50 JAAR BIJ SMIT KINDERDIJK 40 JAAR BIJ VERSCHURE 40 JAAR BIJ GUSTO 25 JAAR BIJ SMIT KINDERDIJK D. Versluis Onze elektricien, de heer D. Versluis, herdacht op maan dag 28 april j.l. het feit, dat hij een halve eeuw aan ons bedrijf verbonden was. Dit feit was voor de Burgemeester van Nieuw-Lekkerland aanlei ding om naar ons bedrijf te komen om de jubilaris te com plimenteren met deze dag en hem namens H.M. de Konin gin bij bevordering de konin klijke onderscheiding in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau op de borst te spelden, in bijzijn van 2 dochters, zijn 3 broers, die in ons bedrijf werkzaam zijn, en de heren Ir. J. A. Stam, A. de Snoo, A. Kool, P. van Prooij- en, H. van Zoest en J. Bakker. De directie kon tot haar spijt niet bij deze huldiging aanwe zig zijn. Onze directeur, de heer A. J. Bouman had daar om de heer Ir. J. A. Stam ver zocht, de jubilaris namens de directie toe te spreken en de dank over te brengen voor de vele goede diensten, die de jubilaris in de voorbijgegane 50 jaren aan het bedrijf heeft bewezen. De heer Stam schroefde hem het gouden firmaspeldje met de briljant op de revers en overhandigde hem een enve loppe met inhoud en een mi- niatuurdraagmedaille van de Koninklijke Onderscheiding. Na de officiële plechtigheid volgde zoals gewoonlijk een gezellig samenzijn, waarin on der het genot van een feest- drankje het verleden de revue passeerde. Het was voor on ze jubilaris een dag van vele herinneringen. Wij hopen, dat de heer Ver sluis nog heel lang vele pret tige herinneringen aan deze dag zal mogen bewaren. C. Guiking goede gezondheid mag blij ven wordt hem zonder voor behoud en in alle opzichten ook van hieruit gaarne toege wenst. M. Goudappel brons, verbonden aan de orde van Oranje Nassau, uit te rei ken. Wel een reden voor een extra felicitatie. Tegen de achtergrond van 40 jaar werken bij een en dezelf de maatschappij is de viering van een jubileum een pas op de plaats. Deze pas op de plaats werd op dinsdagmorgen 29 april 1969 gemaakt voor onze me dewerker de heer C. Guiking die voor het merendeel van die 40 jaar tot het gilde van Verschure's bekwame ketel makers heeft behoord. Maar de ketelmakerij is verdwenen en daarmede het vak goed deels. Gelukkig had onze jubilaris meerdere pijlen op zijn boog en doet hij nu als plaat- en constructiewerker bij de af deling inbouw op de scheeps werf verdienstelijk werk. In de plaats van zijn favoriete club die we hier beslist niet willen noemen werd de ju bilaris voorgedragen als kam pioen van de netheid en als voorbeeld voor velen. Dat hij dat nog vele jaren in Ook de chef van het kabinet van de burgemeester van Schiedam, de heer C. Brunt, was op woensdag 28 mei j.l. aanwezig bij de viering van het 40-jarig jubileum van onze bankwerker/monteur uit de af deling Machinebouw, de heer M. Goudappel. Nadat de heer F. E. M. Smul ders in een toespraak zijn dank tot uitdrukking had ge bracht, was de beurt aan de heer Brunt. Het was, zo zei hij, een ge noegen om de heer Goudap pel namens Hare Majesteit de Koningin de ere-medaille in Op maandag 19 mei j.l. hesen we de vlag met het cijfer 25 voor onze koperslager-maga- zijnbeheerder, de heer D. W. Paardekoper, in verband met zijn 25 jarig dienstverband, 's Morgens om 11 uur kwam hij met zijn vrouw en 2 doch tertjes in het Volksgebouw, waar hij door onze directeur, de heer A. J. Bouman, werd bedankt voor de trouwe dienst aan het bedrijf. Natuurlijk werd zijn echtgenote in de bloeme tjes gezet en kreeg hij zelf de gouden broche op de revers geschroefd en ontving de ju bilaris nog een blijk van waar dering, een enveloppe met in houd. Wij wensen de jubilaris toe, dat hij nog vele jaren zijn werk met opgewektheid zal verrichten en dat hij, samen met zijn vrouw en kinderen nog heel lang en met genoe gen aan dit jubileumfeest zal kunnen terugdenken. D. W. Paardekoper

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 14