alleen ontwerpen van een overslaginstallatie voor zeer grote schepen. De afdeling polyesterbouw op de Oranjewerf maak te tal van rompen voor jachten. Met door deze afdeling ontwikkelde kunststofelementen voor zwembadwanden werd in Westerbork een zwem bad gebouwd. Op het gebied van staalconstructies werd ook in 1968, vooral van buitenlandse bedrijven, zware con currentie ondervonden. Toch kon een aantal op drachten worden geboekt voor montagewerkzaam heden in de chemische industrie. De D.M.N. versterkte de positie van het bedrijf door een nieuw eigen produkt: apparatuur voor de voedingsindustrie. Een engineeringbureau ontwerpt en verkoopt het, D.M.N. maakt het. Voor de door D.M.N. ontworpen beweegbare, stalen zwembadvloeren werden van een aantal gemeenten opdrachten ontvangen. Het MTI, Smit Engineering, Lagersmit en de pijpen- fabriek in Kinderdijk waren het hele jaar goed van werk voorzien, zo lezen wij in het Jaarverslag. Personeel en opleiding Bij een geografisch gespreide onderneming als I.H.C. Holland, met werkmaatschappijen die ieder een eigen historie en eigen regionale belangen hebben, kan geen strak centraal personeelsbeleid worden gevoerd. Er wordt gestreefd naar een aantal algemene beleidslijnen, waarin de werkmaatschap pijen een zo groot mogelijke vrijheid wordt gelaten bij de uitvoering van hun personeelsbeleid. Reeds vóór de fusie werd het samenspel tussen leiding en personeelsvertegenwoordigers zo veel mogelijk bevorderd. De hieruit ontstane goede sa menwerking werd na de fusie gestimuleerd en ver der ontwikkeld. Op het ogenblik heeft het probleem van de harmo nisatie van de arbeidsvoorwaarden (het aanpassen en gelijkmaken) de volle aandacht. Bij een aantal werkmaatschappijen is in het afge lopen jaar het tariefpercentage, dat op het loon wordt uitgekeerd, bevroren, zodat daar praktisch tegen een vast loon wordt gewerkt. In overleg met de ondernemingsraden en de vakverenigingen zal actief worden doorgegaan met het ontwerpen van een systeem van indeling van functies en be oordeling daartoe, zodat een redelijk verband tussen prestatie en beloning blijft bestaan. Wij vinden de binding tussen prestatie en beloning van groot belang voor het beleid van onze onder neming. Veel aandacht zal worden besteed aan de opleiding en training van onze medewerkers, waarbij aan de „techniek" van het leiding geven naar onze me ning meer moet worden gedaan dan nu algemeen in ons land het geval is. De eigen verantwoordelijkheid, het kostenbesef en het inzicht in het geheel van het bedrijfsgebeu- ren zullen bij de opleiding meer aandacht krijgen. Deze verbeterde opleiding past in ons streven om de verantwoordelijkheden in onze onderneming te delegeren, d.w.z. daar te leggen waar ze het beste passen. Dit zal het werkklimaat voor de medewer-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 5