AFSCHEID VAN DE HEER J.C. DE JONG PERSONEELS A VOND SMIT KINDERDIJK Op vrijdag 31 januari j.l. nam procuratiehouder J. C. de Jong, chef van de afdeling Admini stratie bij Smit Kinderdijk, af scheid in verband met het be reiken van de pensioenge rechtigde leeftijd. Hierbij waren aanwezig de he ren D. L. H. Smit, Lid van de Raad van Bestuur, SK direc teuren A. J. Bouman, Ir. T. P. de Jooden, en de heer G. van Stokkum, opvolger van de heer De Jong. Ir. P. J. van Lunteren vertolkte de dank van de directie voor al hetgeen de heer De Jong gedurende 49 jaren voor het bedrijf heeft gedaan. Ook Ir. W. van Beelen gaf uiting aan zijn grote waarde ring voor het werk en de bui tengewoon goede samenwer king, die hij als directeur van de heer De Jong had onder vonden. De heer De Jong deed op 16 januari 1920 als 16-jarige jong ste bediende zijn intrede bij N.V. Machinefabriek Kinder dijk, welke in 1921 werd opge nomen in L. Smit Zoon en J. K. Smit. Op 1 mei 1921 ging de heer De Jong mee naar het kantoor van J. K. Smit's Machinefabrieken N.V., later werd hij belast met de nacalculatie, zodat hij de Ma- cinefabriek van A tot Z leer de kennen. Na de moeilijke crisisjaren omstreeks 1930, ging hij zich intens bezighou den met de voorcalculatie voor de Machinefabriek. In 1947 werd hem opgedragen om de in de oorlogsjaren 1940/45 gemaakte reorgani satieplannen van de admini stratie uit te voeren. Twee jaar later werd hij aangesteld tot chef van de afdeling Boek houding en Administratie van het gehele J. K. Smit bedrijf. Op 1 januari 1950 volgde zijn benoeming tot procuratiehou der. Vanaf september 1948 is hij secretaris-penningmeester van de Stichting Pensioen fonds voor personeel in dienst van J. K. Smit N.V. geweest, in welke functie hij zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt. De 3 jaren na de fusie Smit Kinderdijk zijn voor hem niet de gemakkelijkste geweest, vooral in verband met de in voering van de computer-ad ministratie. Do heer De Jong gaat nog niet helemaal op zijn lauweren rus ten, want hij zal zich blijven bezighouden met het beheer van de Smit Kinderdijk wo ningen. Ir. P. J. van Lunteren overhan digde hem als blijk van waar dering en ter herinnering aan de goede verstandhouding en samenwerking de volledige encyclopaedie van Winkler Prins. De heer De Jong dankte de directie voor al hetgeen hij als medewerker in het bedrijf mocht genieten. Voorts is hij dankbaar voor het hem ge schonken vertrouwen, dat hem steeds heeft gestimuleerd om zijn werk zo goed mogelijk te doen. Hij sprak zijn dankbaar heid uit voor het prachtige boekwerk, dat hem bij dit af scheid werd meegegeven. Aan het einde van de middag waren vele chefs en assisten ten in de grote zaal van het Volksgebouw om afscheid te nemen. Hierbij waren ook Me vrouw De Jong en zijn zoon Piet aanwezig. De heer W. van Zeist was hier de tolk van de aanwezigen om uiting te geven aan de waardering voor de vriendschap, de collegiali teit en de prettige samenwer king, die men van de heer De Jong mocht ondervinden. Er is in de voorbijgegane 49 ja ren, waarvan ook de heer Van Zeist de meeste heeft meege maakt, veel veranderd, behal ve de goede verstandhouding. In het bijzonder wilde de heer Van Zeist zijn collega's, de he ren J. v.d. Wiel en M. van Na men, hierin betrekken. Gevie ren vormde men een team, dat lange tijd mocht samenwerken in de allerbeste harmonie. De grote verandering kwam met de fusie, zodat de samenstel ling van de groep geheel an ders is geworden. De heer Van Zeist stelde vast, dat het de heer De Jong is gelukt om van de administratie een goed werkende eenheid te maken, mede door de hulp van de heer G. van Stokkum. Het deed hem goed te mogen op merken, dat de directie waar dering heeft voor de grote in spanning, die momenteel van de administratie wordt ge vraagd en gegeven. Wij weten, aldus de heer Van Zeist, dat U uit de vaste over tuiging leeft van een Hogere Leiding van Uw levensweg. Wij wensen U toe, dat Hij die Uw en ons leven leidt, U nog vele jaren van gezondheid en huiselijk geluk zal geven met een prettige herinnering aan Smit Kinderdijk en aan dege ne met wie U zo lange tijd hebt gewerkt. De heer H. J. A. Bron was ook bij dit afscheid gekomen om enige woorden van waar dering te spreken en te ge wagen van de vele contacten, die hij met de heer De Jong heeft gehad. Die contacten waren niet altijd gemakkelijk. Het was wel eens moeilijk el kaar te verstaan en te begrij pen. Hij prees zich echter ge lukkig toch te mogen spreken van een buitengewoon goede verstandhouding en begrip voor elkanders moeilijkheden. Gelukkig, aldus de heer Bron, hebben we elkaar gevonden. De belangstelling bij dit af scheid was bijzonder groot. Behalve de vele chefs, hoof den van afdelingen en de as sistenten waren ook verschei dene reeds gepensioneerde collega's aanwezig. Tijdens de receptie werden nog enkele fraaie en nuttige geschenken, waaronder ook enige fraaie bloemstukken, aangeboden. Aan het eind sprak de schei dende heer De Jong de aan wezigen toe en antwoordde hij de sprekers en de vele be langstellenden. Hij dankte voor de goede wensen en de prachtige cadeaus. P.S.: Dit verslag verschijnt wat laat in Het Zeskant in verband met het feit, dat de copy niet tijdig voor het nummer van fe bruari gereed kon zijn. Vrijdag 7 februari jl. gaf de P.V. Smit Kinderdijk een toneelavond die in het eerste deel werd verzorgd door Boele's Toneelge zelschap. De voorzitter gaf de leden een pluim voor de goede opkomst, ondanks de slechte weerberichten, en een bijzonder woord van dank aan de directie en de afgevaardigden van bedrijven, voor hun aanwezigheid. Het blijspel „Hoogheid Uw kameel staat voor" werd voortreffelijk opgevoerd; de lachspieren werden haast overbelast als Tante Cora voor het voetlicht kwam. Het gezelschap kreeg dan ook aan het einde van zijn optreden een dankbaar applaus. De voorzitter zei, dat deze amateur toneelvereniging de leden een gezellige avond had bezorgd. Het tweede gedeelte van de avond werd op voortreffelijke en keurige wijze verzorgd door de „Blue Stars" die voor de dansende Smit-Kinderdijkers geen vreemden meer zijn. Het bestuur van de P.V. mag terug zien op een goed verzorgde avond. Hartelijk dank voor alle medewerking.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 13