onder Firma" bleef zelfstandig en kon op vrij korte termijn uit de V.O.F. stappen óf zelfs er uit gezet worden. Dat samengaan had grote voordelen. De partners bouwden gezamenlijk een verkoopapparaat op met een net van agenten over de hele wereld. Ze stichtten een laboratorium (het M.T.I.). Ze gingen normaliseren en standaardiseren. De fusie Na de fusie in 1965 kan niemand meer uit de groep treden, die nu een "Naamloze Vennootschap" is. De voordelen, die door onze specialisatie zijn ontstaan, moeten nu zo veel mogelijk benut en gecentraliseerd worden. Daarom is opgericht de PRODUKTGROEP BAGGER Die is gevestigd in Kinderdijk. Van daaruit wordt van nu af aan alles geregeld op het gebied van de baggerbouw. Daar hoeven ze niet meer te denken aan verkoop en produktieleiding van b.v. drijvende kranen, materieel voor de olie-industrie, polyester pro- dukten of overslagwerktuigen. In Sliedrecht blijft ons centrum voor gestandaardiseerd baggerma terieel. Vroeger hadden ze bij Gusto en Verschure allerlei verant woordelijkheden op het gebied van de baggerbouw. Dat is nu niet meer het geval. In Schiedam zetelt de PRODUKTGROEP OFFSHORE. Daar wordt nu de verkoop en de produktie geleid van een groot aantal produkten die de olie-industrie nodig heeft voor het speu ren naar en het winnen van olie en gas op zee. MaarLet op! Als de Produktgroep Bagger meer opdrachten heeft dan ze kan verwerken en er is nog ruimte in Schiedam of in Amsterdam, dan zullen daar wel baggerschepen getekend en/of gebouwd kunnen worden. De leiding van die bouw berust dan evenwel bij Kinderdijk. Zo is het ook met de Produktgroep Off shore. Die kan óók werk geven aan Amsterdam of Kinderdijk. De derde produktgroep zetelt in Amsterdam. Het is de PRODUKTGROEP MIJNBOUW EN TRANSPORT. Het ziet er naar uit dat deze groep voorlopig, wat werk betreft, nog aangewezen zal zijn op de beide andere produktgroepen. Dat komt omdat zij meest geheel nieuwe produkten zal gaan ma ken. Gelukkig ziet de toekomst er goed uit. De M.M.D., een afde ling bij Verschure, pioniert op een gebied van de mijnbouw waar goede vooruitzichten zijn. De andere mogelijkheden, zoals bouw van elevatoren, de polyesterbouw enz., zijn alle gericht op de toekomst. Oók bij D.M.N.! Het is een boeiende zaak waarvoor wij werken, met bedrijven die zich richten op de toekomst. Een toekomst die wij van nu af tegemoet treden met drie produktgroepen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 2