KUBBE N.V. - VEELZIJDIGE ACTIVITEITEN In het februari-nummer van ons Zeskant publiceerden wij een or ganisatieschema van I.H.C. Holland. Bij de „Produktgroep Mijn bouw en transport" vermeldden wij: Kubbe - Amsterdam. Behalve onze collega's bij Verschure en DMN zullen er niet zo velen zijn, die weten wie of wat dit is. Daarom ditmaal het zoeklicht eens gericht op het Werktuigbouw kundig Adviesbureau Kubbe N.V., dat is gevestigd in Amsterdam- Slotermeer. Sinds 1960 opereert Kubbe N.V. als apart bureau en houdt het zich bezig met het ontwerpen en leveren van installaties voor pneumatisch transport, mechanische transport installaties, scheepsmachinekamerinstallaties, baggerwerktuigen en installa ties voor het automatiseren van intern transport. Uit het veel zijdige produktieprogramma van Kubbe N.V. doen wij enkele grepen. Voor een bestaand ponton werden fikse lieren en dekopbouw ontworpen en gemaakt. Het resultaat was een merkwaardig vaar tuig, het trekponton L. M. Odin, waarmee enkele jaren geleden bij Scheveningen een flinke pijpleiding in zee werd getrokken als onderdeel van het nieuwe rioleringssysteem voor Den Haag en omgeving. Blijven wij nog even in de scheepsbouw, dan leren wij uit het geschiedenisboekje van Kubbe N.V.: toezicht op de bouw van twee, voor het buitenland bestemde garnalenkotters; Amsterdam voor één in een ander bedrijf, tot zelfs buiten onze grenzen! „Het hangt aan de muur" Een van de recente activiteiten van Kubbe N.V. was het ont werpen, doen maken en installeren van een pneumatische losin- stallatie voor de veevoederfabriek van Calvé in Delft. Een bij zonderheid is, dat de installatie, die met alles d'r op en d'r aan zo'n 60 ton weegt, aan de betonnen gevelwand van een der fa brieksgebouwen is opgehangen. De montage geschiedde in nauwe samenwerking met DMN die de giek, de recipiënt en de sluis leverde. De torenconstructie, compleet met vloeren, trappen en leidingen alles bij elkaar een gewicht van ongeveer 25 ton werd als één geheel naar Delft gebracht en met behulp van enkele autokranen opgetild, waarna bevestiging aan de gevelwand mo gelijk was. Een precisiewerkje! In twee dagen werden vervolgens óp de toren een giek en in de toren de verschillende onderdelen gemonteerd. Voor de technici onder ons een interessant detail: om de kogeldraaikrans en daarop de recipiënt goed vlak en pas send te monteren werd als vulling gebruik gemaakt van in vloei bare toestand aangebrachte kunststof. Toen de montage van de losinstallatie voltooid was, werd de toren constructie bekleed met aluminium platen. het tekenen van het hospitaalkerkschip De Hoop; het tekenen van een grijperbaggervaartuig; het bewerken van tekeningen voor de bouw van een grote cutterzuiger; tekenwerk voor nieuwbouw en reparatieopdrachten voor Verschure, etc. Veelzijdigheid Wat het pneumatisch- en mechanisch transport betreft, ook daarin een veelheid van opdrachten: veel graanprojecten voor Verschure; drukluchtvat voor vistransport in IJmuiden, samen met DMN de eerste pneumatische vislosinstallatie ter wereld; zuig- en pers transport installaties voor graan, pluimveevoeder, meel, etc.; een overslaginstallatie voor flesjes in een spuitwaterfabriek; projecten tot mechanisering in een chocoladerepenfabriek en in een banden- vulcaniseerinrichting; de machinekamer in de kopralosser, enz. enz. Verder heeft Kubbe N.V. de vertegenwoordiging voor Nederland van 1) Einar Elvrum in Noorwegen, fabrikant van scheepssloepen van gewapend kunsthars; 2) Euro-Engineering in België, de ont werpers van de „Steplift", een elektrisch bewogen lift om schepen uit het water te tillen; 3) Callow Engineering Ltd. in Engeland, een bekende fabriek van installaties en onderdelen voor pneumatisch en mechanisch bulktranport met de erbij behorende elektrische bedienings- en signaleringsapparatuur. Niet alleen doet Kubbe N.V. tekenwerk voor ons en anderen, zo nu en dan verwisselt een tekenaar van dit bureau zijn kruk in 110 ton mais per uur Het zuiggedeelte van deze pneumatische losinstallatie komt gro tendeels overeen met dat op de graanelevatoren, die wij voor de G.E.M. bouwden en die in de Rotterdamse Botlek nu al enkele jaren schip na schip leegslurpen. De toren met de recipiënt, het ,,ontvang-vat", waarin materiaal en lucht worden gescheiden, en de vrije giek zijn aangepast aan de wensen van de klant. Met behulp van de giek kan de zuigpijp boven het binnenschip worden gebracht. Zowel het horizontale als het verticale gedeelte van de pijp kunnen worden uitgeschoven. De maximale reikwijdte, gerekend vanuit het hart van de, met de pijp meedraaiende, reci piënt bedraagt 14,59 m. De horizontale pijp bevindt zich op een hoogte van 16,75 m boven de kade. Het horizontaal en verticaai telescoperen en het zwenken van de giek geschieden op afstand vanaf de grond met behulp van een aan een kabel bevestigd paneeltje met drukknoppen. De installatie is voorzien van een aantal veiligheden, die ingrijpen wanneer de sluis blokkeert, de ketting-transporteurs stoppen, of het vacuum te hoog wordt. Met een vermogen aan de pomp van 150 pk kan deze pneumatische losinstallatie per uur 110 ton mais of soortgelijke granen ver werken. Op het gebied van scheepsmachinekamerinstallaties, pneumatisch- en mechanisch buiktransport speelt Kubbe N.V. in ons concern een veelzijdig partijtje mee!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 10