50 JAAR BIJ SMIT KINDERDIJK 40 JAAR BIJ VERSCHURE IT KINDERDIJK 25 JAAR BIJ SM Op 15 augustus j.l. was de dag aangebroken, waarop on ze heer A. van 't Hof, voor heen chef tekenkamer Werk tuigbouw en na de fusie ad viseur Speciale Constructies, vijftig jaar geleden zijn loop baan bij ons begon, korte tijd als jongste bediende op de afdeling Administratie. Zijn in teresse ging echter uit naar machines en werktuigbouw, zodat hij reeds spoedig op de tekenkamer kwam als leerling tekenaar. Ruim een half jaar later werd hij op eigen ver zoek overgeplaatst naar de Machinefabriek om de nodige praktijk op te doen. Na 2 jaar terug naar de tekenka mer afd. Werktuigbouw, werd A. van 't Hof hij in 1938 benoemd tot chef van deze afdeling. De heer Van 't Hof heeft in de voorbijgegane 50 jaren heel veel werk voor ons be drijf verricht. Wij denken b.v. aan de ontwikkeling van de gelijkstroom - stoommachines volgens patent Prof. Brouwer, de berekeningswijze van zand- pompen, de constructie en de normalisatie. De 15e augustus was voor de heer Van 't Hof niet alleen een jubileumdag, maar ook een dag van afscheidnemen in verband met het bereiken van zijn 65-jarige leeftijd. De jubilaris werd 's middags om 4 uur, in bijzijn van zijn vrouw en kinderen en onze directeur, de heer A. J. Bou- man, toegesproken door de heer D. L. H. Smit, die hem dank bracht voor het vele en verantwoordelijke werk, dat de jubilaris voor ons bedrijf heeft verricht. Na het officiële gedeelte werd de jubilaris en zijn gezin opgewacht door collega's en medewerkers in de beambten- cantine van het Volksgebouw. Daar hebben de heren Ir. A. S. v.d. Bos, L. C. Smit en H. Pot de jubilaris op hartelijke wijze toegesproken en hem enige fraaie en nuttige ca deaus overhandigd. Velen kwamen de heer Van 't Hof gelukwensen en af scheid van hem nemen. Wij wensen de heer Van 't Hof heel veel gelukkige jaren toe, waarin hij met genoegen en voldoening kan terugzien op de vele jaren, die hij bij ons heeft doorgebracht. Op maandag 18 augustus j.l. wapperde opnieuw de vlag met het cijfer 50 in de mast, voor onze ijzerwerker, de heer J. Stam, tegelijkertijd ook de dag van afscheidnemen wegens de bereikte 65-jarige leeftijd. J. Stam Om 11 uur kwam de jubilaris met zijn vrouw in de vergader kamer van het Volksgebouw, waar ook de loco-burgemees- ter van Nieuw-Lekkerland aan wezig was, die het ereteken verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau bij bevordering in zilver op de borst van de jubilaris speldde. Hierna sprak onze directeur, de heer A. J. Bouman, de jubilaris toe, na hem gefeliciteerd te hebben met de koninklijke onderschei ding. De heer Stam heeft zich in ons bedrijf zeer verdienstelijk gemaakt, niet alleen door zijn werk als ijzerwerker, maar, en zeker niet in het minst, als een rasechte bedrijfs- E.H.B.O.-er, die altijd klaar stond om anderen te helpen. De heer Stam is ook een aan tal jaren bestuurslid geweest van de Afdelingskas. De heer Bouman dankte de heer Stam voor hetgeen hij voor ons is geweest. Als blijk van waardering over handigde hij hem een envelop pe met inhoud. Het gouden insigne met briljant prijkt nu ook op de revers van de heer Stam, naast het ereteken van de Orde van Oranje-Nassau, waarvan hij een miniatuur- draagmedaille ontving. In ver band met zijn afscheid kreeg hij nog een enveloppe met in houd en het gebruikelijke kist je met sigaren. 's Middags namen de E.H.B.O.- ers afscheid van de heer Stam, waarbij hem een luxe tuinstoel werd aangeboden. Al met al is het voor de heer en mevrouw Stam een bijzon dere dag geworden. Wij wen sen de heer en mevrouw Stam nog heel veel goeds toe. G. B. Grobben Op donderdag 7 augustus j.l. herdacht onze boekhouder, de heer D. Slotboom, het feit, dat hij destijds zijn werkzaamhe den in onze administratie be gon. Onze directeur, de heer Bouman, heeft hem het gou den firmaspeldje op de revers geschroefd, nadat hij de jubi laris en zijn vrouw had be dankt voor de nauwkeurig heid, waarmee de heer Slot boom zijn werk heeft gedaan. De collega's lieten zich aan het eind van de middag ook niet onbetuigd door hun ge lukwensen te laten vergezel len van een drietal fraaie ca deaus. De 7e augustus 1969 is voor de heer en mevrouw Slotboom een fijne dag geworden, waar aan zij met genoegen terug denken. D. Slotboom De familie Grobben is een echte Verschure-familie. Vader Grobben en zijn zoons hebben bij Verschure gewerkt of werken er nog. Op dinsdag 19 augustus 1969 werd een van de zoons, onze thans 56-jarige medewerker, de heer Gerhardus Bernardus Grobben door de directie van Verschure gehuldigd met zijn 40-jarig dienstverband. De heer Bax schetste de loop baan van de jubilaris, die op 14-jarige leeftijd als leerling draaier in de oude machine fabriek aanving. Vanzelf deelde ook Mevrouw Grobben in de hulde. De jubilaris is thans ijzerwer- ker-aanbouwer in Hal I op de Scheepswerf, maar ook als lasser en bij de Afdeling In- en Afbouw heeft hij als bor dessen-specialist zijn vakman schap bewezen. Er is met dit lid van de familie Grobben weer een drager van Verschure-goud aan de reeds lange rij toegevoegd. Wij wensen de jubilaris met zijn gezin nog vele gezonde Grobben-Verschure-jaren. Onze bankwerker, de heer A. Boogert, trad op 9 augustus 1944 in dienst. Het was toen nog volop oorlog en in meer dan één opzicht een moeilijke tijd. Onwillekeurig zal de jubi laris aan die moeilijke om standigheden gedacht heb ben. De vlag met het cijfer 25 wapperde echter vrolijk in de mast op deze zonnige 11e augustus j.l. De jubilaris is door onze di recteur, de heer Bouman, toe gesproken, waarna het gou den insigne hem op de revers werd geschroefd. Wij wensen de heer Boogert nog veel gezonde jaren toe, waarin hij met opgewektheid zijn werkzaamheden in ons bedrijf zal kunnen voortzet ten. A. Boogert

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 8