Zj? BEKENDMAKING m -h l J- fe# 1 GESLAAGDEN BIJ SMIT KINDERDIJK GESLAAGDEN BIJ VERSCHURE f-V w Instelling "Studiegroep Baggerwerktuigen" 4 1 Geslaagd voor het Bemetel-diploma: Metaalbewerken in de Scheepsbouw: W. A. Honkoop, A. Nieuwendorp, T. Visser en W. Zanen. Scheepsbeschieten: A. Forman. Sectiebouw en Afschrijven: J. Broekhuizen, N. van Lavieren, D. Verschoor en J. Rodriguez Ortiz. Bankwerken H M: A. C. Borsje, H. Hogendoorn, J. F. Maasland, F. J. Maasland, D. Rietveld en J. Th. de Vries. Draaien: J. J. Labage. Koperslaan: C. den Boer. Modelmaken: A. Korteweg en G. den Ouden. Voor het diploma Gezel-Scheepsmetaalbewerken slaagden: M. den Boef, R. J. Bos, A. C. Bayens, M. N. Gaal en B. J. van Wijk. De namen van de geslaagden voor de vakdiploma's zijn: Voor het vak bankwerken: H. Tilman, W. Manuputty, S. Stol, C. Roelvink, R. v.d. Zee, A. Borg man. Voor het vak pijpbewerken: J. Broekhuysen. Voor het vak scheeps- en apparatenbouw: A. Pullen, R. Griep, W. Kuiper. Om onze vooraanstaande plaats als ontwerper en fabrikant van baggerwerktuigen te handhaven en te versterken, is het nood zakelijk nog meer dan voorheen te werken aan de ontwikkeling van nieuwe produkten. Wij hebben daarom besloten om met ingang van 10 november 1969 naast onze bestaande research-instituten, M.T.I. te Delft en T.I.P. een „Studiegroep Baggerwerktuigen" in te stellen. Deze zal voorlopig gehuisvest zijn in de daktuin van Kantoor Noord. Met de leiding van deze onder Ir. T. P. de Jooden ressorterende groep is belast Ir. R. de Groot, die tot nu hoofdingenieur Teken kamer was. Duidelijkshalve hieronder nog een opsomming van de taken, die elk van de genoemde groepen moet verrichten. 1. Het Mineraal Technologisch instituut te Delft is verantwoor delijk voor het uitbrengen van adviezen voor grondverzet (voor de gehele I.H.C.), het doen van proeven hiervoor, het plegen van research, het ontwikkelen van meet-methoden en het uitvoeren van meet-opdrachten e.d. 2. De „Studiegroep Baggerwerktuigen" is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van nieuwe en betere baggerwerktuigen en methoden. 3. Bureau T.I.P. heet voortaan „Studiegroep Baggeronderde- len". Deze groep ressorteert onder dhr. E. de longh en, zoals in het „Smit Nieuws" d.d. 24 oktober 1969 aangekondigd, na 1 januari a.s. onder leiding van Ir. S. E. M. de Bree. Deze groep is belast met het ontwikkelen en beproeven van baggeronderdelen en andere door de „Fabriek" verkochte pro dukten en de beproeving van slijtbestendige materialen. Hoofd Produktgroep Bagger D. L. H. Smit CONTACTAVOND LEERSCHOLEN SMIT KINDERDIJK - Het was op dinsdagavond 21 oktober jl. een gezellige drukte rond en in de leerscholen van Smit Kinderdijk. Eerst bezichtigden vele ouders en genodigden van de leerlingen de werkstukken in de leerscholen. Daarna verzamelde men zich in de ontvangstzaal voor het uitreiken van de Bemetel-diploma's. De heer A. J. Bouman sprak er zijn voldoening over uit, dat zovelen deze contactavond bezochten. Hij noemde het uitreiken van de diploma's een belang rijk gebeuren, vooral van de leerlingen en de leermeesters. De leerlingen behaalden dit jaar een mooi resultaat, in meer dan één geval zelfs met bijzonder goede cijfers. Tussen de leermeesters en de leerlingen heerst een goede en opgewekte geest. Dit bleek ook in het voorjaar bij de tentoon stelling over de Vakopleiding. De leermeesters en hun leerlingen hebben er enthousiast en spontaan samengewerkt. De heer Bouman vroeg de leerlingen zo enthousiast te blijven en spoorde de geslaagden aan door te gaan met een voortgezette studie. Er zijn mogelijkheden te over! We kunnen terugzien op een goede geslaagde contactavond, ook voor de ouders, die volop gelegenheid hadden om met de leraren te spreken over het werk van hun zoons.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 13