HET ZESKANT WAT DOET ONS HOOFDKANTOOR? INHOUD MAART 1969 Wat doet ons hoofdkantoor? 35 Sleepzuiger voor Uruguay 36 Booreiland Sedneth II werkt door 36 Zwaar werk voor Sanderus bij Le Havre 37 Van Bevers en Reuzen 40 Rotsbreker voor Rusland te water 42 Een nieuwe traditie bij Gusto? 43 De Chazar in Rusland 44 Grote reparatie opdracht voor Oranjewerf 44 Afscheid van de heer J. C. de Jong 45 Personeelsavond Smit Kinderdijk 45 't Zit weer snor" in Zierikzee 46 Winstdelingsspaarregeling 46 Personalia 47 Ik zou wel eens willen weten 47 Van andermans (w)erf 48 REDACTIE ADRES: I.H.C. HOLLAND Marconistraat 2 Postbus 6141 Rotterdam Dit blad is het personeelsorgaan van N.V. Industrieele Handelscom binatie Holland, gevestigd in Rotterdam. Het verschijnt iedere maand op de 1e woensdag na de vijftiende. Uitreiking aan personeelsleden van de in I.H.C. Holland verenigde bedrijven vindt gratis plaats. De inhoud is beschermd krachtens de Auteurswet. Redacteuren: W. C. Boer (De Klop), R. Gebhard (I.H.C.), J. Koutstaal (Smit Kinderdijk), A. L. van der Meer (Gusto), P. J. Meijer (Verschure), C. Mulder (Smit-Bolnes), BIJ DE VOORPAGINA Een huzarenstukje leverden onze collega's bij De Klop, toen er in twee dagen drie zuigers verscheept moesten worden. Méér over „be vers en reuzen in de kou" op bladzijde 40. Vorige maand vertelden wij U over onze nieuwe organisatievorm. Daarnaast drukten wij een schema af. Laten we het bovenste stuk van dat schema nog eens herhalen: RAAD VAN BESTUUR Planning Committee STAFKANTOOR Verkoopbevordering, publiciteit, personeelszaken, concernadministratie, interne accountantsdienst, computer centrum, investeringen. RAAD VAN BESTUUR Planning Committee De raad van bestuur van I.H.C. Holland is benoemd door de aandeelhouders, op voorstel van de raad van commissarissen. De raad van bestuur bestaat uit de heren Mr. H. Smulders, (pre sident), D. Smit en P. Verschure. Zij hebben de dagelijkse leiding van ons concern. De heer D. Smit is bovendien hoofd van de produktgroep Bagger en de heer P. Verschure is hoofd van de produktgroep Offshore. In deze commissie staan 3 vertegenwoordigers uit de produkt- groepen de raad van bestuur bij om plannen te maken op lange termijn. Dat dit voor een goede bedrijfsvoering nodig is, is duide lijk. Wij moeten niet alleen weten wat we vandaag willen, maar ook wat we over vijf jaar willen. Om dat te kunnen en te durven bepalen bestaat deze commissie uit een stel heel knappe koppen. Regelmatig wordt vergaderd op het hoofdkantoor in Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 2