50 JAAR BIJ SMIT KINDERDIJK 40 JAAR BIJ GUSTO feliciteren en de gelukwensen vergezeld te laten gaan van ca deaus. Ze zullen voor de ju bilarissen een leuke herinne ring zijn aan een mooie dag, waarmee in het bijzonder baas van Es zijn loopbaan bij Smit Kinderdijk heeft afgesloten. Wij hopen, dat zij nog heel lang mogen genieten van een onvergetelijke jubileumdag. Op woensdag 23 juli herdach ten wij met onze lasser, de heer C. Jongkind, dat hij 50 jaar geleden als 13-jarige jon gen in ons bedrijf kwam. Op 13 juli werd hem bij be vordering het ereteken in zil ver, verbonden aan de Orde C. van Es Op maandag 21 juli j.l. wap perde de vlag met het cijfer 50 in de vlaggemast voor onze baas Ketelmakerij, dhr. C. van Es, de bandwerkersbaas, dhr. G. de Vreede, en onze bank werker, dhr. P. den Boef. Het zal niet zo veel voorkomen, dat zoveel medewerkers te gelijk, of bijna tegelijk, de hal ve eeuw in hetzelfde bedrijf hebben volgemaakt. 's Morgens om half elf kwa men de jubilarissen met vrouw en kinderen in de vergader kamer van het volksgebouw. Ook de betrokken chefs wa ren bij de huldiging, als ook de heer Ir. W. van Beelen, on ze oud-directeur. Directeur Bouman bedankte elke jubilaris afzonderlijk voor de wijze waarop zij in 50 jaren het bedrijf met hun kennis en ervaring hebben gediend. De heer C. van Es nam tevens afscheid in verband met het bereiken van de pensioenge rechtigde leeftijd. De twee an dere jubilarissen zullen hier mee nog even wachten, hoe wel de 65-jarige leeftijd voor hen ook reeds erg dichtbij is. De heer Bouman schroefde hen het gouden firmaspeldje G. de Vreede P. den Boef met de briljant op de revers en overhandigde hun een en velop met inhoud. Hierna sprak ook de heer Ir. W. van Beelen de jubilarissen toe. Hij kon gewagen van een jaren lange prettige samenwerking en van de bekwaamheid en de trouw, waarmee het drietal het werk verrichtte. Het gezelschap bleef nog eni ge tijd gezellig bij elkaar. Dat wil niet zeggen, dat het feest daarmee afgelopen was. 'sMiddags om halfvijfkwamen de jubilarissen met hun echt genoten en kinderen opnieuw naar het bedrijf, waar de col lega's en het personeel in de gelegenheid waren om hem te C. Jongkind van Oranje Nassau, door de loco-burgemeester uitgereikt. In de Ketelmakerij begonnen, kwam hij al gauw bij de ijzer werkers. Ongeveer 35 jaar ge leden is hij gaan lassen en behoort dus tot de eerste las sers van het bedrijf. Zijn eer ste laswerk kan hij zich nog goed herinneren, dat was een schouw voor de boezem. Be halve met lassen, houdt Jong kind zich bij tijd en wijle ook bezig met brandblussen. Hij is namelijk al meer dan 30 jaar aan onze bedrijfsbrandweer verbonden. Onze directeur, de heer A. J. Bouman, heeft hem in bijzijn van zijn vrouw en kinderen, zijn chef en zijn baas hartelijk bedankt voor zijn activiteiten en de wijze waarop hij zijn werk heeft gedaan. De heer Bouman schroefde ook hem het gouden firma speldje met de briljant op zijn revers, nadat hij hem eerst een miniatuurdraagmedaille had overhandigd. Voorts ontving de jubilaris Wij feliciteren de heer Jong kind met dit jubileum en wen sen hem nog vele gezonden en gelukkige jaren toe. Op 31 juli j.l. werd onze ma gazijn-meester Scheepsbouw de heer J. Huyzer door de direktie ontvangen ter ge legenheid van zijn 40-jarig ju bileum. In zijn toespraak stak de heer F. E. M. Smulders de waardering die het bedrijf heeft voor zoveel jaar trou we dienst niet onder stoelen of banken. En natuurlijk werd daarbij ook Mevrouw Huyzer niet vergeten! Een grote verrassing voor de jubilaris was ongetwijfeld het feit dat aan hem de ere-me- daille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, was toegekend. Loco-Burgemeester Mr. M. J. M. van Kinderen speldde de onderscheiding op. Tenslotte reikte de heer M. Dirkzwager namens de Maat schappij van Nijverheid en Handel aan de heer Huyzer het vererend getuigschrift uit. J. Huyzer

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 14