„I 1 Ml Hier op de 11e etage is het hoofd kantoor van I.H.C. Holland gevestigd STAFKANTOOR Daarin is een betrekkelijk kleine groep mensen verzameld, die de raad van bestuur als adviseurs en uitvoerders, dus met raad en daad, terzijde staan. De gebieden, waarop dit gebeurt zijn duide lijk omschreven. Laten we ze eens nagaan. Verkoopbevordering en publiciteit Die twee horen bij elkaar. Als je deze mensen vraagt waarvoor zij moeten zorgen, dan zeggen zij: "wij verzorgen activiteiten (zowel intern als extern), die er op gericht zijn onze produkten of diensten zo doelmatig mogelijk te verkopen". Dat lijkt ons duidelijk. Men noemt hen ook wel de "marketing-groep". De groep staat onder leiding van Drs. L. van Oosterom, die zich vooral bezig houdt met de projekt financiering. De heer B. Tubbing verzorgt de contacten met onze vertegenwoordigers in het buiten land. Hij zorgt voor de contracten, de opleiding en de stimulering van de agenten. De heer H. J. Jansen is verantwoordelijk voor de Publiciteit. Daaronder vallen de I.H.C. tijdschriften, zoals „Ports and Dredging" en „Het Zeskant", alle reklamemateriaal zoals films en folders, werkzaamheden rondom tentoonstellingen, het voorlichten van de pers, kortom alles wat met het gezicht van I.H.C. Holland te maken heeft. De werkzaamheden van deze groep zijn in het totale „marketing" beleid nog beperkt. Maar hun plannen zijn op de toekomst gericht. Personeelszaken en pensioenen Het uniform maken van enkele van de voornaamste secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals beambtenpensioen en winstdelingsre- geling, behoort tot de taken van Drs. M. D. Pennekamp. Hij coördineert het overleg tussen de personeelchefs van de bedrijven. Vanuit deze afdeling zal ook in toenemende mate aan dacht worden besteed aan de verdere opleiding en training van I.H.C. medewerkers. Concernadministratie De hoogst geplaatste man op het gebied van financiën en admini stratie in onze groep draagt de titel „controller". Deze, Drs. D. J. Termeer, staat in direct contact met de raad van bestuur, die hij doorlopend en volledig op de hoogte moet stellen van de financiële situatie van het totale bedrijf. Direct onder hem werkt de heer R. van der Flier als hoofdadministrateur. Hij wordt op zijn beurt weer bijgestaan door de afdeling boekhouding, een ploegje van vier man, onder toezicht van Mej. D. Verdonk. Computercentrum Hiervan is een groep van veertien mensen gehuisvest bij Gusto. Onder leiding van de heer D. Groenewegen, die met zes mede werkers in Rotterdam zetelt, zorgen zij voor het inpassen van de computer in allerlei werkzaamheden voor de produktgroepen. Hoe ze dat doen beschreven wij reeds eerder in Het Zeskant. Interne Accountantsdienst De Interne Accountantsdienst staat onder leiding van de heer Drs. W. de Mooij. In opdracht van de raad van bestuur heeft deze dienst het toezicht op de boekhouding en de administratie van I.H.C. Holland en de produktgroepen. Deze moet uiteindelijk de cijfers en de toelichtingen daarop, goedkeuren. Daarop sluit dan de externe accountantsdienst aan. Dit is een kantoor dat buiten I.H.C. Holland staat en, zoals dat heet, ten behoeve van een goed maatschappelijk verkeer weer zijn goedkeuring moet geven aan de cijfers, die op ons hele concern betrekking hebben. Die verklaring vinden we terug in het jaarverslag. Aandeelhouders en werknemers b.v. kunnen er dan zeker van zijn dat het verslag helemaal correct is. De heer De Mooij is, onder de controller, verantwoordelijk voor de z.g. jaarverslaglegging. Bovendien zorgt hij voor het toezicht en de coördinatie van de belastingzaken, die in eerste instantie worden behandeld door de administrateurs van de produktgroepen. Een laatste gezelschap staat onder leiding van de heer Ir. W. L. Bastian: Investeringen We zouden het ook "produktie" kunnen noemen. Alle gereed schap in onze bedrijven is kostbaar. Wanneer de produktgroepen gereedschap, beter gezegd "produktie-middelen" nodig menen te hebben, wanneer zij willen verbouwen of uitbreiden, dan leggen zij hun plannen voor aan de heer Bastian. Hij bestudeert wat met de aanwezige geldmiddelen mogelijk is. Na overleg met de direc ties van de produktgroepen legt hij de raad van bestuur een voor stel voor tot aanschaffing of uitvoering, met het daarvoor beno digde bedrag. Als dat voorstel wordt aangenomen coördineert hij die inkoop en helpt bij de inkoopbesprekingen. Groeiplannen van de bedrijven komen op zijn bureau. Deze afdeling bestudeert ook de mogelijkheden om de computer in de produktie in te schakelen. De invoering van de "numerieke besturing" in de bedrijven is een hoofdstuk apart. Normalisatie, enfin, al deze onderwerpen bestuderen behoort tot de taak van de heer Bastian, die daarbij geassisteerd wordt door de heer A. M. Heykoop. Hoeveel mensen zitten er in Rotterdam? Wel, met de secretaressen, assistenten, reproduktie afdeling en huishoudelijke dienst samen zijn het negen en dertig. Daar zijn de veertien, bij Gusto gevestigde, computermensen niet bij mee geteld.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 3