ONS WERKEN IN 1968 Net als alle naamloze vennootschappen heeft ook I.H.C. Holland N.V. de plicht om ieder jaar een overzicht te geven van de activiteiten in het voor afgaande jaar. Dit gebeurt in een Jaarverslag, dat wordt uitgebracht aan de aandeelhouders. Het is doorgaans geen publicatie, die je als buiten staander in één adem uitleest. Geïllustreerd met veel cijfers wordt in deskundige maar droge taal verteld wat er is gebeurd. Ons jaarverslag over 1968 werd begin mei gepu bliceerd en in de vergaderingen van de Onder nemingsraden besproken, nog vóór de aandeel houdersvergadering op 23 mei. Op grond van dit jaarverslag heeft de Raad van Commissarissen aan de aandeelhouders voorge steld over het boekjaar 1968 een dividend uit te keren van 12%. Over 1967 was dit 10%. Dit be tekent, dat ook de winst-pot" voor de werk nemers voller is dan verleden jaar. Er zal dus dit maal een hogere winstuitkering uit de bus komen. U weet immers dat de winst van ons bedrijf in twee gelijke potjes wordt verdeeld. De ene helft gaat naar de aandeelhouders, de andere helft is bestemd voor de winstuitkering aan het personeel. Uit de inhoud van het Jaarverslag doen wij hier onder een greep. Nogmaals: het is het verslag over 1968, d.w.z. wat er begin dit jaar is gebeurd (nieuwe opdrachten, verbouwingen etc.), daarover wordt niet gesproken. ning committee" in het leven geroepen. Hiervan maken o.m. deel uit de leden van de raad van be stuur en enige directeuren. Zij zullen plannen op lange termijn en belangrijke projecten voor de toekomst bestuderen. Computer en concurrentie In 1968 kwam de automatisering van de admini stratieve werkzaamheden bij onze bedrijven ge reed. Op deze plaats willen wij dank betuigen aan al degenen, die hieraan hebben meegeholpen en die hun steentje hebben bijgedragen in het over winnen van de onvermijdelijke aanloopmoeilijkhe den bij het inschakelen van de computer in ons werk. Speciale aandacht zal nu worden besteed aan het gebruik van de computer in het produktie- proces. Om een efficiëntere dienstverlening voor de verschillende werkmaatschappijen mogelijk te maken zal in Rotterdam een apart computercen trum worden ingericht. Eind 1968 hadden wij opdracht voor de bouw van vijf sleepzuigers, twee cutterzuigers, twee veerbo ten en twee drijvende kranen; gezamenlijk een Produktgroepen en planning Het belangrijkste besluit in 1968 was de beslissing om onze activiteiten onder te brengen in drie „pro duktgroepen". Van ieder soort produkten zijn daarbij de marktverkenning, de verkoop, de pro- duktie, de ontwikkeling en de research samenge bracht bij die werkmaatschappijen, die samen een produktgroep vormen. Hierdoor wordt de slag vaardigheid van onze I.H.C.-groep vergroot. (In Het Zeskant van februari '69 vertelden wij U er al meer over). In 1968 kreeg de produktgroep „Bag ger" vorm. U kent het gezegde: regeren is vooruitzien. Om ons op de hoogte te houden van de ontwikkeling van de I.H.C. op lange termijn werd een zg. „Plan-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 3