JUBILEA 40 JAAR BIJ SMIT KINDERDIJK 40 JAAR BIJ GUSTO 40 JAAR BIJ VERSCHURE 25 JAAR BIJ GUSTO 25 JAAR BIJ SMIT KINDERDIJK 40 JAAR BIJ SMIT KINDERDIJK Op woensdag 12 maart j.l. wapperde de vlag met het cijfer 40 in de mast voor onze ijzerwerker, de heer B. Boon. Hij herdacht het feit, dat hij 40 jaar geleden bij ons is ge komen. Sedert die dag heeft hij mee geholpen aan de bouw van vele schepen en dus ook aan de groei van ons bedrijf. Het is voor de heer Boon een fijne feestdag geworden, waarop onze directeur, de heer A. J. Bouman, hem heeft bedankt voor de wijze, waar op hij zijn werk heeft verricht. Wij wensen onze jubilaris veel gezondheid toe om zijn werk met plezier en opgewektheid te kunnen blijven verrichten. De heer Roelfsema, burge meester van Schiedam, was ook aanwezig. Deze speldde onze jubilaris de eremedaille in goud op, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Een extra felicitatie voor deze jubilaris! Op woensdag, 26 maart 1969, wapperde de jubileumvlag voor de heer G.H. v.d. Pol, die op die dag 40 jaar aan het Verschure-bedrijf verbon den was. De huidige functie van de ju bilaris is die van administra- tief-technisch beambte op het produktie-plan-bureau van de scheepswerf. Bij de ontvangst door de di rectie ontving de jubilaris uit handen van de vertegenwoor diger van de burgemeester van Amsterdam de zilveren medaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Uit de gehouden toespraken kwam naar voren, dat de ju bilaris respect afdwingt door zijn persoon, zijn vakbe kwaamheid en zijn theoreti sche kennis, die hij zich voor namelijk door zelfstudie heeft weten eigen te maken. Een bij zonder goede eigenschap van de jubilaris is, dat hij altijd bereid is deze kennis en vak bekwaamheid door te geven. Dat komt het bedrijf en de medewerkers ten goede H. Plaisier Voor onze centerdraaier, de heer H. Plaisier, was het 26 februari j.l. een bijzonder fees telijke dag. Vijfentwintig jaar geleden namelijk stapte de heer Plaisier als „broekje van 15 jaar" bij Gusto binnen. Hij heeft al die jaren zijn bes te krachten aan ons bedrijf gegeven. De directie dankte hem daarvoor en drukte deze dank tevens uit door het over handigen van enige jubileum geschenken. B. Boon G. H. v.d. Pol Vandaar dat deze onderschei ding zeer op zijn plaats is. Ook in de persoonlijke sfeer van het gezin, dat voor de jubilaris zo'n kostbaar bezit is, wensen wij hem nog vele goede en gezonde jaren. A. van Duijvendijk Onze opzichter van de be drijfswoningen, de heer A. van Duijvendijk mochten we maan dag 17 maart j.l. toespreken als jubilaris, omdat hij op die dag 25 jaar bij ons was. De heer Van Duijvendijk heeft ook als scheepsbeschieter bij W. M. de Jong Op 14 maart was het onze chef van de afdeling Appara tenbouw, de heer W. M. de Jong, die door de directie werd gehuldigd in verband met zijn 40-jarig jubileum. En niet alleen door de direc tie! ons gewerkt en is nu al meer dan tien jaar belast met het toezicht op onze bedrijfswo ningen. Directeur A. J. Bouman sprak zijn grote waardering uit voor de wijze, waarop de heer Van Duijvendijk zijn plaats in ons bedrijf heeft ingenomen. Hierbij waren Mevrouw Van Duijvendijk, die in de bloe metjes werd gezet, en de heer J. C. de Jong onder wiens lei ding de werkzaamheden val len. Wij hopen, dat de heer en me vrouw Van Duijvendijk nog heel lang prettige herinnerin gen aan deze jubileum-feest dag zullen hebben. Op 25 maart j.l. was het 40 jaar geleden dat onze calcu lator, de heer G. J. Verwaal, als 14 jarige jongen bij ons kwam, als leerling ijzerwerker op de werf te Krimpen aan de Lek. Na een paar jaar ging hij over varen naar Kinderdijk. Al spoedig gingen de ambities van onze jonge Verwaal uit naar de machinebouw en zo verhuisde hij via de tekenka mer en de bankwerkerij naar het bedrijfsbureau, waar hij zich bezig houdt met het cal culeren van de prijzen en de levering van motoronderdelen. In bij-zijn van zijn echtgenote, die in de bloemetjes werd ge zet, en zijn chefs heeft onze directeur, de heer A. J. Bou man de jubilaris bedankt voor G. J. Verwaal zijn activiteiten en de trouw, waarmee hij het bedrijf heeft gediend. In de vergaderkamer van het Volksgebouw hebben de collega's ook de jubilaris kunnen bejubelen. Wij wensen de heer Verwaal nog vele gelukkige jaren toe.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 10