waarde vertegenwoordigende van 179 miljoen gul den. Dat wij er in slaagden deze orders te krijgen, ondanks een felle concurrentie met het buitenland, kwam mede door een maatregel van de Nederland se regering, ter ondersteuning van de scheeps bouw in ons land, de z.g. rente-overbruggingsre geling. Standaardisatie en samenwerking Wij moeten niet alleen produkten leveren, die goed zijn, maar ze moeten zo mogelijk ook goedkoop zijn én snel te leveren. Dit betekent, dat in 1968 werd voortgegaan met de standaardisatie van hetgeen wij maken. Bij klein tot middelgroot materieel, en bij onderdelen zijn hiervoor meer mogelijkheden dan bij het grote ma terieel, waaraan onze opdrachtgevers meestal bij zondere eisen stellen. Bij dit grote materieel wor den wel zoveel mogelijk gestandaardiseerde onder delen gebruikt. De Klop was het hele jaar bezet met de bouw van gestandaardiseerde cutterzuigers. De verkoop van installaties voor de olie-industrie ontwikkelde zich bevredigend, zo vermeldt het jaarverslag. Het zal steeds moeilijker worden groot materieel compleet van hieruit naar het Verre Oosten te le veren, omdat verzekerings- en sleepkosten zo hoog zijn dat levering vanuit Nederland te duur wordt. Daarom zochten wij samenwerking met onderne mingen in het Verre Oosten. Er kwamen twee con tracten met Japanse bedrijven tot stand. Kawasaki Dockyard zal in Japan door Gusto ont wikkelde booreilanden en hefeilanden voor aan nemerswerkzaamheden bouwen. Eén hefeiland is reeds in opdracht. Het andere contract werd gesloten met Uraga Heavy Industries voor de bouw in Japan van materieel voorde winning van tinerts, volgens de ideeën van de Marine Mining Division. Van deze samenwerkingscontracten worden goede resultaten verwacht, vooral ook omdat wij niet he lemaal buiten spel staan en de levering van onder delen door ons mogelijk blijft. Onze dochteronderneming in Australië kreeg en kele opdrachten voor de bouw van baggermate- rieel. Het denk- en tekenwerk, alsmede de levering van onderdelen geschiedt door de produktgroep bagger. Met de Amerikaanse firma Hydronautics zullen wij gaan samenwerken, vooral op het gebied van de ontwikkeling van nieuwe ideeën voor de opslag van olie in volle zee. Van alles wat In 1968 steeg de verkoop van baggeronderdelen. Dit leidde tot de oprichting van een afzonderlijke organisatie voor de verkoop van deze onderdelen, die los staat van het verkoopapparaat voor het grote baggermaterieel. Men wil nog verder gaan en het ontwerpen, verkopen en produceren van baggeronderdelen en meetinstrumenten onderbren gen in een zelfstandige eenheid binnen de pro duktgroep bagger. De belangstelling voor de dieselmotoren van het type dat Smit Bolnes maakt, neemt nog toe. De mogelijkheid goedkope brandstof te gebruiken en een laag smeerolieverbruik blijken aantrekkelijke pluspunten te zijn bij de verkoop van dit type dieselmotor. De activiteiten van de Marine Mining Division bij Verschure breidden zich uit. Bij Verschure werd verder een opdracht ontvangen voor het vooralsnog

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 4