HET ZESKANT WIJ STELLEN U VOOR: F. M. THOMAS JR. -rl" INHOUD APRIL 1969 Wij stellen U voor: F. M. Thomas Jr. 50 Giraal betalen: handje contantje raakt uit de mode 51 Cowrie One in Nigeria52 Te water-water-waterlating bij Smit Kinderdijk 53 De Hillah op weg naar Irak54 Snelle service van Smit Bolnes voor Antwerpen IV 55 Kruiswoordraadsel56 Jubilea58 Paashaas in ruste59 PG 410 in Argentinië59 I.H.C.-expositie in H.T.S. te Rotterdam60 Jongeren demonstreerden vakmanschap61 Bejaardenmiddag Gusto62 De ene hijs is de andere waard62 Personalia63 In memoriam63 Van andermans (w)erf64 REDACTIE ADRES: I.H.C. HOLLAND Marconistraat 2 Postbus 6141 Rotterdam Dit blad is het personeelsorgaan van N.V. Industrieele Handelscom binatie Holland, gevestigd in Rotterdam. Het verschijnt iedere maand op de 1e woensdag na de vijftiende. Uitreiking aan personeelsleden van de in I.H.C. Holland verenigde bedrijven vindt gratis plaats. De inhoud is beschermd krachtens de Auteurswet. Redacteuren: W. C. Boer (De Klop), R. Gebhard (I.H.C.), J. Koutstaal (Smit Kinderdijk), A. L. van der Meer (Gusto), P. J. Meijer (Verschure), C. Mulder (Smit-Bolnes), Een merkwaardig treintje! Zo worden bij Smit Bolnes de nieuwe motoren met behulp van lieren uit de fabriekshal BiJ DE VOORPAGINA tot Qp getrokken voor verder transport over het water. In een vorig nummer van Het Zeskant ver telden wij U over het „planning committee", een commissie, die tot taak heeft studie te maken van de vooruitzichten en mogelijk heden van onze groep op langere termijn. Om deze „planning op langere termijn" in te voeren werd een beroep gedaan op een Amerikaans organisatiebureau. Zij stelden hun medewerker de heer J. R. Harty aan om de leiding te nemen van onze planning com missie. Nu, na ruim een jaar, heeft de Raad van Be stuur besloten voor dit werk een functiona ris in vaste dienst aan te stellen. De heer Harty, die ook een aantal andere opdrach ten in ons concern vervult, zal zijn werk zaamheden afronden en overdragen aan de heer F. M. Thomas jr, die 1 april j.l. de ge lederen op het hoofdkantoor in Rotterdam, als hoofd van het stafbureau planning, is komen versterken. Uw redactie heeft een kort gesprek gehad met deze energieke, jonge Amerikaan. Wat hij bij ons gaat doen? Coördineren van de concernleiding, medewerken aan het opstel len van de doelstellingen, d.w.z. vaststellen wat we willen en moeten bereiken in de wat verdere toekomst. Voorts het opsporen van de bronnen en mogelijkheden die we moe ten gebruiken om de doelen, waarop we mikken, te raken. Tenslotte zal hij zich gaan bezighouden met algemene problemen die ons hele concern betreffen. Een belangrijke taak voor deze goed ge schoolde Amerikaan, die tot 1968 medewer ker was van de Ford Motor Company, zowel in de Verenigde Staten als in België. Ook daar behoorde het bestuderen van de in vesteringen en het maken van plannen op lange termijn tot zijn werkzaamheden. Daar na was hij financieel directeur van een bedrijf in geneesmiddelen in Scandinavië, met Kopenhagen als standplaats. Wij vroegen de heer Thomas waarom hij voor de volgende stap in zijn carrière juist I.H.C. Holland had uitgekozen. „Ik vind het een uitdaging te kunnen werken voor een bedrijf, dat zich in een zo dynamische ont wikkelingsfase bevindt. Bovendien trekt het me aan dat I.H.C. Hol land te maken heeft met de hele wereld, waardoor je in contact komt met een grote verscheidenheid van mensen en proble men. Daarbij komt nog een persoonlijk aspect: mijn vrouw is van Nederlandse af komst, ze is geboren in Rijswijk en we vin den het bijzonder fijn, met onze twee (bin nenkort drie) kinderen in Holland te kunnen wonen". Welkom in ons midden, heer Thomas, en succes!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 2