Mi nc r\ LvJ r tArv. fi c u CYDf If I 25 JAAR BIJ SMIT KINDERDIJK 25 JAAR BIJ VERSCHURE Op vrijdag 11 april j.l. her dacht onze bankwerkersbaas de heer M. Groen, dat hij 25 jaar geleden als 15-jarige jon gen bij ons kwam. Daarom wapperde de vlag met het cijfer 25 vrolijk in de mast. In aanwezigheid van zijn vrouw en 2 kinderen, zijn chef en anderen, in de ont vangstkamer, is hij door onze directeur, de heer A. J. Bou- man, op waarderende wijze toegesproken. De heer Bou- man dankte hem voor de wij ze, waarop de heer Groen zijn werk heeft uitgevoerd. De echtgenote werd natuurlijk in de bloemetjes gezet. De heer Bouman schroefde het gouden firmaspeldje op de revers van de jubilaris en bood hem een gouden polshorloge en een enveloppe met inhoud aan. De afdeling Buitenmontage kreeg aan het eind van de middag gelegenheid de baas te huldigen en een cadeau aan te bieden. We twijfelen er niet aan, dat het voor het gezin van Baas Groen een fijne dag is ge worden waarvan zij, naar wij hopen, nog vele jaren en met genoegen prettige herinne ringen zullen bewaren. Tijdens het jubileum van groepsleider tekenkamer in bouw, de heer A. L. M. van der Wijden, op dinsdag 22 april 1969, werden veel we derwaardigheden uit diens carrière perfect belicht. Het nastreven van perfectie is een goede eigenschap van A. L. M. van der Wijden de jubilaris en daarmede wordt op zo'n dag dan wel rekening gehouden. De heer Van der Wijden is lid van de Ondernemingsraad en heeft zitting in enkele be langrijke commissies, waaron der de harmonisatiecommis sie. Door deze sociale belangstel ling van de jubilaris buiten het eigenlijke werk was er veel stof tot praten. Voor vader Th. J. van der Wijden reeds 10 jaar ge pensioneerd, gewezen vakop leider, lid redactie Zeskant die zich terecht gelukkig prees het jubileum van zijn zoon te mogen medemaken, was het eveneens een mooie dag. Wij sluiten ons gaarne bij zijn wens aan, dat het zijn zoon gegeven mag zijn nog vele jaren in goede gezondheid op dezelfde bekwame wijze ac tief te zijn. Voor het jubileum fonds stond het licht op groen! M. Groen Als men zo in ons kleine landje Ook de machien'bouw was aanwezig, Al de kunstwerken bekijkt, Met haar onderdelen show. Vraag ik soms stomverwonderd, En hier kan men rustig zeggen, Waar het eigenlijk op lijkt. Machinebouwers, 't was weer zó! Tonnen schroot heeft men verzameld, Geen opgeblazen commentaren, Laste het stomweg aan elkaar. En geen foto's in de krant. En men zegt dan tot het mensdom, Maar 't publiek had veel waardering, Ziedaar, mijn kunstprodukt is klaar! Voor ieder werkstuk, uit je hand. Een ouwe V-balk, een stuk steven, Jongens, ik neem vol bewondering, wat afval en een ouwe fiets. Mijn alpinopetje af. Jonge jonge, schrijft de Pers dan, Voor het werk dat jullie presteerden, Deze kunst'naar staat voor niets. Jongens, 't was in één woord af! Overal verschijnen foto's Al zijn jullie soms rumoerig, Van 't kunstgedrocht met man en baard. En sommige ook lang behaard. Er zijn er zelfs nog die beweren, 'k Heb meer respect voor jullie kunstwerk, Zo'n kunstwerk is miljoenen waard. Dan voor de man met schroot en baard. Gédégé Nee, lieve beste „Zeskant" lezers, Dan de Expo op „De Klop". Daar kon men iets van kunst aanschouwen, Noot van de redactie: Daar zag men vakwerk uit de top. Bij het maken van dit gedicht, wist Gédégé nog Wat de jongens daar presteerden, niet dat in ditzelfde Zeskant een artikel over de Dat was werkelijk kolossaal. kunstenaar Heinz Mader zou worden opgenomen. Een complete Beaver" zuiger. Wij zouden graag de mening van Gédégé horen Nagemaakt precies op schaal. over de ..kunstprodukten" van de heer Mader.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 11