I 1 21/2 milj. 21/2 milj. kers interessanter maken, wat o.m. zal kunnen lei den tot verdere mogelijkheden tot verlaging van de produktiekosten. Aan geschoold personeel blijft overigens nog steeds een grote behoefte bestaan. Waarmee, waarin en waarop wij werken In 1968 werd voor een bedrag van bijna 6 miljoen gulden aan produktiemiddelen geïnvesteerd. Voor het bewerken van extra grote pompen werd bij Smit Kinderdijk een grote carouselbank besteld. Bij De Klop werd de machinefabriek gereorgani seerd en werd een nieuw centraal magazijn in ge bruik genomen. Op de Oranjewerf van Verschure kwam de nieuwe machinefabriek gereed. Bij Gusto werd een begin gemaakt met het inrichten van een terrein voor de fabricage van „fixed platforms" voor de olie-in dustrie. De afsluiting van de zee-armen in het kader van het Deltaplan brengt een verandering in de water standen teweeg. Dit betekent, dat vóór 1971 bij Smit Kinderdijk de hellingen en de kaden zullen moeten worden aangepast. Tevens zullen dan op deze werf de diverse produktie-afdelingen van de sector scheepsbouw worden samengevoegd tot een efficiënt werkend geheel. Ook bij De Klop zal de invloed van de Deltawerken voorzieningen vragen. Met de Rijkswaterstaat wor den nog besprekingen gevoerd om tot de gunstigste oplossing te komen. Resultaten en vooruitzichten. Omdat onze bedrijven in het algemeen goed van werk waren voorzien konden kostenstijgingen wor den opgevangen. De nettowinst over het afgelo pen boekjaar is met 18,6% gestegen. Het aantal werknemers steeg in 1968 tot 4450 (1967: 4401). Aan lonen, salarissen en overige personeelskosten werd uitgegeven een bedrag van 70 miljoen gulden (in 1967: ruim 61 miljoen gulden). De waarde van de produktie bedroeg in 1968 242 miljoen gulden (in 1967: 214 miljoen gulden). Voor de geïnteresseerde cijferaars hierbij het re- sultatenoverzicht: 1968 1967 Bruto exploitatie saldo Interest ƒ18 milj. 2 milj. 151/2 milj. 2 milj. Afschrijvingen 20 milj. 7 milj. 171/2 milj- 61/2 milj. Belasting ~~b b CO 3 3 ƒ11 milj. 4 milj. Dividend Winstdeling personeel 81/2 milj. 3 milj. 3 milj. 7 milj. 21/2 milj. 21/2 milj. Toevoeging aan Alg. res. milj. milj. Het jaarverslag over 1968 besluit met de volgende regels, die ons met enig gerechtvaardigd optimisme kunnen vervullen: In onze nieuwe ondernemingsstructuur verwachten wij te kunnen komen tot een versterking van onze verkoopinspanning en tot een intensivering van de produktontwikkeling. Verder voorzien wij voor de komende jaren een geleidelijke groei van de vraag naar onze pro- dukten. Voor 1969 zijn onze bedrijven goed van werk voor zien.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 6