I.H.C.- EXPOSITIE IN H.T.S. TE ROTTERDAM Rotterdam, 11 maart 1969. De parkeerplaatsen rond de Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen worden zorgvuldig bewaakt door in uniform gestoken leerlingen van de Academie. Alleen automobilisten met een uitnodiging voor de officiële opening van de Academie kunnen een plaatsje toege wezen krijgen. Ruimtegebrek in het centrum van Rotterdam is er de oorzaak van. 11/2 maal zo groot is. Voor de 1000 leerlingen van de dagopleiding en 1000 leerlingen van de avondopleidingen is thans een opper vlakte van 25.000 m2 beschikbaar. Door oorlogsomstandigheden kon het gebouw eertijds niet feeste lijk worden geopend. Tegelijk met het 9e lustrum van de Bond van Studerenden aan de H.T.S. (de technische tak van de Aca demie) wordt het gebouw thans officieel en feestelijk geopend. De oplossing van een ruimtegebrek, maar dan een ander, is er de oorzaak van, dat vandaag zoveel mensen toestromen naar de gebouwen van de Academie. In de bijna 120 jaar van haar bestaan heeft de Academie vrijwel constant te kampen gehad met ruimtegebrek. De geschiedenis van de Academie begon in 1851 in het gebouw waarin thans het Historisch Museum is ge vestigd. De 300 leerlingen beschikten toen over een lesruimte van 300 m2. Haast ontelbaar zijn de keren geweest dat de Acade mie is verhuisd en nog groter is het aantal, over geheel Rotterdam verspreide, lokaliteiten, waarin de leerlingen hun lessen hebben ontvangen. Vandaag is er een einde gekomen aan die omzwervingen en be perkte lesruimten. In de laatste jaren is het uit 1939 daterende eigen gebouw van de Academie uitgebreid met een ruimte die De commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, Mr. J. Klaasesz verricht deze handeling en wenst het Bestuur van de Academie en de leerlingen van harte geluk. Het bedrijfsleven uit Rotterdam en omgeving is present in de vorm van een expositie in een aantal lokalen en gangen van de gebouwen. In lokaal 134 heeft I.H.C. Holland een stand met een overzicht van alle activiteiten van de groep. Zaterdag 8 maart was de Academie speciaal opengesteld om leerlingen, familie en belangstellenden gelegenheid te geven tot bezichtiging van de uitgebreide school. Daarbij hebben duizenden een bezoek gebracht aan de I.H.C.- stand. Ook wij wensen het Bestuur en de leerlingen gaarne van harte geluk met het gereedkomen van dit geweldige gebouwen complex.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 12