JAARFEEST VAN VERSCHURE'S IDEEENBUS-COMMISSIE ken op een klein oppervlak. Uitvoerig werd eerst met de cabines met beitelinstallaties heen en weer gemanoeuvreerd. Om half drie 's middags klonken de eerste klappen. Mannen van de TNO re gistreerden op en in de rotsbreker de sterkte van het geluid. Naderhand liet men ook nog beide hamers tegelijk werken. Erg in de maat ging het niet, maar indrukwekkend klonk het wel. Aan het einde van de middag sleepte men de rotsbreker naar de wal en werd het dok leeggepompt. Met spanning zagen de aan wezigen de betonblokken langzaam uit het water omhoog komen. In de ene zat een mooi gat en uit het andere was een hoek los- gebeiteld. Zo op het eerste gezicht weinig bijzonders, maar de ervaren André Berméjo vond al met al deze rotsbreker een prach tig werktuig. De volgende dag werd er verder „gehakt". In de Karelische rotsbodem, in Noord Rusland bij de Finse grens, zal de rotsbreker het harde werken zeker aan kunnen, zo is de ver wachting. Beproeving gaf problemen Wanneer wij baggerwerktuigen bouwen is er doorgaans in ons kikkerlandje wel een plek te vinden voor de beproevingen. Met deze rotsbreker was dat natuurlijk wat moeilijker! Het enige harde stuk bodem in de omgeving van onze Amsterdamse werf is het dak van de IJtunnel! En dat kun je niet maken, om een moderne uitdrukking te gebruiken. Onze collega's bij Verschure gingen denken en rekenen en kwamen met een originele oplossing voor de dag: beproeving in het droogdok. Op de vloer van dit dok werd op twee piaatsen een fundatie gebouwd van stalen liggers met daarop twee lagen dikke balken. Op dit „bed" een „matras van autobanden. Hierop werden twee grote betonnen blokken geplaatst van resp. 48.000 en 50.000 kg. Het ene blok had een vlakke bovenkant, het andere een schuin aflopende boven kant. Toen deze prefab nep-rotsbodem klaar was, liet men het dok zinken, de rotsbreker werd erin gevaren en het voornaamste onderdeel van de beproeving kon beginnen: het beitelen. Zon op de 13e Een belangrijk man bij deze beproeving op 13 mei was André Berméjo, de Franse rotsbrekerbaas van de H.A.M. 907, die voor deze gelegenheid uit het zonnige Zuid-Frankrijk was overgekomen. Mocht hij ooit bang zijn geweest in de kou te moeten vertoeven, ons weer liet zich die dag van z'n beste zijde zien met zon en warmte, die hem vast aan de Cöte d'Azur deden herinneren. Er werden vele talen gesproken: Russisch, Frans, Engels, Neder lands, maar tot al te grote spraakverwarringen leidde dit niet. Het was voor Monsieur Berméjo geen eenvoudige taak: rotsbre- geveer 800 pk. De machinekamer bevindt zich in de SB zijde van het ponton. Een 540 pk dieselmotor drijft de compressor aan, die de lucht levert voor de hamers. Twee generatoren zorgen voor de opwekking van elektrische energie, o.a. voor de ver lichting. Aan de verlichting is veel zorg besteed, zodat met de rotsbreker ook 's nacht kan worden gewerkt. Op de BB zijde van het ponton staan de tweemaal twee lieren, waarmee men de rotsbreker verankert. In het ponton aan deze kant zijn twee één-persoonshutten, een kombuis, een messroom met 12 zitplaatsen en een wasplaats. Ongeveer midscheeps aan deze kant vindt men de hooggeplaatste controlecabine, van waaruit alle werkzaamheden worden geleid. De kraandrijvers, die de hijsinrichtingen met de hamers bedienen, doen dit n.l. op instructies vanuit deze centrale controiecabine. Zo zou men de verloting kunnen noemen, die jaarlijks gehouden wordt onder inzen ders van ideeën en waaraan een feestelijk tintje gegeven wordt met een drankje en een hapje. Als inzet waren er ditmaal niet alleen fraaie boekwerken ter waarde van 50,elk, maar ook prachtige grammofoonplaten, waaruit de 10 gelukkige prijswinnaars een keus konden maken. In een korte toespraak gaf de heer Nagel het belang weer, dat het bedrijf heeft bij veel goede inzendingen, want zo zei hij: „Ze kunnen meehelpen om onze concurren tiepositie te verbeteren. Bovendien bieden zij de inzender een fi nancieel buitenkansje en de voldoening te hebben meegedacht en meegewerkt aan de verbetering van ons raderwerk." De hoofdprijs een excursie naar het hoofdkantoor te Rotterdam en een bezoek aan een andere werkmaatschappij viel ten deel aan onze medewerker uit de bank- werkerij, de heer J. Gorter. Wij wensen hem een prettige en interessan te dag. Kampioensinzender 1968, de heer F. Mark, ontving een surprise, evenals de scheiden de vice-voorzitter, de heer Fictoor, die na een zittingsperiode van vijf jaar zijn be langrijke taak overdroeg aan de heer Hendriks. Ondernemingsraadlid, de heer Volmer, zag er op toe, dat de loterijwet niet overtreden werd, terwijl telexiste Mejuffrouw Gé de Vries haar goede diensten verleende bij de trekking. Als gebruikelijk verzorgde onze gepensio neerde heer Haan in het van hem bekende schoonschrift de invulling van de oorkon den en ontvingen de aanwezigen uit lieftal lige dames-werf-handen een verrassinkje voor thuis. De commissie heeft zich aldus op woens dag 21 mei j.l. van zijn beste kant laten zien. Het woord is nu weer geheel en al aan de inzenders.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 9