HET ZESKANT WIJ STELLEN U VOOR: DE HEER E. DE IONGH INHOUD JULI 1969 Wij stellen U voor: de heer E. de longh 98 Mammoetkraan voor de oiie-industrie 99 Van Bevers en Reuzen 100 Rotsbreker op weg naar Rusland 101 Antwerpen IV weer in de vaart 102 Smit-Kinderdijk toonde vakopleiding 103 Jubilea 104 Bedrijfstekenkamer Veco weer thuis 104 Herindeling machinefabriek bij De Klop 104 I.H.C. voetbal 105 Overval op geldtransport van Verschure 106 Dagje uit voor gepensioneerden Smit-Kinderdijk 106 Personalia 107 In memoriam 107 Van andermans (W)erf 108 I.H.C. HOLLAND REDACTIE ADRES: Marconistraat 2 Postbus 6141 Rotterdam Dit biad is het personeelsorgaan van N.V. Industrieele Handelscom binatie Holland, gevestigd in Rotterdam. Het verschijnt iedere maand op de 1e woensdag na de vijftiende. Uitreiking aan personeelsleden van de in I.H.C. Holland verenigde bedrijven vindt gratis plaats. De inhoud is beschermd krachtens de Auteurswet. Redacteuren: W. C. Boer (De Klop), R. Gebhard (I.H.C.), J. Koutstaal (Smit Kinderdijk), E. Kollerie (Gusto) P. J. Meijer (Verschure), C. Mulder (Smit-Bolnes), BI) DE VOORPAGINA Het was weer wachten geblazen voor de honderden automobilisten voor de Van Brienenoordbrug. Deze keer voor de Choctaw, een kraaneiland waarvoor wij de enorme 800 tons kraan bouwden. Zie verder pagina 99. De grote veelzijdigheid van het produktenpakket en de toenemen de omzet van de afdeling „Speciale produkten" hebben aanleiding gegeven de organisatievorm van Smit Kinderdijk te wijzigen. Er zijn twee eenheden gevormd: „Werf" en „Fabriek". De „Werf" behandelt de z.g. enkelstuks produkten, zoals sleepzuigers, em mermolens, cutterzuigers en andere schepen; de „Fabriek" houdt zich bezig met serieprodukten, zoals baggeronderdelen, Smit- M.A.N.-motoren-onderdelen, Lagersmit-, Metersmit- en AVI-pro- dukten (speeltoestellen) en perspijpen. In de zelfstandige eenheid „Fabriek" staan zowel verkoop-ont wikkeling, tekenkamers als produktie onder één directeur, die op zijn beurt direct verantwoordelijk is aan het Floofd van de Produktgroep Bagger, de heer D. L. H. Smit. Als directeur van de eenheid „Fabriek" is benoemd de heer E. de longh, die op maandag 2 juni bij Smit Kinderdijk in dienst is getreden. De heer De longh is geen onbekende in Kinderdijk, zo bleek onze redacteur. „Ik woon al een jaar of acht „aan de dijk", zelfs in een oud-Smittenhuis", vertelde hij ons. De nieuwe directeur is ook geen onbekende op baggergebied, want hij was 9 jaar directeur van Baan Hofman Machinefabriek en Reparatiebedrijf in Gorin- chem. Daarvóór was hij 14 jaar werkzaam bij „De Schelde", waar hij als bedrijfsleider alle kneepjes van het vak leerde op het gebied van scheepsreparatie, nieuwbouw en acquisitie. Het spreekt vanzelf, dat de heer De longh enige tijd nodig zal hebben om zich in te werken en uitgebreid te oriënteren. In nauwe samenwerking met zijn naaste medewerkers en geadvi seerd door de organisatie adviseur, de heer P. Amtsberg, zal onder zijn leiding de Fabriek in al zijn geledingen verder worden geconcentreerd en gecentraliseerd, zodat in de nabije toekomst de doorloop van onderdelen en installaties op economische en snelle wijze zal plaatsvinden. Geen introductie is compleet zonder enige persoonlijke bijzon derheden: de heer De longh is gehuwd en heeft drie kinderen, resp. 21, 20 en 15 jaar oud. Gevraagd naar eventuele hobby's antwoordt de nieuwe directeur dat hij graag wat knutselt, aan zijn boot b.v., maar er eigenlijk weinig tijd voor heeft. Golf spelen en zeilen zijn de sporten, waarnaar zijn voorkeur uitgaat. „Maar uitsluitend voor het plezier van het doen en ais ontspanning, dus niet fanatiek.", aldus de heer De longh, die wij als nieuwe direc teur bij Smit Kinderdijk graag welkom heten in de I.H.C.-familie.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 2