50 JAAR BIJ VERSCHURE 40 JAAR BIJ SMIT KINDERDIJK 40 JAAR BIJ GUSTO 40 JAAR BIJ SMIT KINDERDIJK SÊÈÈÊmÊÊÊÊ: fBSli Zijn echtgenote, zoon Jan en drie dochters waren bij de huldiging. Het werd een feestelijke bij eenkomst, waarbij vele wel gemeende dankwoorden aan W. J. Buis Een gouden jubileum, dat wil zeggen een halve eeuw in dienst van één firma. Wij ne men er onze hoofddeksels voor af! Het ging er vrolijk toe bij het jubileum van onze voorman- stellingmaker, de heer W. J. Buis, op donderdag 10 april 1969. Ook bij deze gebeurtenis had de jubilaris zijn alom bekende humor bij de hand en strooide hij kwistig met de nodige kwinkslagen. De heer Buis is een telg uit een geslacht, dat voor enkele honderdduizenden Verschure- manuren heeft gezorgd. Zijn aandeel daarin wilde de jubilaris nog eens graag over doen. Maar vader Tijd is on verbiddelijk en heeft het uur van het afscheid van het be drijf ook reeds aangekondigd. Het echtbaar Buis kan zich daar heel goed in schikken, want er is veel aanloop van de kinderen en voorts vragen de stofzuiger en het tropisch aquarium de nodige aandacht. Namens alle Verschure-mede- werkers wensen wij het echt paar Buis en de familieleden met elkaar nog vele goede en gezonde jaren. Op woensdag 2 april j.l. wap perde de vlag met het cijfer 40 in de mast voor onze ijzer werker, de heer A. de Groot. A. de Groot Dat gebeurde in de ontvangst kamer van het Volksgebouw, waar de burgemeester van Nieuw-Lekkerland hem het bronzen ereteken verbonden aan de Orde van Oranje Nas sau op de borst speldde, en onze directeur, de heer A. J. Bouman, o.m. herinnerde aan de tijd waarin hijzelf met va der de Groot sr. mocht samen werken. De jubilaris werd dank gezegd voor zijn trouw aan zijn werk en voor de wijze waarop hij dat werk steeds heeft ver richt. Het firmaspeldje met de briljant kwam naast de Ko ninklijke Onderscheiding op zijn revers. Voorts werden hem een miniatuur draagme- daiile, een gouden polshorlo ge met inscriptie, en een en veloppe met inhoud overhan digd. Wij twijfelen er niet aan dat deze dag voor de jubilaris een feestdag is geweest. Wij hopen dat hij met zijn vrouw en kinderen nog heel lang en met genoegen aan deze dag zal kunnen terugdenken. Voor onze samensteller uit de afdeling Scheepsbouw, de heer A. Moonen, was het dins dag 15 april j.l. een gedenk waardige dag. Om 11 uur 's morgens werd de jubilaris door de directie ontvangen om ter gelegenheid van zijn 40- jarig dienstverband te worden gehuldigd. A. Moonen het adres van de heer Moonen werden gericht. Ook werden een aantal stoffelijke blijken van waardering overhandigd. Dinsdag 22 april j.l. is voor onze Chef Correspondent van de Afdeling Verkoop, de heer R. van Kleef, een onvergete lijke feestdag geworden. Veertig jaar geleden begon hij als 14 jarige jongen zijn loopbaan bij ons bedrijf. Nu, 40 jaar later, werd hij 's morgens om 10 uur per auto met zijn vrouw en 2 kin deren naar het Volksgebouw gereden, waar hij in de ont vangkamer door de burge meester van Nieuw-Lekker land werd toegesproken en gehuldigd, waarbij hem de Koninklijke Onderscheiding in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau op de borst werd gespeld, in bijzijn van de heren Ir. W. C. den Hartog, A. J. Bouman, A. Gort, Joh. Koutstaal en J. Bakker. R. van Kleef Ti j jfpty^ WïMÊl Onze directeur Ir. W. O. den Hartog gaf hierna uiting van zijn grote waardering voor de wijze waarop de heer Van Kleef steeds de hem opge geven opdrachten heeft uitge voerd. Dat gebeurde en ge beurt nog steeds op een zeer prettige en accurate wijze. De jubilaris verwierf daardoor het allergrootste vertrouwen van de directie en van de chefs onder wier leiding hij zijn werk heeft gedaan. Als herinnering aan deze feestdag schroefde de heer Ir. W. C. den Hartog hem het gouden firmaspeldje met de briljant op zijn revers en overhandigde hem als blijk van grote waardering een gouden polshorloge en een enveloppe met inhoud en voorts een miniatuur draag- medaille van de Koninklijke Onderscheiding. 's Middags om 5 uur begaven velen zich naar de grote zaal van het Volksgebouw om de jubilaris en zijn gezin geluk te wensen. Het grote aantal aanwezigen was een duidelijk bewijs van de populariteit van de heer Van Kleef. Hiervan sprak ook de heer A. N. v.d. Beek, die de jubilaris op ver zoek van de collega's na mens de aanwezigen toesprak, waarbij hij ook de levensloop van de heer Van Kleef schet ste vanaf de tijd dat hij nog in een korte broek in Kinder dijk rondstapte met lange zwarte kousen en in hoge knooplaarzen. De toespraak van de heer v.d. Beek die ver scheidene karakteristieke trekken van de jubilaris be vatte, werd met grote aan dacht en met instemming be luisterd. De collega's zorgden ook voor een prachtig cadeau bestaande uit een fonkelnieuw rijwiel met versnelling, een luxe orgelbank en een or gellamp. Nog andere ca deaus werden hem aange boden door personen buiten het bedrijf, waaronder één van zijn familie. Onnodig te zeggen dat het de jubilaris schier aan woorden ontbrak om uiting te geven van zijn grote dankbaarheid, bovenal aan God, die hem alles heeft gegeven wat hij nodig had om zijn taak zo uit te voeren zoals hij het heeft gedaan, met grote opgewekt heid en met een blij gemoed. Wij wensen de heer Van Kleef en zijn gezin nog heel veel goede jaren toe.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 10