MODERNE STOOMSLEEPZUIGER H"-Lah Een in vele opzichten opvallend baggervaar- tuig, dat is de Hillah, de moderne stoom- sleepzuiger, die wij bouwden voor de "Iraqi Ports Administration" in Basrah. Het 120 meter lange en bijna 19 meter brede schip werd ontworpen door het Deense Bureau Knud E. Hansen in Kopenhagen. Op de brug, die zich bij deze sleepzuiger op het voorschip bevindt, is o.m. een "elek tronisch brein" geïnstalleerd, elektronische apparatuur, die de bemanning in staat stelt op elk gewenst moment allerlei gege vens aan de weet te komen over de bewe gingen van het schip, de stoommachine-in stallaties en het baggeren. Een dergelijk alles-registrerend en alles-wetend "brein" kreeg nog nimmer een plaats op een sleep zuiger! Verder vinden wij op de brug, naast de uitgebreide navigatie-, radio- en radarappa- ratuur, nog een bijzonder ding: een bodem- profielregistreerapparaat, dat een doorsne- lading lossen door het openzetten van bo- demkleppen, lost de Hillah de lading in bak ken, of perst de lading door een leiding naar de wal. Men kan het zand n.l. heel goed ge bruiken voor het ophogen van terreinen. Zowel voor het opzuigen van het zand als het weer overboord persen zorgen de twee baggerpompen in het voorschip. Ze worden door stoommachines aangedreven. Om de wendbaarheid te vergroten is de sleepzuiger, behalve met twee roeren en twee, door stoommachines aangedreven, verstelbare schroeven, voorzien van een, óók door stoom aangedreven, boegschroef. Bijna alles met stoom! In het achterschip bevinden zich de ketel- en machinekamer, met daartussen een air conditioned controlecabine. Voor de stoom voorziening zorgen twee, met zware olie gestookte, tweetraps Aalborg ketels. der compound machines (1 HD 2 LD), elk met een vermogen van 2400 apk bij 150 omw/min. In de pompkamer in het voorschip staan ook twee stoommachines van het door Prof. G. Brouwer ontworpen en gepatenteerde type, voor de bouw waarvan I.H.C. Holland sinds 1930 de licentie heeft. Zij drijven de twee baggerpompen aan en hebben elk een ver mogen van 1250 apk bij 230 omw/min. Nog enkele andere stoommachines dienen voor aandrijving van de spoelwaterpomp en voeding van de waterspuiters op de sleepkoppen, de pompen van de hydrauliek- installatie en een 265 kW generator. De tweede generator wordt door een diesel motor aangedreven. De ankerlieren hebben stoomaandrijving, de zuigbuislieren hydrau lische aandrijving. Bijna alles met stoom dus Foto 1: Iets anders dan een centrale verwarming thuis. Foto 2: De pompkamer in het voorschip. Foto 3: Zo nam de Hillah" reserve- delen mee. 1 2 Gezamenlijk produceren ze per uur 60 ton 3 oververhitte stoom van 300°C bij een druk van 17 kg/cm2. Het zijn de grootste ketels van dit type ooit in Denemarken gemaakt! De ketels bevatten een primair en een se cundair systeem. Het primaire systeem is een gesloten circuit, waarin gedestilleerd water wordt verhit. De aldus ontstane stoom verhit in de warmtewisselaar het water van het secundaire systeem. De stoom die aldus ontstaat wordt eerst "ge droogd" en dan gebruikt voor de aandrij ving van de verschillende machines. De twee hoofdstoommachines, die de bei de verstelbare schroeven aandrijven, zijn van het I.H.C. Brouwer type. Het zijn 3 cilin- de beeld geeft van de bodem onder en bij het schip. De baggerbaas heeft, zoals gebruikelijk op moderne sleepzuigers, de beschikking over verschillende hulpmiddelen, die zijn werk vergemakkelijken. Geen bodemkleppen De Hillah heeft midscheeps aan beide kan ten een zuigbuis, waarmee tot op een diepte van 21,50 meter gebaggerd kan worden. In het laadruim kan de sleepzuiger maxi maal 3850 m3 zand etc. bergen. In tegen stelling tot de meeste sleepzuigers, die hun

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 8