VERSCHURE VROEG AANDACHT OP ZAANDACHT 50 JAAR BIJ VERSCHURE 40 JAAR BIJ GUSTO Zo stil was het alleen buiten de openingsuren ,,Met onze opleidingen kun je in zee gaan!" Met deze leuze vroegen Verschure, ADM en NDSM die hun opleidingsmogelijkhe den al sinds lang verenigd hebben in het Instituut ,,De Eenheid" aandacht voor de scheepsbouwvakken op een expositie in Zaandam. „Zaandacht" heette deze beurs. Temidden van vele stands van middenstan ders, verenigingen en instellingen sloeg de presentatie van ,,De Eenheid" bepaald geen slecht figuur. Wat „ons" aandeel betreft: er waren grote foto's van een kopralosser en van de Yolanda, en een luchtopname van de Oran- jewerf. Ook stond er het pijpleidingmodel van de machinekamer van de emmermolen Rozgwiazda. Afwisselend werd de stand bemand door opleidingsfunctionarissen van de drie be drijven. Ze hadden de handen vol aan het geven van inlichtingen en het beantwoorden van vele vragen. Het was opvallend te mer ken, hoe weinig de jongelui en ook de ouderen in de Zaanstreek afweten van de mogelijkheden een beroep te kiezen in het scheepsbouwvak. De folders van Verschu re, ADM en NDSM vonden veel aftrek en er werden veel namen genoteerd van be langstellende jongelui, die wel eens een kijkje wilden nemen op een der bedrijven. Ook bij Verschure kan men nog best wat jong bloed gebruiken. Daarom was het goed, dat „De Eenheid" ook eens in de Zaan streek z'n voelhorens uitstak. De eerste re sultaten van dit „optreden" lijken niet on gunstig. B. Ottenhof Dit unieke jubileum vierden wij ter ere van de heer B. Ot tenhof, medewerker van de afdeling Administratie. Bij de ontvangst door de di rectie op vrijdagmiddag, 17 oktober 1969, was de jubilaris vergezeld van zijn echtgenote en zijn kort geleden tot doc torandus in de sociale geogra fie gepromoveerde zoon. De heer Ottenhof begon zijn loopbaan bij Verschure op veertienjarige leeftijd als jong ste kantoorbediende. Zijn werkzaamheden speelden en spelen zich nog voornamelijk af op het gebied van de loon- verantwoording. Wie hem kent, weet dat de woorden eerlijkheid en sportiviteit voor hem geen loze begrippen zijn. Dat kwam dan ook meerdere malen in de gehouden toespra ken tot uiting. Bij de huldiging was ook zijn vroegere chef, de heer J. G. Butselaar, aan wezig. Na het officiële gedeelte was er een gezellig samenzijn, waarbij de heer Ottenhof zich een meesterlijk verteller toon de van Verschure-verhalen uit de oude doos. Zijn liefde voor boeken en reisverhalen zal daaraan niet vreemd zijn. Be gin volgend jaar bereikt de heer Ottenhof de pensioenge rechtigde leeftijd en hij is van plan zich dan nog intensiever dan tot nu toe aan de literatuur te wijden. Wij wensen hem en zijn gezin daarbij toe het behoud van dezelfde vitaliteit en goede gezondheid. heer v.d. Wilt ontvangen door de directie, die haar waarde ring voor de jubilaris niet on der stoelen of banken stak. De welgemeende woorden gingen vergezeld van cadeaus voor de heer èn mevrouw v.d. Wilt, die in deze hulde zeker niet werd vergeten. Een grote verrassing was het voor de jubilaris dat ook bur gemeester H. Roelfsema aan wezig was, die hem namens H.M. de Koningin de Ere-me- daille in brons, verbonden aan de orde van Oranje-Nassau, uitreikte. De ontvangst werd besloten met een gezellig samenzijn, waarbij onder het genot van de koffie vele herinneringen werden opgehaald. Vrijdag 3 oktober j.l. was het voor de heer W. v.d. Wilt - ijzerwerker algemene dienst - een gedenkwaardige dag. Op de kop af 40 jaar geleden was hij bij Gusto binnen ge stapt en een zo langdurig en trouw dienstverband gaf alle reden hem eens goed in het zonnetje te zetten. Met zijn echtgenote werd de W. v.d. Wilt

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 11