40 JAAR BIJ VERSCHURE 25 JAAR BIJ SMIT KINDERDIJK 25 JAAR BIJ VERSCHURE 25 JAAR BIJ VERSCHURE Op dinsdag 9 september 1969 werd de heer H. A. Soomer, administratief medewerker van de afdeling Personeelsza ken, door de directie gehul digd met zijn 40-jarig ambts jubileum. De heer Hartman, vertegen woordiger van de burgemees ter van Amsterdam, spelde de jubilaris namens de Koningin de zilveren medaille behoren de bij de Orde van Oranje Nassau op de borst en dankte hem voor de 40 jaar trouwe plichtsbetrachting. Ook de redactie van ons per soneelsorgaan is de heer Soomer dank verschuldigd, want hij levert haar nu al ja ren lang maandelijks de ge gevens voor de Verschure- personalia. Wij wensen de heer Soomer nog vele goede en gezonde jaren. Op maandag 8 september j.l. herdacht onze schakelbord monteur, de heer C. Slinger land, het feit dat hij 25 jaar geleden bij ons kwam. 's Morgens om 11 uur is hij met zijn vrouw en 3 kinderen in de vergaderkamer van het Volksgebouw door onze di recteur, de heer A. J. Bouman toegesproken. De heer Slingerland is nu ook drager van ons gouden firma speldje. Als blijk van waardering ont ving hij voorts een gouden polshorloge en een enveloppe met inhoud en het vererend getuigschrift van de Maat schappij voor Nijverheid en Handel. Bij de huldiging waren tegen woordig de Heren A. de Snoo, H. van Zoest en J. Bakker. Het is voor de heer Slinger land een leuke dag geworden. Wij hopen dat hij nog lang en met genoegen op deze jubi leumdag zal terugzien. De heer A. Smink, 41 jaar, 2e assistent bij de afdeling repa ratie Oranje Werf, werd op dinsdag 2 september 1969 ge huldigd voor 25 jaar trouwe dienst aan de firma Verschure. De jubilaris startte zijn loop baan als leerlingbankwerker en werd op 31-jarige leeftijd tot baas bevorderd. Enige ja ren later volgde de aanstel ling in zijn huidige functie. Bij de klanten, zowel als in de eigen Verschurekring is de heer Smink een geziene fi guur, die om zijn vakbekwaam heid, persoonlijke inzet en po sitieve houding, vertrouwen en sympathie afdwingt. Als blijk van waardering ont ving de jubilaris een in voor beeldige samenwerking tus sen directie, chefs, collega's en medewerkers bijeen ge brachte foto-uitrusting, die het gehele gamma van toestel tot projectiescherm bestreek. Me vrouw Smink deelde in de vreugde en kreeg een prach tig boeket bloemen aange boden, dat zijn weg op het projectie-scherm wel zal vin den. Wij wensen de familie Smink nog vele goede en gezonde jaren. Op woensdag, 10 september 1969 is de heer R. Koel van de afdeling inkoop door directie, chefs en collega's gehuldigd met zijn 25-jarig jubileum. Sedert zijn indiensttreding in september 1944 heeft deze jubilaris in zijn persoonlijke leven, zowel als in het bedrijf enkele woelige jaren meege maakt. Hij is daarbij uiterlijk steeds dezelfde stoïcijn ge bleven, die zijn omgeving meer dan eens verrast door de ver fijnde droge humor, waarvan hij zich bedient. Voor het doen van persoon lijke inkopen is de heer Koel adviseur in algemene dienst van het gehele personeel. De dosis technische vaardig heid van hoofd en hand, waar over de jubilaris beschikt, wordt ook in de vrije tijd be nut, want dan wordt er drij vend materieel gebouwd, waaraan het hele gezin Koel onder het wakend oog van Caesar vreugde beleeft. Als symbool van het huidig streven naar harmonisatie ont ving de jubilaris van de colle ga's een scheepstoeter om zich nog vele jaren te kunnen laten horen. Het is hem van harte gegund. H. A. Soomer A. Smink R. Koel

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 9