DAGJE UIT VOOR GEPENSIONEERDEN SMIT KINDERDIJK OVERVAL OP GELDTRANSPORT VAN VERSCHURE BUIT BIJ OVERV AL OP GELDAUTO TWEE TON \*Y Vier gewapende rovers ontsnapt De chauffeur iKnKsen (ie bij ryrfjrf* von de geldauto waaruit een tan jrtet salarissen en vakantiegeld Jl#*d meegenomen- Op deachtergrond de öiüó waarmee de rotters ,de geld auto klem reden, V AMSWRö.Wi Ken flitsende gewapende «verval leverde gist«ti»»rgen m Am* sterdam vier n«g «nbefeende rovers btfna taee ton op. Ondanks een intensieve klopjacht van de Amsterdamse politie, konden de rover» in fe«a snelle igestoleo) Alia Komen kor: niet worde» opgespoord, lie- auto is tater op de avond teraggevonden lts Amsterdam. De junimaand dit jaar telde „vrijdag de 13e"! Maar donderdag de 12e was een ongeluksdag voor onze Verschure collega's, de heren H. Andela en H. Glimmerveen. De kranten hebben er al vol van gestaan, maar toch komen wij er in ons Zeskant nog even op terug. Zoals eens in de veertien dagen op donderdag gebruikelijk is, brachten de heren Andela en Glimmerveen met een rode DAF geld van het kantoor aan de Meeuwenlaan naar de werf. Ditmaal niet alleen lonen en salarissen, maar ook vakantiegeld. In de Zamenhofstraat werd de DAF door twee andere auto's klem ge reden. Uit deze auto's sprongen een aantal mannen. De heer Andela kreeg een klap in zijn gezicht met een revolver en er werd in de lucht geschoten. Alles ging snel in zijn werk. De rovers graaiden de koffer met geld van de achterbank en vluchtten in één van de auto's. Deze, een Alfa Romeo, bleek gestolen te zijn evenals de tweede auto, een Citroen ID, die de rovers op de plaats van de overval achterlieten. De Alfa Romeo werd later in Amster dam Zuid teruggevonden. De daders zijn spoorloos. In de DAF werd nog meer geld vervoerd, maar dat vonden of wisten de overvallers niet. Uit de hele operatie bleek, dat de rovers heel goed wisten, of zijn getipt, dat het geldtransport op die dag en die tijd plaats had. Hoewel er dus met vuurwapens is gewerkt, hield de heer Andela er slechts een gezwollen, pijnlijke kin aan over. Toch had het ook ernstiger kunnen aflopen. Moeten we er nog aan toevoegen, dat er toch écht wel iets in zit, in de girale betaling van lonen, salarissen e.d.? Het noodzakelijk gesjouw met grote sommen geld kan dan achterwege blijven. En daarmee verdwijnen de risico's, die niet alleen onze bedrijven lopen, maar vooral onze collega's die de geldtransporten ver zorgen. De, voor de erbij betrokken medewerkers, goed afgelopen overval op het geldtransport van Verschure heeft één en ander nog eens duidelijk getoond. Op 4 juni jl. gingen de oud gedienden van Smit Kinderdijk een dagje uit. Een van hen, de heer E. van Walsum, stuurde ons een uitvoerig verslag, dat wij met het oog op de plaats ruimte niet in z'n geheel kun nen opnemen, maar waaruit wij toch graag het volgende voor U overnemen: „Nadat de deelnemers uit de omliggende plaatsen waren bijeengehaald, werd van Al- blasserdam vertrokken met 7 autobussen om een bezoek te brengen aan „Ouwehand's dierenpark" in Rhenen. Er be vonden zich 294 deelnemers in de bussen, benevens 5 le den van de bedrijfs E.H.B.O. onder leiding van Dr. H. L. Tan, de bedrijfsarts, en enige dames van de directie, die ge durende de reis de deelnemers voorzagen van een snoepje of een rokertje. Allen keken wel enigszins angstig naar de be wolkte hemel, die niet veel goeds voorspelde; hetgeen dan ook is uitgekomen gedu rende de reis. Ongeveer 10.30 uur werd het dierenpark be reikt, alwaar in het restaurant koffie werd geserveerd. Hier na was er gelegenheid het die renpark te bezichtigen." Hongerig geworden lieten de oud-gedienden zich de lunch best smaken en ondanks de flinke regenbuien ging men hierna opnieuw de benen strekken in het dierenpark. Om ongeveer 4 uur werden de bussen opgezocht voor de rit naar Utrecht. „Langs een omweg door ver schillende mooie gedeelten der provincie werd te 5.30 uur Utrecht bereikt. Tijdens de rit werd door de chauffeurs een goede toelichting gegeven over hetgeen men onderweg zag. Aangekomen in de zaal, alwaar de tafels reeds ston den gedekt, hield de heer J. Bakker een korte toespraak, waarin hij o.a. de directiele den met hun dames verwel komde. Ir. W. C. den Hartog en Ir. P. J. van Lunteren kon den ditmaal wegens hun bui tenlands verblijf niet aanwe zig zijn. De heer P. v.d. Toorn sprak over een actueel onderwerp en de heer Leo Smit vertelde over een episode uit zijn le ven in verband met het ver krijgen van zijn eerste order, nadat hij was afgestudeerd in de Handelswetenschappen." Ook het diner ging er in als koek! Vóór het dessert sprak de heer Van Walsum. Hij her dacht degenen die in het afge lopen jaar van ons zijn heen gegaan en dankte organisato ren en directie voor de ge slaagde dag. Waarderende woorden had de heer Van Walsum ook voor het E.H.B.O.-team, dat gelukkig niets te doen had gehad, de chauffeurs van de bussen voor hun goede zorgen en de obers voor de prettige en snelle bediening. Kortom, een geslaagd dagje- uit, waaraan de regen geen afbreuk kon doen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 10