GIRAAL BETALEN HANDJE CONTANTJE RAAKT UIT DE MODE Wij zouden het krantenlezend publiek en daar behoren de lezers van ons Zeskant toch ook toe kunnen onderscheiden in de categorieën „(kranten)koppensnellers" en „krantenspellers". Tot de eerste categorie rekenen wij dan de mensen, die wegens gebrek aan tijd, zo zij zelf zeggen, alleen maar de krantenkoppen lezen en daarmede de inhoud van hun dagblad menen te kennen (en soms is dat ook zo). Tot de tweede categorie behoren dan zij, die zo zalig veel vrije tijd hebben dat zij hun dagelijkse nieuwsbron van pagina a t/m z kunnen doorworstelen. Tot welke categorie U ook behoort, het kan U niet ontgaan zijn dat in advertenties met grote opmaak de postcheque- en giro dienst en bankinstellingen van allerlei aard (handelsbanken, spaar banken, boerenleenbanken, etc.) als het ware in de rij staan om U al of niet uitvoerige krantenlezer als geëerde klant over hun drempel te helpen. Wat is daarvan toch wel de reden? De belangrijkste reden is wel dat steeds meer bedrijven er toe over gaan de lonen en salarissen niet meer in contanten uit te betalen maar er voor zorgdragen dat op de vastgestelde betaal dag het loon of salaris op een giro- of bankrekening, die de werk nemer zelf gekozen heeft, wordt overgeschreven. En dit nu noe men we „giraal betalen". Wij mogen wel zeggen dat nu ook in Nederland, in navolging van hetgeen reeds eerder in onze buurlanden en in b.v. Noord Amerika plaats vond, de betalingsgewoonten drastisch aan het veranderen zijn. U herinnert zich nog wel dat enkele jaren geleden vrijwel wekelijks de huisbaas, de verzekeringsbode, de gas-, elektrici- teits- en waterleidingman, de krantenman, enz. aan de deur kwam om zijn geld op te halen. Thans wordt U in de meeste gevallen gevraagd dit geld maar op een giro- of bankrekening over te maken. Hebt U dan zelf geen giro- of bankrekening, dan betekent dit meermalen lopen naar een postkantoor en vaak aan loketten wachten om een betaling te verrichten. Het wordt ook meer en meer gebruikelijk in winkels niet meer met contant geld te betalen maar te betalen met een „cheque" (dat is een eenvoudig in te vullen formuliertje) waardoor het verschuldigde bedrag van Uw rekening wordt afgeschreven. Aan dit systeem van „giraal betalen" zijn, zowel voor degenen die geld betalen als geld ontvangen, vele voordelen verbonden. Geen geloop of gebel meer aan de huisdeur, geen incassokosten voor kwitanties die U aangeboden worden, geen geldtransporten meer, geen onnodige geldbedragen meer in huis of op de kantoren. Bovendien een eenvoudige mogelijkheid om nog „rente" te maken over Uw geld dat U niet onmiddellijk nodig hebt. Zowel de giro dienst als de bankinstellingen stellen U daartoe in de gelegenheid. Een ander voordeel is, dat U altijd op de vastgestelde betaaldag Uw salaris op Uw rekening krijgt overgemaakt, ook als U met vakantie of ziek zou zijn. U hebt te allen tijde een overzicht van de stand van Uw rekening, daar zowel de giro als de bank van elke verandering die op Uw rekening plaats vindt een zogenaamd dagafschrift stuurt, waarop U direct kunt aflezen waarover U nog beschikken kunt. De ontwikkeling van het „giraal betalen" zet zich steeds verder door en het is dus niet verwonderlijk dat ook in het I.H.C.-concern het voornemen bestaat om tot de girale betaling van alle lonen en salarissen te komen. Zodra het overleg met de desbetreffende werknemersvertegen woordigers heeft plaats gehad, zal dit voor ons personeel dat thans hun salaris per vier weken ontvangt reeds op korte ter mijn geschieden en wel voor de eerste maal op 12 juni a.s. (salaris over de 6e periode). Een groot deel van deze categorie werknemers beschikt reeds over een giro- of bankrekening en is hiermede dus reeds vertrouwd. Maar voor de overigen betekent dit dat zij een keus moeten maken bij welke giro- of bankinstelling zij een rekening willen openen. Daar zijn wat formaliteiten voor nodig, maar elke betrokken werknemer krijgt hierover een circu laire waarin deze bijzonderheden zijn vermeld. Bovendien zijn de afdelingen personeelszaken in de bedrijven voorzien van een hoe veelheid documentatiemateriaal, zodat zij, die voor hun keuze van giro- of bankinstelling meer inlichtingen wensen, hun licht bij deze afdeling kunnen opsteken. De tijdstippen waarop U deze inlichtin gen kunt verkrijgen worden nog nader in Uw eigen bedrijf bekend gemaakt. Tot slot nog even dit: Het is de bedoeling te komen tot een betaling waarbij Uw gehele salaris op bank- of girorekening wordt overgeschreven. U zult dus steeds eenmaal even bij het postkantoor of Uw bank binnen moeten lopen om contant geld op te nemen. (U behoeft dit niet per sé zelf te doen; U kunt hiervoor bijvoorbeeld een van Uw huisgenoten machtigen). Voor hen die de sprong ineens van contante betaling naar vol ledige girale betaling te groot vinden zal er de mogelijkheid zijn om gedurende drie perioden nog een vast rond bedrag in con tanten te ontvangen, terwijl de rest van hun salaris op hun reke ning wordt overgemaakt. Tja, elke verandering moet even wennen. Maar verandert alles niet voortdurend? Wij vertrouwen dat, na een korte overgangstijd, een ieder tot de slotsom zal komen dat het nieuwe systeem veel minder omslachtig is dan het oude.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 3